Asztalosmesterek Lapja, 1937 (19. évfolyam, 1-36. szám)

1937-01-01 / 1. szám

X ta J XIX. évfolya na. k?t Budapest, 1937. január 1. I a IBIIIM II—■ IW I 111 rnflig—Ml——IM I ) JjSűCjQ t 1. szám Vámos famegmunkálója jó, olcsó és pontos. Szakszerű vezetés. A munka díjtalanul el- és visszaszállítva. Budapest, VII. Aréna út 48. Tel. 1-406-98 ÜVEG EMELI A BÚTOR KOSZORU-U. 30. Telefon: *1-388-40 ÉRTÉKÉT ÉS TETSZETŐSSÉGÉT, MODERNNÉ ÉS H1G1ÉNIKUSSÁ TESZI GONDOLJON A CSISZÓLTÜVÉG, MÁRVÁNYÜVEG, MINTÁS ÜVEG, HOMALYOSÜVEG STB. SZÁMTALAN ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGÉRE FISCHER TESTVÉREK ÜVE GCSiSZOLÓ ÉS TÜKÖRGYÁR R. T. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL : BUDAPEST, VIII.. BÉRKOCSIS-U. 12. TELEFON: 1-312-35. Megjelenik tiz naponként. M. kir. postatakarékpénztóri csekszámla száma: 52585. ELŐFIZETÉSI ÁR FÉL ÉVRE 8._ P. Asztalosmestereknek havonta 1.— P. joyos Kemények, (y) A lezajlott esztendő, az év utolsó napjai mindig gondolkodás­ra késztetnek. Mint egész évben, úgy most fokozott mértékben sorra vesszük az év eseményeit, számot vetünk a történtekkel és megálla­pítjuk, hogy mi volt jó, mi volt kedvyű az elszáguldó évben és mik voltak azok a kisérő momentumok, amelyek terhessé, kedvezőtlenné tették — a kezdetben boldognak és eredményesnek kívánt évet. Az év-végi mérleg a legutóbbi esztendők folyamán soha sem mu­tatta azt a kedvező eredményt, amit az újesztendő első napjaiban re­méltünk. Pedig- — valljuk be — a legtöbbször milyen reménykedések­kel és várakozásokkal indultunk neki. Milyen sok reménység, milyen sok terv és vágy maradt megoldat­lan és kielégítetlen, milyiem kevés, vagy legalább is mennyivel keve­sebb teljesült mindabból, aminek valóraválását vártuk. Elmondhatjuk, hogy bizony már régóta tart a magyar kézművesipa­rosság hét szűkesztendeje és nehe­zen köszöntének ránk a bő eszten­dők. Pedig mennyire ránk férne a jobb, a kiegyensúlyozottabb helyzet, a munkásabb, a munka eredményét jobbat biztosító jelen. Régóta várjuk az idők változását. Minden apró jó hírbe, minden ked­vező jelbe és remónytkeltő nyilat­kozatba olyan vak hittel és felolva­dó reménységgel tudtunk belekap­csolódni már a korábbi évek so­rán is. Milyen jól esett hallani minden­ről, ami a korábbiaknál valamivel is kedvezőbb képet, tudott elénk tár­ni. Hogy tudtunk örülni minden olyan intézkedésnek, ami tessék - lássák arra volt hivatott, hogy ma- gunkrahagy at oltságunknak véget vessen és valami jobbat, elviselhe­tőbbet biztosítson a számunkra. Valljuk be — és ezt most, amikor megint egy küzdelmekben nehéz esztendőt zárunk le, igazán megte­hetjük —- sok csalódás ért bennün­ket és sokkal jobban magunkra vol­tunk hagyatva, mintsem, hogy az újesztendei reménységek valóra válhattak volna. Most azonban mindezen túl va­gyunk. Akik lapunk Írásait rendszeresen olvassák, tudják, hogy soha sem hir­dettünk- optimizmust alap nélkül és inkább komor színekkel festettük mindig a helyzetet, mintsem, hogy beál lifásainkkal hamis utakra te­reljük a gondjainkra bizott szak­mát és annak érdekeit. Most azonban, ahogy ettől a még mindig nehéz és sokakat sújtó esz­tendőtől búcsút veszünk, megálla­píthatjuk, hogy mégis csak fordu­lat előtt állunk .mégis a helyzet ja­vulását várhatjuk. Nem azért, mert vége az év­nek, nem azért,* mert egy új eszten­dő köszöntött ránk, hanem külön­féle, letagadhatatlan és kézzelfog­ható jelek, megdönthetetlen adatok ezzel biztatnak. Nem vagyunk hívei, még kevésbé tolmácsolói a dagályos, indokolat- | lanul remónytkeltő ünnepi nyilat­kozatoknak, melyeik a csililagszóró tündöklő lángjához és fényiéhez ha SQnlóan szertefoszlanák. Nem is ezekből, hanem komoly, tárgyi alap­pal bíi'ó adatokból és tényekből in­dulunk ki akkor, amikor magunk is komolyan reménykedő hittel hir­detjük, hogy az elkövetkezendő 1937-es év megszakít ja a hosszan­tartó hét szűkesztendő sorát és ez­zel, ha nem is bő, de mindenesetre munkásahb esztendők sorozata nyí­lik meg számunkra. Komoly, költségvetósileg biztosí­tott adatok és hitelfedezetek nyúj­tanak nemcsak reményt, hanem kéz­zelfogható valóságot arra, hogy az új évben lesz munka, lesz fellendü­lés, a több munka áldásos hatása általánosabban fogja éreztetni ked­vező hatását és ha a kívánt intéz­kedések megtétele mellett, magunk is okosabbak leszünk, mint eddig voltunk, úgy az iparosság egyre szélesebb rétegei láb ólnak ki abból a sanyarú helyzetből, a gazdasági válságnak abból a mélyéből, amely­be egyrészt, a körülmények, más­részt saját hibájuk folytán kerül­tek. Reménységgel és biztatással tölte­nek el a kormányzatnak és az ipar- ügyi miniszternek azok az intézke­dései, melyek az új ipartörvémy-no- vella kapcsán lépnek életbe. Mindegy, hogy ma ki hogyan és miképpen fogja fel ezeket az intéz­kedéseket. Egy azonban bizonyos, hogy ezek révén az iparosság olyan j eszközök birtokába jutott, — melyek­kel ha megfelelően élni tud — rend­kívül előnyösen használhatja fel a maga javára. Mindenki gondoljon, amit akar Még sem mindegy, hogy egy esz­tendőben 200—300 kellő felkészül t- ségnólküli önálló lepi-e el a szakmái, annak munkaterületeit, csak a fő­városban és további ezer a vidéken, vagy ennek csak egy bizonyos töredéke, de az is kellő felkészült­ségű és oilya,n, akik kellő erények mellett csak részbeni utánpótlást biztosítanak a természetes következ­mények alapján megszűnőik számá­ban. Nem mindegy, hogy akadály nél­kül dühönghet-e tovább az óron- aluli munkavállalás, aminek meg- gát.lása tekintetében most készül­nek a megfelelő intézkedések. Vége lesz annak az állapotnak, hogy az adót és szociális terheket rendesen fizetőkkel vagy fizetni- akarókka! szemben, az ezek alól tervszerűen kibúvók jussanak elő­nyökhöz és engedményekhez. Talán arra is számíthatunk, hogy a szakma tagjai maguk ás rádöbben­nek az eddigi harcok és küzdelmek meddő voltára és megértik, hogy nekik, mint iparosnak az lehet és az kell, hogy hivatásuk legyen: meg­kapni az általuk termelt értékek, a becsületes, tisztességes munka — kellő ellenértékét. Ezúttal nem hivatkozunk statisz­tikai adatokra, — bár egy sereg ilyen áll rendelkezésre, — melyek azt igazolják, hogy már ebben az évben is javult a helyzet. Magunk ALAPÍTÁSI ÉV 1907 TOROK BÉLA ÜVEGCSISZOLÓ- ÉS TÜKÖRGYÄR Budapest, V.s Kadar utca 8. TELEFON: 1-129-80 Legnagyobb teljesítő képesség! ! ! Asztaloskellékek Kaphatók: Kiss Ernő és Társánál Budapest, VII., Erzsébet hrt. 13, Telefon: 1-323-36. Fornér, Keményfa, Enyvezett lemezek Grün Sándor Budapest, VII., Alsóerdősor-u 22. í elefon 1-426-97. Vidékre pontos és gyors szállítás. ! : TELTSCH MÓR és FIA w»m»t..»ii|. fi. Hajlítható, nem vetemedő, nem hullámosodé bútoralapfa Bel- és külföldi főmérők és fák Enyvezett Lemezek, mindennemű diszLécek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék