Auto és Motorujság, 1922 (1. évfolyam, 1. szám)

1922-12-01 / 1. szám

Budapest, 1922 december* 1 JsiXtO mw>note A MAGYAR AUTÓVEZETŐK ÉS SZERELŐK HIVATALOS MŰSZAKI LAPJA*.^ OFFIZIELLES TECHNISCHES ORGAN DER UNG. KRAFTWAGENFÜHRER U. MONTEURE? AUTO • MOTOR • KERÉKPÁR • REPÜLŐGÉP • SPORT • KERESKEDELEM ELŐFIZETÉSI AE: Egész évre . Félévre . ... Negyedévre MOO korona 500 korona 250 korona SZERKESZTIK: SCHREIBER JÓZSEF WITTENBERG OTTÓ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, VII, Dohány-utca 92, III. em. 16 Postatakarékpénztári csekkszámla: 53116 MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN • ÁRA PÉLDÁNYONKÉNT 50 K Tanuljunk . •. Az automobilizmus népszerűsítésére, az autósport istápolására, de leginkább a gépkocsi- vezetők és szerelők szakmai és általános tudásának fejlesztésére egy uj barát, az Autó- és Motorujság köszönti meleg szeretettel az automobilizmus minden hivét. Jól tudjuk, hogy a magyar automobilipar különösen e szűkre szabott határok között vergődik, tudjuk és érezzük, hogy Csonkamagyarország belső határain is nehéz gazdasági kérdések vajúdnak, de mi mégis kilépünk a porondra, mert úgy érezzük, hogy az ország gazdasági rekonstruálását célzó nagy küzdelmet jobban meg tudjuk vivni, ha intelligens, szakképzett, hivatását teljesen átérző soffőr- és szerelőgárda áll e cél szolgálatában. Más országban már e téren régen kiheverték a háborús nehézségeket és életrekeltették a régóta fejlődő, de néhány évig szünetelő autóirodalmat, amely nélkül sem ipar, sem keres­kedelem, sem kultúra el sem képzelhető. Németország, Anglia, Olaszország, Franciaország és Amerika már békeidőben is valósággal vetekedtek egymással, hogy hol jelenjenek meg a legjobb és legszebb autófolyóiratok és könyvek. Ez a verseny segítette elő más orszá­gokban nagymértékben az automobilipar fejlődését és tette híressé és biztos alapokon nyugvóvá a kereskedelmet. Mindezeken a helyeken azonban az „illetékesek“ támogatásával történnek meg a megfelelő lépések az autóirodalom fejlesztésére, az autósport támogatására, csak nálunk nem történik meg minden, ami ezt a nagyjövőjü ipart istápolná. A mi szegényes szakirodalmunk tengernyi bajjal küzködik, hogy föntarthassa magát és látjuk, hogy nem egy folyóirat szünteti be megjelenését, de mi mégis megjelenünk, mert tudjuk és érezzük, hogy minden áldozat árán kell Magyarországon egy olyan lap, amely szakiro­dalmat nyújt az érdekelteknek és mert mögöttünk áll Csonkamagyarország tudásra szomjas soffőr- és szerelőgárdája, akiknek nagy száma az ország gazdasági följavulásával csak nőhet és akiknek igényeit föltétien ki kell és ki fogjuk tudni elégíteni. A mi programunk tanítani, dolgozni lankadatlanul és önzetlenül az automobilizmus minden irányú fölsegitésén: dolgozni azért, hogy legyen Magyarországon is autóipar, legyen autókereskedelem és ehhez legyenek képzett soffőrök, szerelők és jól informált közönség. Amidőn meleg baráti szeretettel ismét köszöntjük az automobilizmus minden hivét, ígérjük: programunkat az utolsó betűig becsülettel betartjuk, hogy lapunkat, az Autó- és Motorujság-ot, mindenki, akinek csak parányi köze van az automobilizmushoz, büszkén vall­hassa magáénak. Budapesten, 1922 december 1-én. Üdvözlettel az AlWO HmBU&lfr sievbesitösége.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék