Auto és Motorujság, 1924 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1924-01-01 / 1-2. szám

Budapest, 1924 január* 1-15 Hanmadlh évfolyam 1-2. szám jóim JH^POß^W A MAGYAR AUTÓVEZETŐK ÉS SZERELŐK"HIVATALOS MŰSZAKI LAPJA OFFIZIELLES TECHNISCHES ORGAN DER UNG. KRAFTWAOENFÜHRER U. MONTEURE AUTO • MOTOR • KERÉKPÁR • REPÜLŐGÉP • SPORT • KERESKEDELEM ELŐFIZETÉSI AE: Negyedévre ................................................. 7(10® Hirdetés: díjszabás szerint Rostatakarékpénztári csekkszámla: 53116 SZERKESZTIK: SCHREIBER JÓZSEF WITTENBERG OTTÓ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, VII, Dohány-utca 92. szám Cikkeink és hireiuk átvétele a forrás meg­nevezése nélkül tilos MEGJELENIK MINDEN HO 1-EN ES Í5-EN • ARA PÉLDÁNYONKÉNT 1500 K MAGUNKRÓL. Nem szívesen írunk magunkról, mert az a föl­fogásunk, hogy a rendszeres beajánlás helyett sok­kal nagyobb szolgálatot teszünk az automobilizmus­nak, sokkal hivebben szolgáljuk kitűzött célunkat, ha lapunkat a szükséges dolgokkal telítjük meg, amelyből az érdekeltek tudást és tájékozódást me­rítenek. Két esztendővel ezelőtt is csöndben, néhány soros beköszöntővel végtelenül szűkös anyagi vi­szonyok közepette indultunk meg azzal a program­mal, hogy: mindent az automobilizmusért; oktatni, tanítani, nevelni és informálni az érdekelteket min­den kérdésről. Azóta két évfolyamot éltünk át és szünet nélkül folytattuk ezt a gigászi munkát és nem önteltség, ha azt mondjuk, hogy eredménnyel. Hogy ma mégis írunk magunkról, annak egyedüli oka az, hogy e rettenetes gazdasági viszonyok közepette ezzel a számunkkal harmadik évfolyamba lépünk és aki csak egy kicsit ismeri a nyomdaárakat, a lapkiadás­sal járó egyéb nehéz körülményeket, az kénytelen elismerni, hogy a mai viszonyok közepette harma­dik évfolyamba lépni ünnep, és pedig nagy ünnep különösen akkor, amidőn látjuk, hogy lapunk egyre nagyobb és nagyobb szimpátiával találkozik nem­csak az ország határain belül, hanem messze ide­genben élő magyarok között is; azt egyre több sof- för, automobilista és szerelő vallja magáénak. A hangunk elhallatszik mindenhová és föl­emeljük szavunkat mindazok érdekében, akik bár­mily vonatkozásban vannak az automobilizmussal, a kerékpárral és a motorral egyaránt. Most már látjuk, igaza volt lapunk egyik ba­rátjának, amikor két esztendővel ezelőtt a meg­indulásról tanácskoztunk és azt mondotta: Nincs pénz, az nem baj, meg lehet indítani a lapot, csak akarni kell. És megindítottuk és akartuk, hogy le­gyen egy népszerű, olcsó, sport, műszaki tudomány, iparral és kereskedelemmel foglalkozó szaklap, és mert akartuk, van, létezik és egyre messzebb és messzebb hallatszik el hangunk, egyre eldugottabb falukba jut el lapunk és úgy kivitelben, mint tar­talomban egyre gazdagabbak leszünk. Büszkén állapíthatjuk meg, hogy egy pilla­natra sem tértünk el kitűzött célunktól és ma már egy részét valóra is váltottuk és továbbra is igyek­szünk a nálunk ma még luxus automobilizmust népszerűsíteni és programunk valamennyi pontját beváltani. Hogy ez sikerül, ebben nagy része van munkatársaink seregének, akik önfeláldozóan dol­goznak a lap tökéletesítésén, az automobilizmus barátainak, akik minden tekintetben segítik meg­erősödni lapunkat, hogy minél jobban és minél tö­kéletesebben szolgálhassuk az automobilizmus ügyét. Amikor az elmúlt esztendő mérlegét készítjük el, meg kellett mindezeket állapítani és leszögezni, hogy akaratunk csak erősödni fog, minden aka­dályt le fogunk küzdeni, hogy minél nagyobb ter­jedelemben, minél gazdagabb tartalommal és minél szebb köntösben továbbra is, egyelőre kéthetenként szolgálja a lapunk a nemes célt, mert még nem ér* tünk föl a horizontra; még sok munka vár reánk. E sok munkánk legfontosabbika nyugdíjintézetet teremteni az automobilisták számára, megszeret­tetni az autósirodalmat mindenkivel, az érdekel­tekkel különösen a műszaki irodalmat és mindeze­ken keresztül bátor szószólója lenni minden autós- érdeknek. Folytathatnánk még tovább a tennivalók egész sorozatéi, de minek fölsorolni, Ehelyett dolgozni fogunk tovább mindezekért és ehhez a nagy mun­kához kérjük minden automobilista és minden ér­dekelt jóindulatú támogatását. S. Hirdessünk az „AUTÓ- ÉS MOTORÚJSÁG“-ban!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék