Auto és Motorujság, 1925 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1925-01-01 / 1-2. szám

Budapest, 1923 január* 1-13 tu JsMTo edift évfolyam 1-2. szám 'Mßfm aiEHÖKlZVl A MAGYAR AUTÓVEZETŐK ÉS SZERELŐK HIVATALOS MŰSZAKI LAPJA 1 f€S OFFIZIELLES TECHNISCHES ORGAN DER UNG. KR AFT WAGENFÜHRER U. MONTEURE AUTO • MOTOR • REPÜLŐGÉP • RÁDIÓ • SPORT • KERESKEDELEM ELŐFIZETÉSI AR: Negyedévre............................................... 40.000 Telefonhivó: 2J1-62 Postatakarékpénztári csekkszámla: 53116 SZERKESZTIK: SCHREIBER JÓZSEF WITTENBERG OTTÓ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, VII, Dohány-utca 92. szám Cikkeiuk és híreink átvétele a forrás meg­nevezése nélkül tilos mm I960 MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN • ÁRA PÉLDÁNYONKÉNT 7000 K Múlt és jövő. Elmúlt egy év és ilyenkor, ősi szokáshoz lii- ven, visszapillantást illik vetni a múltra: mit tettünk a kitűzött cél érdekében és mit kell még tenni; hii krónikása volt-e az Autó- és Motorujság ama sporteseményeknek, amelyek bent az ország­ban s künn a nagyvilágban lezajlottak; törődtünk-e a műszaki újdonságok ismertetésével; védtiik-e a soffőrök érdekeit; szót emeltünk-e az igazságtalan­ságok ellen, amelyek a kereskedelmet érték; tet- tiink-e valamit a magyar automobilipar érdekében! Mindezekre a kérdésekre kérdéssel felelhet­nénk: megtették-e az érdekeltek velünk szemben kötelességüket, mert csak ez esetben illethet ben­nünket vád. Nem kérkedünk, ha azt mondjuk, hogy min­dent megtettünk, ami erőnktől tellett, de az is kell, hogy szóbakerüljön, hogy velünk, az Autó- és Mo- torujság-gal szemben, megtette-e minden érdekelt a kötelességét! Mi azt mondjuk, hogy voltak so­kan, akik elmentek a kötelességtelj esités legvégső határáig, mert érezték, hogy reánk szükség van és hogy szerepet töltünk be, hivatásunk van, amely­nek csak az érdekelteik támogatásával lehet eleget tenni. Erről e helyütt azonban most ne sok szó essen; ha ez nem történt meg, annak oka részben a magyar közgazdasági viszonyokban keresendő, részben ama körülményben, hogy a szaksajtó szükséges­sége még nálunk nem ment át a köztudatba; az érdekeltek nem érzik úgy a hiányát, mint a fejlet­tebb automobilizmussal biró országokban. Hiven regisztráltuk a magyar sporteseménye­ket, de adtunk helyet a külföldi eseményeknek is. Hoztunk szakcikkeket a legjobb magyar és kül­földi szakiróktól. Elsők voltunk akkor is, amikor kitűnő jogászok tollából eredő cikkeket adtunk közre, amelyeknek minden sora azt az igazságta­lan helyzetet tárja föl és ostorozza, amelyekben ma a soff őr él. Eme ténykedésünknek megvolt, helyesebben meglesz az eredménye: most van alakulóban a Magyarországi Gépjárművezetők Egyesülete, mely rövid időn belül fölszivja tagokul mindazokat, akiknek bármily közük van az automobilizmushoz, mint rendes és mint pártoló tag. Olyan egyesület jön létre, ahol a soffőr és hozzátartozói anyagi tá­mogatásban részesülnek, lesz aki törődik ügyes­bajos dolgaikkal; hiszen ma jöhet bárki és az álta­lános soffőrelleni gyűlölet hatása alatt olyan val­lomást is tehet a biróság előtt, ami a soffőrt néhány esztendei börtönbe is juttathatja. Szolgálatot tettünk a magyar kultúrának, mert olyan lapot teremtettünk kizárólag lelkese­désből, amely még külföldi lapokkal is fölveszi a versenyt. Ez a munka sem megvetendő, de nem szabad figyelmen kivül hagyni, hogy szivesen tet­tük és tesszük, mert bennünket adott szavunk és lelkiismeretünk kötelez erre. * Szót emeltünk a kereskedelmet érintő fonto­sabb kérdésekben; egyszóval mindenütt ott vol­tunk, hallattuk szavunkat, ahol az automobilizmus vagy annak, munkása érdekében szót kellett és le­hetett emelni. Dolgoztunk becsülettel a magyar automobiliz­mus érdekében, de csak oly mértékben, ahogy ezt a mi viszonyaink megengedték, amennyire ezt ne­künk az illetékesek támogatásukkal lehetővé tették, mert anyagiakban még ma is csak úgy „duslakódunk“, mint négy évvel ezelőtt, amikor megjelentünk, azért, hogy legyen Csonkamagyar- országon egy komoly autó-, műszaki és sportkér­désekkel foglalkozó lap. Most, hogy az 1924-es mérleget lezárjuk és a negyedik évfolyamba lépünk, csak azt mondjuk: a viszonyokhoz mérten továbbra is mindent a sof- főrökért, minden a magyar automobilizmusért. Schreiber József. Soíförgytilés lesz január 14-én este 9 órakor a Cyklop-garageban

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék