Auto és Motorujság, 1926 (5. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-01 / 1. szám

Budapest, 1926 Január» 7 Ötödik évfolyam 1, szám jvum Hm^títrns A MAGYAR AUTÓVEZETŐK ÉS SZERELŐK HIVATALOS MŰSZAKI LAPJA OFFIZIELLES TECHNISCHES ORGAN DER UNG. KRAFTWAGENFÜHRER U. MONTEURE AUTO • MOTOR • REPÜLŐGÉP «ItÁDIÓ • SPORT • KERESKEDELEM ELŐFIZETÉSI ÁR: Negyedévre ............................................... 40.000 Szerk. és kiadóhiv. telefon: József 112-68 Műszaki szerkesztő telefon: József 7.5-00 Postatakarékpénztári csekkszámla: 53116 SZERKESZTIK: SCHREIBER JÓZSEF WITTENBERG OTTÓ OKL. GÉPÉSZMÉRNÖK SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest, VII, Dohány-utca 92. szám Cikkeink és híreink átvétele a forrás meg­nevezése nélkül tilos MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN ‘ÁRA PÉLDÁNYONKÉNT 8000 K Ötödik évfolyam, első szám Küzdelmes életében ezzel a számával az ötödik évfolyamába lép az Autó- és Motorujság. Más or­szágban, ahol fejlettebb' az automobilipar, keres­kedelem és az automobilsport, szinte természetes­nek tartja mindenki, hogy minden szakmának meg­van a maga szaksajtója és hogy komoly, nivós és olcsó orgánum nélkül sem sport, sem kereskedelem, még kevésbé ipar el sem képzelhető. Sajnos, nálunk mindhárom tényező még kez­detleges. Az automobilipar jóakaratu emberek min­den erőlködése dacára sem tudott mélyreható gyö­keret verni, bár a gyártáshoz szükséges kellékek nagy része megvan, mig a kereskedelmet nagymér­tékben befolyásolja az ország1 rossz gazdasági hely­zete, noha az utóbbi időben a vidék meglehetős ér­deklődést kezd tanusitani az autók, de különösen a traktorok irányában. Ezen a téren az 1925-ös nem­zetközi automobilkiállitás jelentős szerepet játszott, ahol az volt a hiba, hogy oly időben rendeztetett meg, amikor a vidéki érdeklődés nem nyilvánulha­tott meg teljes egészében, mert éppen a fontos mezőgazdasági munkálatok elvégzésé volt küszö­bön. A sport fejlesztése terén már hatalmas lépést haladtunk előre. A KMAC, amelynek egyetlen föl­adata a magyar automobilsport istápolása, ez évben is derekas munkát végzett. A szokásos svábhegyi verseny mellett megrendezte az osztrák automobil­szövetséggel karöltve az elhunyt neves osztrák sportsman Filius-emlékversenyt Győrbe, amely feledhetetlen lesz minden résztvevője számára. A KMAC szorgalmazta a motorkerékpárversenyek megrendezését is, de megtette kötelességét más irányban is. Mi is megtettük mindazt, amit a szerény viszo­nyainkhoz mérten megtehettünk; abban a küzdel­münkben, amely arra irányul, hogy mindenkivel megszerettessük a szakirodalmat; hogy olcsó, tar­talmas és szépen kiállított lapot adjunk az érdekel­tek kezeihez, még arra is gondoltunk, hogy a ma­gyar autóipar, kereskedelem és sport istápolására a kiállítást megelőzően, magyar, német, horvát és francia nyelven jelentessük meg lapunkat és azt sok ezer példányban az elszakadt részekre küldjük szét, fölkeltendő érdeklődésüket a magyar automo­bilizmus, illetve az autókiállitás iránt. Ugv érezzük, hogy e téren is jó munkát végeztünk, és hogy nem rajtunk múlott a nem teljes siker. Föladatunk megindulásunk első percétől ne­héz, mert amilyen nehezen lehetett az érdeklődést fölkelteni, hogy az automobil isták szaksajtójukat olvassák és előfizessék, ugyanolyan nehezen lehe­tett a kereskedőket és iparosokat meggyőzni, hogy még a jó bornak is kell cégér, mert Ford is, aki teherkocsijaival ma az egész világot behálózta, csak a reklám segítségével lett naggyá és hogy minden más ország automobilipara és kereske­delme halad is Ford nyomdokain. Az év vége felé már ezen a téren is javulás állapítható meg és ez a körülmény csak fokozza akaraterőnket, amely egy pillanatra sem sziint meg mindent elkövetni,] hogy a bármely irányból jövő nemtörődömséggel szemben folytassuk azt a he­roikus küzdelmet, amely ma Magyarországon ilyen közgazdasági viszonyok és többoldali közöny és támadás dacára folyik azért, hogy legyen szak­sajtó, amely a magyar automobilizmus minden fázisát szivén viseli és dolgozik annak naggyá- és hatalmassátételén. Minden munka, minden áldozat azért, hogy ebben az országban is legyen autóipar, sport és kereskedelem. Schreiber József. Hirdessen, mert cégét csak úgy ismerik. Hirdessen!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék