Auto és Motorujság, 1927 (6. évfolyam, 1-24. szám)

1927-01-01 / 1-2. szám

Budapest, 1927 január* 1-15 jmo néoßiÄ* w H ' ♦ • ■ ^SS> I? * u I* itoToJ? Hatodik évfolyam 1-2. szám AUTÓ. MOTOR. MOTORKERÉKPÁR. REPÜLŐGÉP* RÁDIÓ. SPORT* KERESKEDELEM AUTO * MOTOR * MOTORFAHRRÄDER * AVIATIK * RADIO * SPORT * HANDEL ELŐFIZETÉSI ÁR: 1 évre.................................................. 12 pengő ll2 évre.................................................. 7 pengő Külföldre az előfizetés: 1 évre ................................................. 24 pengő */2 évre.................................................. 12 pengő Szerkesztik: SCHREIBER JÓZSEF WITTENBERG OTTÓ KELEMEN LAJOS oki. gépészmérnök Fömunkatárs: ERNYEI FRIGYES SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest VII, Dohány-utca 92 Szerk. és kiadóhiv. telefon: József 112-68 Műszaki szerkesztő telefon: József 75.00 Postatakarékpénztári csekkszámla: 53.116 MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN . ÁRA PÉLDÁNYONKÉNT 70 FILLÉR Egy küzdelmekkel teli esztendő elmúlása meg­állj !-t kiált felénk. Egy percre visszapillantunk a múltba és számonvesszük cselekedeteinket. Mit tet­tünk és miért csak; úgy és miért csak annyit? A miért csak annyit-ra ezt felelhetjük: mert az, amit tettünk is, erőnkön felüli, hiszen Magyarországon még ma is fölösleges a szaksajtó és annak „támo­gatása“ is ebből a szempontból történik. öt évvel ezelőtt indultunk el, tele lelkesedés­sel és dolgozniakarással, mert nem volt az ország­ban olyan automobilujság, amely az autó műszaki kezelésével foglalkozott volna, mert nem volt láp, amely népszerűén tárgyalta volna a műszaki kér­dések mellett a sportot. Már ekkor mellénk állottak a tanulni vágyók ezrei és velünk vannak ma is, de még mindig nem elég ahhoz, hogy pusztán előfizetésből tudjon la­punk boldogulni. Az ilyen publicitás mellett is szükség van az életelixir másik felére is, a hirde­tésre. Az a közöny, amely a másik oldalon tapasz­talható, itt még nagyobb méreteket ölt. Kevés az automobilgyár, kereskedőink magas vámok mel­lett hozzák be kocsijaikat és alkatrészeiket, de meg egyébként is idegenkednek a hirdetés föladásától és hiába minden meggyőző érv, — a világ szégye­nére, nem akarnak hirdetni. Ha már sikerül itt-ott — legalább látszólag — meggyőzni, a beszélgetés kluja. mindig a nagy szegénység és rossz üzletme­netei, valamint az a megállapitás, hogy „egy ilyen kicsi országban sok a lap, uram, nem birjuk11. Ilyen viszonyok között dolgoztunk 1926-ban. Irtuk cikkeinket az országnak autóbusszal való be- hálózása, azoknak itthon való elkészitése, a magyar ipar és kereskedelem fejlesztése érdekében. Hiven beszámoltunk a belső és külső sporteseményekről és rámutattunk az országutak járhatatlan voltára. Mindezt azonban szerény keretek között, mert eb­ben is alkalmazkodnunk kellett a mi speciális vi­szonyainkhoz. Különleges támogatásban sehol sem volt ré­szünk, mert amig előfizetőink kitartottak mellet­tünk, addig hirdetéseink igen gyéren emelkedtek. Az „illetékesek“ is elnéztek kissé a fejünk fölött, de mi csak dolgoztunk, mert éreztük, hogy tény­kedésünk hasznára van a magyar automobilizmus­nak. Munkatársaink — akik előtt meg kell hajtani az elismerés zászlaját — derekasan és önzetlenül dolgoztak és nem egyszer mondották: „csak nem csüggedni, jön még idő, amikor újabb ezrek isme­rik föl a szaklap szükségességét, akiknek szükség­let lesz a műszaki irodalom és akik — más ország­hoz mérten — mellénk állnak és támogatnak11. A KMAC ténykedéséről — minden irányban — a legnagyobb elismerés hangján Írhatunk. Min­dent megtett, amit a speciális magyar viszonyok lehetővé tettek számára. Az elmúlt esztendőben határozta el az automobilkereskedők egyesületével egyetemben, hogy 1927-ben nemzetközi automobil- kiállitást rendeznek, amely úgy a sportot, mint a kereskedelmet mérföldes lépéssel viszi előre. És mi bizunk benne! Hisszük, hogy a magyar automobilizmus fejlődése minden megrázkódtatás nélkül elbir néhány komoly lapot; hogy kereske­dőink is mindannyian fölismerik a reklám nagy és hatalmas erejét és melléállnak annak a lapnak, amely a legrégibb, a legjobban szerkesztett és a leg­elterjedtebb. Ezért folytatjuk tovább is vállalt kötelezettsé­geinket a magyar automobilizmussal szemben és harcolunk egy teljesen automobüizált fővárosért, illetve országért. Schreiber József. Budapesti Nemzetközi Automobilkiállitás 1927 junius 4-től junius 13-ig az Iparcsarnokban. Ui esztendő — ul küzdelmek

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék