Auto és Motorujság, 1929 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1929-01-01 - 1929-01-15 / 1-2. szám

Budapest, 1929 fanuán 1—15 ■t tó .. . >U71Q Vyoicadift évfolyam 1—2• n<fm tNŰRlíVfc AUTÓ- MOTOR. MOTORKERÉKPÁR- REPOLŐGÉP.RÁDIÖ. SPORT* KÉR AUTO • MOTOR . KRAFTRÄDER • FLUGWESEN . RADIO • SPOR1 ELŐFIZETÉSI ÁR: 1 évrp ............................ .............. l‘> pengő Évente az „Automobilisták Zsebkönyve“ ingyenes melléklettel Külföldre az-előflzetés: 1 évre............................................... 24 pengd Szerkesztik: SCHREIBER JÓZSEF és WITTENBERG OTTÓ oki. gépészmérnök Főmunkatárs: ERNYEI FRIGYES SZERKESZTŐSÉG Budapest VII Szerk. és kiadóhiv. t Műszaki szerkesztő Posta takarékpénztári MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN . ÁRA PÉLDÁNYONKÉNT 70 Fi ♦ III !!!♦ Az esztendő mérlege Irta: HALMI BÓDOG, kir. járásbiró Az automobilizmus vi lágn épszer üségét már alig lehet fokozni. Ebből a távlatból nézve, tehát az 1928. esztendő nem hozolt szenzációkat. A statisz­tika adatai legföljebb annyit bizonyitanak, hogy ez a diadalmas gép a helyi közlekedésben a világ­városokban egyeduralomra tett szert és csaknem teljesen kiszorította a tegnap jármüvét: a bér­kocsit. Magyarországon, a hires lovak és hires fogatok hazájában, még némely hagyományok pati- názta udvarházakban, nemes kúriákon, vidéki vá­rosok utcáin ünnepélyes alkalmakkor még látható néha a négy lóval hajtotta kocsi, azonban az állati erővel hajtott jármű gazdasági jelentőségét már csaknem teljesen elveszítette. Az automobilizmus fejlődése elé a sajátos ma­gyar viszonyok még ma is óriási akadályokat gör­dítenek nemcsak azért, mert az automobilgyártás még csak csecsemőkorát éli nálunk és versenyképes gépeket még nemigen hoz forgalomba, hanem mert ennek előmozdítása nem gyárak fejlesztésével, ha­talmas invesztálással történik. Ma az automobilizmus legfontosabb érdeke csak az lehet, hogy minden tipusu gép számára szabad érvényesülést engedjünk és a taxiengedé­lyeknél — ha már nem merünk szakítani azzal a középkori fölfogással, hogy az autófuvarozáshoz még más is szükséges, mint egy gép és egy vizsgá­zott kocsivezető, hanem annak gyakorlását csak korlátolt számú résztvevőnek engedik meg —• a gép gyártási helye ne legyem irányadó. Ha már enge­délyhez kötött foglalkozás az autófuvarozás, azzal csak szakembereket és fuvarozással hivatásszerüleg foglalkozó egyéneket jutalmazzanak; elsősorban pedig a bérkocsisokat, bérkocsitulajdonosokat, akiknek exisztencíáját az automobil tönkretette. Az 1928. esztendő ezt a problémát antiszociális módon próbálta megoldani. Ugyanis ahelyett hogy ezzel a taxiengedély-donációval egy most már fej­lődött ipari, közlekedési és műszaki hivatás szak­embereit jutalmazta, illetve megélhetéshez juttatta volna, nagy kapitalista-érdekeket honorált. A Ba­ross Gábor érdekeltségnek adott több száz engedély, amely egy részvénytársasági alakulat külföldi tőkecsoportjának kezében egyesíti az autótaxi ha­talmas komplexumát, hosszú időre elveszi a lehető­ségét annak, hogy a bérkocsis és a soffőr, ez a sok tipikusan kisember autófuvarozó lehessen. Vagyis visszasüllyed beláthatatlan időkig a cseléd fölmon- dási idejével egyforma helyzetbe, az önállósithatás reménye nélkül. Vagyis a Folkusházy-akarat diktatórius ereje és tekintélye azt a humanitárius szándékot, hogy a taxiengedélyek kérvényei a következő jogosultsági sorrendben biráltassanak el — elsősorban a bér- kocsitulajdonos, másodsorban a bérkocsis, aztán a soffőr és csak az ezután fönmaradó jogosítványok jussanak a trösztök, részvénytársaságok és a világ- nézletileg rokonszenves egyesületek és intézmé­nyek birtokába — egy gőgös gesztussal semmisí­tette meg, amely minden érdekeltből, de még a kö­zönyös polgárból is a legnagyobb elégedetlenséget váltotta ki. A Baross-trösztön kívül a szegény „Marta“ is jutott újabb taxiengedély-paketthez, sőt remélhető lesz, hogy ha sikerülni fog újabb taxiengedély- aranyesőt hullatni, a most tragikusan mellőzött Schilfer cég fogja az újabb kontingens egész masz- száját megkapni. Nem hisszük, hogy a Folkusházy-féle .akaratot a közvélemény egyhangú fölháborodása, a megsér­Magyar utakra Fross-BÜSSING-teherautó: HAHN, IV, Kossuth Lajos-u. 12

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék