Auto és Motorujság, 1930 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1930-01-01 / 1. szám

Budapest, 1930 január 1 í 6z >UT1Q Mmxwiéw Kilencedik évfolyam 1. szám V aüNöKizvt A HUNGÁRIA AUTOMOBIL CLUB HIVATALOS LAPJA AUTÓ.MOTORKERÉKPÁR. AVIATIK A.TRAKTOR.RADIÓ »SPORT. KERESKEDELEM JOURNAL OFFICIEL DU HUNGÁRIA AUTOMOBIL CLUB ELŐFIZETÉSI ÁR: 1 évre .............................. ............... 12 pengő Évente az „Automobilisták Zsebkönyve“ ingyenes melléklettel Külföldre az előfizetés: 1 évre ................................................. 24 pengő Szerkesztik: SCHREIBER JÓZSEF és WITTENBERG OTTÓ oki. gépészmérnök Főmunkatárs: ERNYEI FRIGYES SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Budapest VII, Dohány-utca 92 Szerk. és kiadóhiv. telefon: József 412-68 Műszaki szerkesztő telefon: József 375.0(? Postatakarékpénztári csekkszámla: 53.116 MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN ÉS 15-ÉN • ÁRA PÉLDÁNYONKÉNT 70 FILLÉR #111 III# ÁTfliüNGARIA AUTOMOBIL CLUB HIVATALOS HÍREI A HUNGÁRIA AUTOMOBIL CLUB VEZETŐ­SÉGE: Védnök: LORD ROTHERMERE. Disz- elnök: DR. JÓZSEF FERENC FŐHERCEG. Elnök: HERCEG ESTERHÁZY ANTAL. Al- elnökök: DR. BORI BORHY ISTVÁN, GRÓF FESTETICS PÁL, IFJ. NAGYBÁNYAI HORTHY MIKLÓS. Igazgatósági tagok: DR. DAJKOVICH ISTVÁN, DICKER JÓZSEF, DR. SZELNÁR ALADÁR, színi János, dr. Törley tibor, urbanics Kál­mán. Választmányi tagok: SIPEKI BALÁS BÉLA, DR. BÁLLÁ JÓZSEF, BÁRD LIPÓT, BÁRDI JÓZSEF, BORHY MIKLÓS, DR. DAJKOVICH ISTVÁN, BÁRÓ DÁNIEL TIBOR, DICKER JÓZSEF, GOMBOS OLGA, BÁRÓ HU­SZÁR LÁSZLÓ, JÓKAI SZILÁGYI MIKLÓS, MÉSZÖLY PÁL, RÁKOSY LAJOS, SANTELLI PÁL, DR. SIMON BÉLA, SOMOGYI ANDOR, DR. SZELNÁR ALADÁR, színi János, gróf teleki ádám, gróf teleki József, dr. Törley tibor, ifj. UHRY IMRE, URBANICS KÁLMÁN, VADAS FERENC, GRÓF WENCKHEIM LAJOS, GYUR- GYÓKAI ZILAHY DEZSŐ, GÖNCZI ZOLNAY ENDRE. Választmányi póttagok: BREITNER ANDOR, ERDŐS MIKLÓS, SAS LÁSZLÓ, SOLTÉSZ ISTVÁN, VITÉZ SZABÓ ZOLTÁN, SZILÁGYI FERENC. Számvizsgáló-bizottság: FANTUS ISTVÁN, TÖRÖK ZSIGMOND, UNGÁR IGNÁC. Póttagok: HALÁSZ SÁNDOR, HALMAY GYULA. Ügyvezető igazgató: DR. SZELNÁR ALADÁR. Ügyész: DR. VOGL BÉLA. Titkár: KEMECHEY ERNŐ. Pénztáros: MEZEI ISTVÁN. Háznagy: VADAS SÁNDOR. Gazda: DAJKOVICH FERENC. Ellenőrök: FODOR LÁSZ..Ó, PÁPAI ZOLTÁN. Kluborvosok: DR. ÁLDOR ISTVÁN, DR. SZILÁRD BERTALAN, Folyószámla a Magyar Királyi Postatakarékpénztárnál, száma 29.956 és az Angol-Magyar Bank rt. főintézeténél Ideiglenes iroda: Budapest IX, Lónyay-utca 36 Verseny vezetői igazolványok kiváltása. Min­den automobil- és motoros versenyző tagunknak a nemzetközi versenyszabályok értelmében verseny­vezetői igazolványra van szüksége. Ezen igazolvá­nyok kiváltását klubunk titkársága elintézi tag­jainknak, ha a titkárságunknál díjmentesen besze­rezhető kérdőívet kitöltik és aláírják és csatolnak hozzá egy felragasztásra alkalmas fényképet. El­várjuk minden tagunktól, hogy klubunk színeiben versenyezzen. Kérjük, hogy a verseny vezetői iga­zolványok kiváltása végett klubunk tagjai mielőbb forduljanak titkárságunkhoz. Klubélet. A Hungária Automobil Club folyó hó J9-én ünnepélyes karácsonyi klubvacsorát rende­zett a Royal-szálló földszinti termeiben, amelyen a. hatóságok és társklubok képviselői és majdnem két­száz klubtag vett részt. Vacsoránkon megjelent dr. József Ferenc főherceg őfensége díszelnökünk, akit lelkes beszéddel köszöntött ügyvezető igazga­tónk. Díszelnökünk magas szárnyalású beszéde után gróf Festetics Pál alelnökünk köszönte meg a hatóságoknak, a sajtónak, a karácsonyi ajándéko­kat adományozó cégeknek és az összes klubtagok­nak a szíves támogatást. K aráesonyfagyujtás után a cégek ajándékainak szétosztása következett, majd művészi kabaré zárta be az estét, amelyen fellép­tek: Békeffi László, Herczeg Jenő, Komlós Vilmos, Radó Sándor és László I. színművészek. A nagy sikerre való tekintettel ezen csütörtöki vacsoráin­kat állandósítjuk. Legközelebbi klub vacsoránkat 1930 január hó 2-án, csütörtökön este Va 9 órakor rendezzük Wagner Vilmos éttermében, VT, Ancl- rássy út 44. Kérjük a tagokat, hogy a vacsorán okvetlen megjelenni szíveskedjenek. Olcsó menü! Vatikán városa és az automobilisták. Figyel­meztetjük a Vatikánba utazókat, hogy a beutazás­hoz külön engedélyre van szükség. A Vatikán láto­gatása reggel 6-tól este 11-ig lehetséges.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék