Auto és Motorujság, 1930 (9. évfolyam, 1-24. szám)

1930-08-01 / 15. szám

22. OLDAL * 15. SZÁM ■MCgPRfflsaft 1930 AUGUSZTUS 1 delkezés arra a súlyosan megterhelt járóműre, amely az öntőház uccába szállít. III. kerületben: 13. A Szentendrei uccának a Kórház ucca és Miklós tér közötti szakaszán a Kórház ucca és Tavasz uccának a Szentendrei ucca és Flórián tér közötti szakaszán a Szentendrei ucca irá­nyából, a Kórház uccának a Flórián tér és Szentendrei ucca által határolt szakaszán pe­dig a Flórián tér irányából szabad közlekedni. IV. kerületben: 14. A Váci uccában a Vámház körút, a Petőfi Sándor uccában a Szervita tér irá­nyából szabad közlekedni, a Kígyó uccába a Váci ucca, a Duna uccába az Apponyi tér irányából sza­bad közlekedni, a Piarista uccának a Galamb ucca és Váci ucca közti szakaszára a Váci ucca, a Galamb uccába a Piarista ucca, a Régi Posta uccába a Petőfi tér, a Párisi uccába a Városház ucca. a Hajó uccába a Bécsi ucca és Kristóf tér irányából szabad behajtani. A Sütő uccába a Hajó ucca és Kammermayer Károly ucca felől, a Kammermayer Károly uccának a Károly király út és Sütő ucca közötti szakaszába csak a Károly király út irányából szabad behajtani. A Városház uccába a Kossuth Lajos ucca, a Bécsi uccába a Harmincad ucca irányából szabad behajtani. A Gerlóczy uccának a Városház ucca és Sem­melweis ucci által határolt szakaszára a Város­ház uccából, a Dalmady Győző uccába a Semmelweis uccá­ból szabad behajtani. A Vármegye uccába a Semmelweiss uccából behajtani nem szabad. A Veres Pálné uccának a Prohászka Ottokár ucca és Vámház körút által határolt szakaszán a Vámház körút, a Kaas Ivor uccában a Molnár ucca irányába szabad közlekedni. A Sörház uccának a Váci ucca és Molnár ucca közti szakaszán a Váci ucca irányába sza­bad behajtani. A Pintér uccába a Váci uccából a Só uccába a Veres Pálné uccából, a Magyar uccából a Kossuth Lajos ucca, a Reáltanoda uccába az Egyetem ucca, a gróf Károlyi uccába pedig a Magyar ucca irányából szabad behajtani. A Képíró uccába a Kecskeméti ucca, a Bástya uccába pedig csak a Veres Pálné ucca, illetve a Királyi Pál ucca irányából, a Cukor uccába az Irányi ucca felől a Szivárvány közbe a Cukor ucca irányából szabad behajtani. V. kerületben: 15. A Deák Ferenc uccának a Deák Ferenc tér és Vörösmarty tér közti szakaszán a Deák Fe­renc téi‘ irányából szabad behajtani. A József térnék a Gróf Tisza István ucca és Harmincad ucca közti szakaszán a Gróf Tisza István ucca, a Gróf Tisza István ucca és Wurm ucca által bezárt részén pedig a Wurm ucca irányából szabad behajtani. A Nádor uccának a Gróf Tisza István ucca és a Szabadság tér által határolt szakaszán a Gróf Tisza István ucca, a Mérleg uccába a Ferenc József tér, a Gróf Vigyázó Ferenc uccába a Nádor ucca, a Perc közbe a Mérleg ucca, a Vadász uccába a Báthory ucca, a Hajnal uccába a Vilmos császár út irányá­ból szabad hajtani. A Széchenyi-Lánchíd pesti hídfője előtti park, valamint a szabadságtéri gyermek- játszóhely mindkét oldala mellett elvonuló ko­csiúttesten is egyirányú a közlekedés. A Pannónia uccának a Lipót körút és Katona József ucca közötti szakaszára a Lipót körút, a Báró Aczél uccába a Vígszínház ucca irányá­ból szabad behajtani. VI. kerületben: 16. Az Andrássy út mellékkocsiúttestein egy­irányú a közlekedés. A Szív uccában a Podmaniczky ucca irányá­ból, a Rózsa uccának a Király uccától, illetve a VII. kerületi Dob uccától kezdődő és a Podma­niczky uccáig terjedő szakaszán a Podmaniczky ucca irányába szabad közlekedni. A Révay uccában a Dalszínház ucca felé, a Paulay Ede uccában a Vilmos császár út irányába szabad közlekedni. VII. kerületben: 17. A Király uccának a Károly király úttól a Laudon uccáig terjedő szakaszán a Nagy­körút irányába, a Dob uccának a Nagykörút és a Károly ki­rály út közti szakaszán a Nagykörút irányából szabad behajtani. A Wesselényi uccának a Károly király út és Nagykörút közti szakaszán a Nagykörút, a Dohány uccának az Akácfa uccától a Síp uccáig terjedő szakaszán a Károly király út irányába szabad közlekedni. Az Akácfa uccának a Dohány ucca és Dob ucca közti szakaszán a Dohány ucca irányából szabad hajtani. A Klauzál uccának a Klauzál tér és Rákóczi út közötti szakaszába a Klauzál tér felől, a Nyár uccának a Klauzál tér és Rákóczi út közötti szakaszába csak a Rákóczi út felől sza­bad behajtani. A Kazinczy uccában a Király ucca felől, a Rombacli uccának a Király ucca és Dob ucca közötti szakaszán csak a Dob ucca felé szabad hajtani. Vili. kerületben: 18. A Szentkirályi uccába a Rákóczi út, az Eszterházy uccába pedig a Reviczky tér irányából szabad behajtani. A Gyulay Pál uccának a Stáhly uccától a Kő­faragó uccáig terjedő szakaszán a Rákóczi út, a Vas uccába a Főherceg Sándor ucca, a Kőfaragó uccába a Vas ucca irányából sza­bad behajtani. A Kölcsey uccába a Főherceg Sándor tér, a Békés uccába a Nagykörút irányából sza­bad behajtani. A Bérkocsis uccának a Rökk Szilárd ucca és József körút által határolt szakaszába csak a Főherceg sándor tér irányából szabad be­hajtani. IX. kerületben: 19. A dunaparti idénypiacra és a Pipa uccába a behajtás csak a Vámház körút felől, a Gönczy Pál uccába pedig a Lónyay uccf irányából van megengedve. Az Erkel uccába, Imre uccába, Mátyás uccába a Csarnok tér és a Sóliáz uccába csak a Közraktár ucca irányából szabad behajtani. Közlekedési eszközök párhuzamos haladása. 5. §. A személygépj ár óművek a külön jelzésű fő­útvonalakon kívül az egyirányú közi ekedé« ű úttesteken is párhuzamosan haladhatnak. Tiszta keresztezés. 6. §. A járómű nem kanyarod hátik be, hanem menetirányát megtartani köteles a következő ucca k e re s ztezóse k b en: 1. A Berlini térnek és az Oktogon térnek a járdaszigetektől határolt belső területén. 2. A Nagykörútnak — a Podmaniczky ucca. Király ucca, Rákóczi út, Baross ucca, Üllői út

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék