Autó, 1923 (2. évfolyam, 1-24. szám)

1923-07-01 / 13. szám

Légi kirándulások. Örömmel regisztráljuk azt a tényt, hogy az utóbbi időben mind gyakrabbá válnak a légikirándulások. Érdekességüknél fogva külön meg­emlékezünk a Magyar Légiforgalmi Társaság bécsi és magánkirándulásairól. Előbbin Montemovo Ferdi­nand herceg, Wenckheim Pál gróf, Prónay Gábor báró, Schell Péter báró és Lipthay László vettek részt, utóbbin Károlyi Imre gróf. 'Junius 3.-án délelőtt háromnegeyd 11 órakor indul­tak Mátyásföldről Risztics János pilóta vezetése alatt, hogy az osztrák derbyn részt vegyenek. Az erős ellen­szél miatt az ut két órah'osszat tartott. Háromnegyed 1 órakor Aspernbe érkezve, az osztrák külügyminisz­térium két tisztviselője fogadta a vendégeket és üd­vözölte őket abból az alkalomból, hogy első Ízben érkeznek magyar forgalmi gépen utasok az osztrák fővárosba. Az utolsó futam után este 6 órakor már ismét útnak indultak Budapest felé. Győr táján a pilisi hegyeket boritó zivatar miatt a rendes utvonal- tóll etértek a Balaton északi csúcsáig, majd innen ismét felkanyarodtak Budapest felé. A gép és az uta­sok a kedvezőtlen légköri viszonyokat igen jói állották, bár útközben jégesőbe is jutottak. Károlyi Imre gróf, a Magyar Aero Szövetség elnöke, mágocsi birtokára ment. A megbeszélt időben reggel pont 9 órakor indult Mátyásföldről Molnár János pilóta vezetésével és b. Pál Andor igazgató kíséreté­ben. Szolnok táján az előző éjszaka Budapesten át­vonuló esőt utolérték, majd azt rövidesen maguk mö­gött hagyva, Mágocs fölé érkeztek. A kellőleg kioktatott uradalmi személyzet kátrányos csóvát gyújtott meg a leszálló-hely s egyben a szélirány megejlölésére. Egy óra és öt percnyi repülés után a kastély előtt elterülő lucernásban ért földet a gép. Visszajövet Ká­rolyi Imre grófnő fia kíséretében élvezte a légi uta­zás gyönyöreit. Osztrák-magyar légiegyezmény. A magyar kor­mány kezdeményezésére junius 11.-én Wienben tár­gyalások indultak meg a két ország közötti légifor­galom módozataira vonatkozóan. Magyar részről Wal­ter Emil miniszteri tanácsos, Wassel Károly légi­forgalmi igazgató, dr. Tellmann Sándor és vitéz Csen- key Géza légiforgalmi főfelügyelő és dr. Vizkelety Imre, a Magyar légiforgalmi rt. igazgatója vettek részt. A tárgyalások anyaga három fejezetre oszlott. Az első rész azon határozmányokat foglalja magában, melyek a fel- és leszállás feltételeit szabályozzák, valamint az országok feletti átrepülési és a repülő­terek kölcsönös használatát. A második rész a csomag- és személyszállítást szabályozza, a harmadik pedig a magánosok tulajdonában levő repülőgépek forgal­mát szabja meg. íA tárgyalások folyamán ., sikerült mindhárom pontra vonatkozóan a kölcsönösség alap­jaira helyezkedni. Az egyezménynek közvetlen gya­korlati eredménye az, hogy a »Magyar Légiforgalmi Társaság« julius elejével megkezdheti forgalmi repü­léseit Budapest—Wien között. A delegáció az utat oda-vissza a Magyar Légiforgalmi Társaság Fokker- limoisinján tette meg, melyet vitéz Hefthy Frigyes vezetett . Magyar Légiforgalmi Rt. Budapest, Erzsébet-körut 9. Tel. J. 83-87 Sétarepülések Budapest és az ország festői vidékei felett Express szállítások Wienbe és az ország te­rületén bárhová, telefonrendelésre Előkészítés alatt menetrendszerű közlekedés Wien felé FÉK-BETÉT Összes méretek raktáron FERODO KAPCSOLÓ-BETÉT Rieh. Wilde, Leipzia ékszíj- VAMOD ác TÁDCA Budape.l, VII., gyárának vezérképviseltje: lm w 1*1 K C5 B #8 W 8 #8 Rézsa-utca 36,

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék