Autó, 1924 (3. évfolyam, 1-24. szám)

1924-01-01 / 1. szám

III. évfolyam 1. szám Vv ^ríidapest, 1924. január 1 A KIRÁLYI MAGYAR AUTOMOBIL CLUB A KIRÁLYI MAGYAR MAGYAR AUTOMOBILKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK I AUTOMOBILIZMUS ^ MOTOROSHAJÓZÁS ^ AVIATIKA ^ SI^ ölti ^ 'TÁRSASA 17 ELŐFIZETÉSI ÁR BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN Negyedévre .............................................. 18,000 K SZERKESZTIK LINDNER ERNŐ ÉS ILLÉS ISTVÁN KÜLFÖLDRE EGÉSZ ÉVRE Ausztriára . . 300.000 K I Jugoszláviára 1000 din. Csehszlovák. 200csk 1 Amerikára . . 6 doll. Romániára. . 2000 lei | Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Vilmos császár-út 34. Telefon: 29-31 Uj esztendő Rendkívül súlyos megpróbáltatásokon keresztül ju­tottunk el az 1924-es dátumig. Az elmúlt 1923, amint karácsonyi számunkban leszegeztük, jelentős eredmé­nyeket hozott a magyar automobilizmus számára, de a nyomasztó gazdasági helyzet az akut pénzügyi zava­rok kikapcsolásával, az évi mérleg sokkal ragyogóbb eredményt mutatott volna. A kereskedelemre és iparra egyaránt súlyos helyzettel azonban számolni kellett. Ezekhez a bajokhoz még egy eredményeiben sokkal súlyosabb gátló körülmény is társult s ez a behozatal indokolatlan korlátozása volt. Mi, akik esztendők óta keményen küzdünk a ma­gyar automobilizmus érdekeiért, a mindinkább kiéle­sedő helyzet hatása alatt energikusan léptünk sorom­póba, hogy a kereskedelmet létalapjában fenyegető korlátozásokat megszüntessük. A hivatalos körök még a nyár folyamán is teljesen merev magatartást tanú­sítottak s úgy látszott, hogy a helyzet nem fog meg­enyhülni. Közbelépett a Királyi Magyar Automobil Club is. Ankétet hivott össze, amelyen behatóan tár­gyalták a kereskedelem óhajait. A Királyi Magyar Auto­mobil Club állásfoglalása kétségtelenül nagy hatással volt az illetékes körökre s mi az itt megpendített esz­méket magunkévá téve teljes energiával kezdtük meg a harcot azzal az uralkodó felfogással szemben, hogy az automobil csupán a gazdagok kiváltsága, egyszóval, hogy luxuscikk. A. Magyar Automobil Kereskedők Országos Egye­sületének rendelkezésünkre bocsájtott és általunk külön összegyűjtőit adatok egybevetésével cikksorozat­ban mutattunk rá arra az anomáliára, amely a hivata­los körök merev felfogása folytán megbénítani készült az automobilkereskedelmet. Okfejtéseinkben mindig a legszigorúbban szemünk előtt tartottuk a hazai ipar érdekeit és ennek leszege- zésével vittük a harcot a hivatalos fórumok előtt. Hosszú és kemény volt ez a küzdelem, különösen a pénzügyminisztérium tartotta sokáig erősen megépített állásait, de a döntő érvek pergőtüze végre mégis a mi oldalunkra billentette a győzelmet. Meg kell vallanunk, hogy ez a győzelem még nem teljes, de minden esetre sok jóval kecsegtet a jövőre. A hivatalos körök belátták, hogy teljesen helytelen nyomon járnak, amikor valutajavitás cimén indoko­latlan korlátozásnak teszik ki az automobilbehozatalt és felemelték az eddigi kontingenst. A kontingens felemelése magában rejti a hazai ipar­pártolás ismertetőjeleit is, mert meghatározott számú készkocsi behozatalával védi a hazai automobilgyára­kat s az engedélyezett alvázak külön megadják a lehe­tőséget arra, hogy a magyar karosszériaipar is meg­találja számítását. Ezen a ponton hazai gyárainkhoz nincsen szavunk. Nagy energiával és dicséretes buzgalommal dolgozik valamennyi és az ambiciózus munka nyomán fakadó fejlődés szemmelláthatóan konstatálható. A karosszériagyárakra és karosszériakészitőkre azonban van nehány megjegyzésünk. Az uj behozatali kontingens, amint említettük, fokozott mértékben ad munkaalkalmat a belföldi ipar számára. Tessék tehát dolgozni, szorgalmasan dolgozni s ugv árban, mint szállítási terminusban alkalmazkodni a cégek és ren­delők érdekeihez. Az automobil magában rejti a gyorsaságot. Az auto­mobil a modern rohanó élet eleven szinboluma. Az a tempó, amit a gép diktál, kell hogy mindenkit irányít­son, aki szorosan a szakmához tartozik, A karosszéria­ipar eddig nem tartott lépést ezzel a szellemmel. A ma­gyar karosszériaipar — tisztelet a nagyon kevés kivé­telnek — lassan dolgozik. Ennek a rendszernek, mert sajnos idestova már rendszerré vált, véget kell vetni. A magyar kereskedőre teljesen illuzóriussá válik a ma­gyar karosszéria, ha arra hónapokig kell várni. Kiszá­míthatatlan anyagi veszteséget jelent ez s elkedvetle- niti a vevőközönséget s végeredményben gyöngíti a vételkedvet is. A karosszériaipar az elmúlt időben erős tiltakozását jelentette be az aránytalanul nagyszámú készautók be­hozatala ellen. Ma a helyzet az egész vonalon javult s a készkocsik mellett jelentős számú alváz behozatalát is jóváhagyta a bizottság, sőt a készkocsik számának emelkedését egyenesen a behozott alvázak számával hozta összefüggésbe. A munkaalkalom tehát megada­tott, most tessék ezt kihasználni. A képesség megvan rá. A magyar karosszériákról csak a legnagyobb elis­merés hangján emlékezhetünk meg. Kidolgozásban, vonalban és összes részleteiben bátran felveheti a ver­senyt a magyar ipar a külföldi gyárakkal. Most már csak a szállítás kérdésének rendezéséről van szó s bí­zunk benne, hogy az 1924-es esztendő eltörli az elmúlt évben oly sokszor felhangzó panaszokat s teljesen aktívvá teszi ezt a nagyrahivatott magyar iparágat, A perspektíva, amit az uj esztendő elénk tár, bizal- matkeltő. A Királyi Magyar Automobil Club ragyogó versenyprogrammja minden kétséget kizáróan sok hí­vet fog szerezni a magyar automobilizmusnak s az ipar és kereskedelem mostani lehetőségei, s amit még várunk, csak emelni fogja ezt a számot.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék