Autó, 1925 (4. évfolyam, 1-24. szám)

1925-01-01 / 1. szám

IV. évíolyaj 1. szám ffli/73 i'-úmik Budapest, 1925 január 1 I960 *WS^ÍIg>A MAGYAR AUTOMOBILKERESKEDŐK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK HIVATAL^ A A KIRÁLYI MAGYAR AUTOMOBIL CLUB A KIRÁLYI MAGYAR YA AUTOMOBILIZMUS ^ MOTOROSHAJÓZÁS yf AVIATIKA yf SPORT yf TÁRSASÁG ELŐFIZETÉSI ÁR BUDAPESTEN ÉS VIDÉKEN Negyedévre ........................................................ 48,000 K SZERKESZTIK LINDNER ERNŐ ÉS ILLÉS ISTVÁN KÜLFÖLDRE EGÉSZ ÉVRE Ausztriára . . 300.000 K 1 Jugoszláviára 1000 din. Csehszlovák. 200 csk Amerikára . . 6 doll. Romániára. . 2000 lei | Megjelenik minden hó 1-én és 15-én. Szerkesztőség és kiadóhivatal: V., Vilmos esászár-út 34. Telefon: 29-31 Hivatalos rész A Királyi Magyar Automobil Club elnök­sége. Elnök : gróf Andrássy Sándor. Másod­elnök: Belitska Sándor altábornagy. Alelnökök: dr. Bláthy Ottó Titusz, őrgróf Pallavicini György és Schimanek Emil. Igazgatóság: gróf Andrássy Mihály, Balázs Béla Hugó, dr. Déghy Ödön, Haltenberger Samu, Kienast Ferenc, id. Krisz- tinkovics Béla, Rock István, Szabó Lajos, dr. Vermes Gyula. Választmány az igazgatóság tagjain kiuül: dr. Borhy István, Cimponeriu Dénes, Csonka János, Delmár Walter, herceg Eszterházy Antal, Fábry Oszkár, Farkass Lajos, Gschwindt Ernő, dr. Halasy Gyula, Holub József, Horvátovics Iván, Jakab Tivadar, Jalsoviczky Sándor, gróf Jankovich Bésán Endre, Jékey Ferenc, Káldi Jenő, Kölber Jenő, Lenz Albin, Lingel János, Máry Dezső, Reiman Gyula, Rock Béla, dr. Somogyi Béla, Ujj György, Unger Tibor, báró Vay Miklós, dr. báró Vojnits Miklós, Wulff Olaf. Meghívott választmányi tagok: Brunswick György százados a kor­mányzóság képviseletében, Jordán Dezső, mint a motor­csónak-osztály megbízottja, Buday Béla h. államtitkár, mint a m. kir. keresk. minist, útügyi oszt. vezetője, Markhot Jenő, mint a m. kir. keresk. minist, autó-osztályának veze­tője, Forster Gyula, mint a m. kir. keresk. minist, útügyi oszt. vezetője, dr. Kiss Géza, a m. kir. pénzügyministerium képviseletében, Hor­váth Károly h. államtitkár, mint a Vasúti és Hajózási főfelügyelőség vezetője, dr. Sipőcz Jenő polgármester, Fock Ede és Till Antal tanácsnokok, mint Budapest szkfőv. képviselői, dr. Nádossy Imre, dr. Marino- vich Jenő és Krizsanecz Kálmán, mint a m. kir. állam- rendőrség képviselői, dr. Horovitz György, mint a GyOSz képviselője, Schiffler Ottmár, mint a m. kir. postajármü- telep képviselője és Kende Tódor, a Magyar vasművek és gépgyárak orsz. egyesülete megbízottja. — Vezértitkár: dr. Szelnár Aladár. Titkár: dr. Batta Mihály. — Klub­ügyész: dr. Déghy Ödön. — Telefonszám: József 153—17 és 153-18. A KMAC 1925. évben rendezendő versenyei. Január ha­vában 100 kilométeres téli motorkerékpárverseny. Május 17-én Magyar Tourist-Trophy, motorkerékpárok részére. Táv kb. 300 km. Junius 15—18-ig Magyar Turaut, automo­bilok és motorkerékpárok részére. Táv kb. 1200 kilométer. Szeptember 27. Svábhegyi verseny, automobilok és motor- kerékpárok részére. Táv 5 kilométer. Automubilkiállitás. A Királyi Magyar Automobil Club és a Magyar Automobil Kereskedők Országos Egyesülete 1925. május havában a városligeti Iparcsarnokban Nemzetközi Automobil Kiállítást rendez. A kiállítás irodája az Automo­bil Clubban van, nyomtatványokkal és felvilágosítással az iroda vezetősége szívesen szolgál. A tagdijfizetés iránti felhívás. A KMAC könyvelősége szét- küldötte az összes tagoknak az 1925. évre esedékes tagdíj befizetésére szóló felhívást, postabefizetési lappal, valamint egy válasz-levelezőlapot, amelyet ezúton is kérünk a klub­nak sürgősen visszaküldeni, pontosan kitöltve az azon talál­ható rovatokat. Kérjük a tagokat, hogy a tagdíjfizetési fel­hívásnak eleget tenni szíveskedjenek, mert hivatalos lapun­kat csakis a tagdijukat már befizetett tagjainknak küld­hetjük el... A KMAC 25 éves jubileuma. A Királyi Magyar Automo­bil Club az 1925. évben ünnepli fennállásának 25 éves év­fordulóját. Az ünnepségek részletes programmját tagjaink­nak meg fogjuk küldeni. Ez alkalommal ama kérelemmel fordulunk a régi tagokhoz, hogy a birtokukban lévő és a klub első éveiben készített minden a klubéletre vonatkozó fényképeiket a klub titkárságának beküldeni szíveskedje­nek. Néhai Márkus Lajos igazgatósági tagunk emléke. A KMAC érdemdús volt sportbizottsági elnökének és igazgatósági tag­jának emlékét megörökítendő, sírján kőemléket kíván fel­állítani. Ama kérelemmel fordulunk tagjainkhoz, hogy az emlékmű költségeihez adományaikkal hozzájárulni szíves­kedjenek. Az adományokat a klub titkárságánál fekvő gyüj- tőiven kérjük jegyezni.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék