A Bádogos és Szerelő, 1905 (1. évfolyam, 2-10. szám)

1905-04-20 / 2. szám

I. évfolyam. Budapest, 1905. április hó 20. A BÁDOGOS ÉS SZERELŐ R BÁDOGOS- ÉS 5ZERELŐMESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETÉNEK KÖZLÖNYE. ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: = AZ EGYESÜLET TAGJAINAK INGYEN. NEM TAGOKNAK: Felelős szerkesztő: VÁMOS IMRE az egyesület titkára. Társszerkesztő : SZTIPÁN ISTVÁN. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., irányi - utca 17. sz. Egész évre ----------------- 8 korona Fél évre ... ... ..............4 „ Negyed évre ........ ........ 2 „ Belmnnkatársak: Boross Soma, Cymbalak István, Rudas József, Fischer Gyula. (Saskör.) Megjelenik havonként egyszer. Rz I. évi közgyűlés, A „Bádogos- és Szerelőmesterek Országos Egyesü­lete“ f. évi március 26-án tartotta meg Boross Soma elnöklete alatt a Saskörben 1. évi rendes közgyűlését. A közgyűlésre a tagok igen tekintélyes számban jelentek meg. Boross Soma elnök a közgyűlést megnyitván, szép szavakban üdvö­zölte a jelenlevőket és aztán felkéri a titkárt, hogy jelenté­sét olvassa fel. E felszólításnak Vámos Imre titkár a követ­kező jelentés felolvasásával tesz eleget: Tisztelt Közgyűlés! Egy kis lelkes csapat 1904. tavaszán, a kontárok ellen való védekezés céljából asztaltársaságot alapított, melynek elnöke, alapító tagunk Mika Tivadar úr volt. Ez a kis tábor úgy vélte célját elérhetni, hogy ha a szakkereskedőket a maga tervének megnyerheti, ezen eset­ben csak iparigazolványnyal bíró iparosok élvezzék az áru kedvezményes tarifáját, míg azok, kik nem önálló mesterek vagy magán egyének, kik mögött kontárok rejtőz­nek, megállapítandó százalékkal drágábban jussanak az árú birtokába Ez a terv egy nagykereskedő cég makacsságán hajó­törést szenvedett. Közben az asztaltársaság tagjainak száma majdnem 100-ra gyarapodott. Minthogy ez a társaság belátta, hogy mint olyan, célját megvalósítani nem képes, mert az erélyes fellépést előbb hatalmas szervezkedésnek kell megelőznie; elhatá­rozta, hogy egy szakegyesületet alapít, melynek keretén belül a jogos érdekek megvédhetők lesznek. 29 kartárs választatott egy szervező bizottságba oly célból, hogy a megalakítandó egyesület alapszabályait megszerkessze. A szervező bizottság minden munkájával elkészülvén, 1904. október 2-án megalakult a mai egyesület a „Bádogos- és Szerelőmesterek Országos Egyesülete.“ Ettől a naptól kezdve az egyesület megkezdte ugyan működését, de az alapszabályok szentesítése előtt csak kezdetleges munkát végezhetett. Első sorban kieszközölte az elnökség, hogy a Saskör nagytekintetű vezetősége helyi­ségeiből egy termet számunkra díjtalanul átengedett. Ezt a termet -— hol hivatalos óráinkat tartjuk — később egyesü­letünk egy igazán csekély évi átalányért ki is bérelte, hogy addig is, míg egyesületünk saját tágas helyiségeket bérelhet, ezt magunkénak mondhassuk. A kartársi érzület és szoros összetartozandóság tuda­tának fejlesztése céljából a Saskör földszinti helyiségében minden vasárnap délelőtt összejöveteleket tartunk. Ezeken az összejöveteleken élénk szakviták szoktak fejlődni. Mindenki közre adja tapasztalatait, amelyekből mindnyájan merítünk valami hasznosat. Egyesületünk tagjainak száma f. évi március 15-ig: Alapító tag 1 pártoló „ 3 helybeli rendes „ 114 vidéki 31 összesen 149 Ha tekintetbe vesszük az utóbbi napokban beállott állandó gyarapodást, bízhatunk abban, hogy kartársaink most már — felismerve az egyesület feltétlen szükséges voltát — mind sűrűbben fognak egyesületünkbe belépni. Rövid fenállásunk után az elnökség és választmány, csakhamar arra a meggyőződésre jutott, hogy az egyesület­nek feladata megkönnyitése céljából saját szakközlönyre van szüksége. A szükség teremtette lap első példányát az ország minden bádogos- és szerelőmestere megkapta. A „Bádogos- és Szerelő“ feladata lesz az egyesület érdekeit megvédeni, munkájában támogatni, a tagok tapasz­talatait, panaszait és kívánalmait az összes kartársaknak közvetíteni. A „Bádogos- és Szerelő“ útján reméljük a kartársakat az összetartozandóság tudatára ébreszteni. A tisztességtelen verseny állandó üldözése által pedig bizonyosan számít­hatunk közhasznú sikerek elérésére is. Végül pedig a „Bádogos és Szerelő“ hivatva lesz a taggyűjtés feladatát is megoldani. A munkamegosztás céljából megalakította az egye­sület a bádogos- és a szerelő-szakosztályt, mindegyiket más-más munkakörrel ruházva fel. Egy fővárosi bizottsági ülésen, hol a vízművekre vonatkozó szabályrendelet volt napirendre tűzve, elnökünk Boross Soma úr közbevetett indítványára, annak tárgyalása elhalasztatott oly célból, hogy a „Bádogos- és Szerelő-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék