A Bádogos és Szerelő, 1907 (3. évfolyam, 1-11. szám)

1907-01-30 / 1. szám

KIRDÓ ÉS LRPTULRJD0N05 R BRDOQOS- ÉS SZERELŐMESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETE, R BÜDRPE5TI BÁDOGOS-, §£ZÖNTŐ-, RÉZ- ÉS BRONZMŰVES, FÉMNYOMÓ-, LEMEZELŐ- ÉS HRRRNGÖj^IŐ-IPRRTESTŰLET | MIVRTRLOS KÖZLÖNYE, ^7^ == ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: AZ EGYESÜLET TAGJAINAK INGYEN. NEM TAGOKNAK : Egész évre ......................... 8 korona Fél évre ..................._ 4 „ Negyed évre ........................ 2 „ Felelős szerkesztő : VÁMOS IMRE az egyesület titkára Társszerkesztő: SZT1PÁN ISTVÁN. Belmunkatársak: Boross Soma, Cymbalak István, Fischer Gyula, Kiss lózsef, Pogány (Pfeifel) Nándor, Rudas József,Ungár Sándor Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV. Ferenciek-tere 6—7.sz. (Ferencziek hazára, I. emelet). (TELEFON: 86 -20.) Megjelenik havonként egyszer. T, Tagjainkhoz, Az uj esztendővel ismét újabb tagdíj-járulékok váltak esedékessé, másrészt a régibb tagdíj hátralék is sajnálatos módon növekszik. Ez utón is felkérjük, tehát t. Tagjainkat, hogy járulékaikat különösen pedig a hátralékokat közös ezéljaink érdekében pon­tosan fizessék be egyesületünk pénztárába, nehogy szépen induló országos szervezkedésünk ezek miatt fennakadást szenvedjen. Tisztelettel A Bádogos- és Szerelő-Mesterek Országos Egyesületének elnöksége. Magyar építő iparosok országos szövetsége, Végre megalakult az építő iparosok országos szövetsége. Megalakult pedig olyan alapon, mely annak fennállását biztosítja. Biztosított a fenn­állása — szerintünk — főleg azért mert : 1. a nagygyűlés elfogadott egy indítványt, mely szerint szervezett mester vagy vállalkozó, csak szervezett iparossal dolgozik egy épületen ; 2. a hozzájárulás progressiv. Vagyis a tény­leg alkalmazott munkások száma a szorzó ; 3. mert a »Magyar Építőmesterek Szövetsége» vette közös ügyünket a kezébe. A lényeg ebb n a 3 pontban jut kifejezésre, mert ha az építőmester a szövetségnek tagja és csak szervezett iparossal dolgozik, már biztosítva van az, hogy minden építőiparos belépjen a saját szövetségébe. A hozzájárulás is a legigazságosabb alapon contempláltatott, mert minden iparos csak akkor és annyit fizet, a mely arányban munkája, illetve munkása van ; ha nincs munka, nincs mun­kás, nem fizet semmit, ha sok a munkás, sok a munka, fizet többet. Megvagyunk győződve arról, hogy ez a szövetségi alap minden iparost ki fog elégíteni. Ebből a szövetségből nem szabad, de nem is maradhat ki senki ki épületen dolgozik, lehet az akármilyen nagy vagy bár a legkisebb iparos is. Ha a végrehajtó bizottságnak ezt a szép mű­vét honorálni kívánjuk, az csak a belépéssel és az őszinte támogatással tehető, a mivel egyébként minden egyes csak a saját anyagi és erkölcsi érde­keinek megvédéséhez nyújt segédkezet. Nagy fába vágtuk a fejszét, de ennek meg kell lenni, mert csak akkor tüdjuk magunknak a békét biztosítani, ha erősen szervezve készülünk a harczra. Mi sohasem akartunk és a jövőben sem aka­runk munkásaink zsírján élősködni, de viszont a munkások követeléseinek is van határa. Fő törek­vésünk az, hogy munkásainkkal megértessük, hogy a munkabérért ellenértékűi munkát várunk. Nem a minimális bérek megállapítása a helyes elv. Nem szabad az ügyes és szorgalmas munkás rovására, a minden szorgalom nélküli tudatlan munkást nagy keresethez juttatni. Nem szabad az igyekezetei kiölni a munkásból. A minimális bér rendszer lankasztja az ambitiót és az ipar fej­lődésének rovására megy. A vállalkozást is biztos alapra kell fektetni, a mit szintén csak a szövetség útján érhetünk el. Csak összetartással szüntethető meg a szenykon- kurrentia, minek megszűntével abba a helyzetbe jutunk, hagy munkásainkat magasabb bérrel, de érdemükhöz arányítva fizethetjük. Tisztességes ke-' reset mellett, tisztességes munkabérrel. A munkásokat megrövidíteni, nem volt és nem lesz czélunk ezután sem, de nem engedjük magunkat a gyöngék, a szervezetlenek, az alsóbb- rangúak közé sorozni. Értékért értéket követelünk és ehhez jogunk is van, sőt ez kötelességünk is. Saj­nos, hogy ide csak most jutottunk el, de jobb

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék