A Bádogos és Szerelő, 1910 (6. évfolyam, 1-12. szám)

1910-01-31 / 1. szám

VI. évfolyam. í!------------------------------------------------------------------------­> 1 i 1 Budapest, 1910. KIADÓ É5 LAPTlILAIDOnOS A BÁDOGOS E5 SZERELÖCTIESTEREK ORSZÁGOS EGYESÜLETE BUDAPESTI BÁDOGOS-, 5ZERELŐ-, FÉmnYOmÓ-. LEmEZELŐ-, RÉZÖnTŐ-, BROnZ- É5 RÉZOl É5 A BUDAPESTI BÁDOGOS ÉS SZERELÖfTlESTEREK 5ZÖUET5ÉGÉnEK HIUATALOS KÖZ ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: AZ EGYESÜLET TAGJAINAK INGYEN. NEM TAGOKNAK: Egész évre ................. 8 korona Fél évre ..................... 4 „ Negyed évre ...... 2 „ FŐSZERKESZTŐ: BOROSS SOMA. FELELŐS SZERKESZTŐ: POGÁNY NÁNDOR. HELYETTES SZERKESZTŐ: SZTIPÁN ISTVÁN. Szerkesztőség és k| Budapest, AT;, Í3^zt, Feíeufetér tf (Kiríj y-ntca I Megjelenik havbftjtént %yj K055UTH és SZTERÉnYI. Letűnt nagyságokról jót, szépet mondani a hálátlan tömeg nem igen szokott Az uj csillagok ragyogása : rendesen elveszi azok fényét, melyek nyugat felé tértek. Ámde, ha egy nemzet valamely társadalmi osztálya tisztán látta a jóindulatot, melyet a letűnt nagyságok iránta mutattak, nem lehet hálátlan azok iránt. Magyarország iparos világának szive-vágya, hogy e haza nagy iparosállammá legyen. Minden iparosnak kell, hogy ez legyen célja, törekvése. Ennek a célnak kell lebegnie mindnyájunk előtt Ha ezen a célon munkálkodunk, első sorban mi magunk látjuk ugyan hasznát, de tagadhatatlanul erősödik általa az állam is. Ezt tudjuk mindnyájan. Tudni és éreznie kell tehát ezt az államhatalom irányítóinak és mindazon közegeknek, melyeknek kezében a kormány rúdja van. A viszonosság elvé­nél fogva ezeknek a hatalmaknak dolgozniók kell azon, hogy az ipar erősödjék, növekedjék nagyra és segíteniük kell az utak megtalálására, melyek a boldogulás felé vezetnek. Szerénység nélkül mondhatjuk el magunk­ról mi, Magyarország iparosai, hogy fejlődésünk útjait eddig csak magunk egyengettük. Az állam- hatalom nem sokat törődött velünk. Csak éppen, hogy meg nem gátolta azt, hogy vagyunk. Csak az éppen most letűnt korszak vezető szellemei hoztak ebben a tekintetben némi válto­zást. Volt kereskedelemügyi miniszterünk Kossuth Ferenc és annak államtitkára Szterényi József, mintha érezni kezdték volna már az uj kor parancsszavát. Megérezték, hogy az iparban nagy államok lehetnek csak igazán fejlettek közgazdasá­gilag. Az agrárállam mellett nem versenytárs, ellen­kezőleg kiegészítő kapocs a hatalmas iparos tár­sadalom. Meg is akarták vetni alapjait, módot akartak adni az ipar fejlődésének. Lerakták eszméiket az uj — ipartörvénytervezetben. A körülmények meg­gátolták, hogy törvény legyen a tervből, de bízunk benne, hogy nemsokára uj életre kél. A törvényben biztosított jogok, az abban fog­lalt védelmi pontokon kívül azonban más támoga­tásra is szorulnak. Az állam gazdaságának módjá­ban áll támogatás által a meglevő gyártelepek fennma­radását biztosítani és újabbak keletkezését elősegíteni. Előmozdítani a szaktudást, hogy versenyképességün­ket emelve, a külfölddel mérkőzhessünk. Emelni a szinvonalt az inastól kezdve, folytatva a segéden, egészen a munkaadóig. Mindezeket megindította Kossuth és Szterényi, hálát érdemelnek érte ipar­társainktól. A gazdasági fejlődés útjait igyekezték kijelölni és az utakat, a mint láthattuk, helyesen választot­ták meg. A politikai élet körülményei azonban úgy alakultak, hogy helyüket immár mások foglalták el. Hieronymi Károlyhoz fordulunk tehát most és kérjük, hogy az elődök által megkezdett iparfejlesz­tési akciót ne engedje stagnálni. A hatalmas ipar emeli az állam hatalmát is, és az iparos társa­dalom erkölcsi és anyagi megerősödése Legbizto­sabb támasza az ország gazdasági haladásának. Legyen szabad hinnünk és remélnünk, hogy kéré­sünk megértésre fog tatálni ott, hol oly nagyon sokat lehet tenni az iparos Magyarország fejlődése, fejlesztése érdekében. FIGYELMEZTETÉS. A vasárnapi összejövetelekre felhívjuk t. kartársaink figyelmét. Az összejövetel helye Tachtler Gyula úr vendéglője YI. kér., Nagymező-utca 24. szám, (az orfeummal szemben.) murm Bádogos munka Budapesten. A Lehel-utca és Aréna- ut sarkán épülő elemi iskola munkálataira 1909. évi decem­ber hó 15-én megtartott versenytárgyalás alkalmával aján­latot tettek a bádogos munkára'. Hudecz és Dávid 9805 kor. 50 fill. Fischer és F arkas 10069 kor. 47 fill. Tóth Imre és Társa 10870 kor. 80 fill. Weisel Adolf 11385 kor. 50 fill. Scklick-gyár r. t. 12198 kor. 45 fill. Salgó Lipót 12997 kor. 35 fill. Reisz Gyula 13448 kor. 80 fill. Herz Henrik 15380

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék