A Bádogos és Szerelő, 1912 (8. évfolyam, 1-12. szám)

1912-01-31 / 1. szám

Vili. éviolyam. ^Budapest ,, 1912. január hó 31. mfb., . szám. A BÁDOGOS ES SZEREL KIADÓ É5 LAPTULAlDOnOS A BÁD0B05 ÉS SZERELÖmESTEREK 0RSZÁB05 EGYESÜLETE. ‘vn A BUDAPESTI BÁDOGOS-, SZERELŐ-, FÉmnYÖmÓ-, LEfTlEZELÖ-, RÉZÖnTŐ-, BROnZ- É5 RÉZmÜUES É5 A BUDAPESTI BÁDOGOS É5 SZERELÖmESTEREK SZÖUETSÉGÉnEK HIUATALOS KÖZLÖOYE. FŐSZERKESZTŐ: BOROSS SOMA. FELELŐS SZERKESZTŐ: TÁRSSZERKESZTŐ : VÁMOS IMRE SZT1PÁN ISTVÁN. az egyesület titkára ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: AZ EGYESÜLET TAGJAINAK INGYEN. NEM TAGOKNAK: Egész évre.................. 8 korona Fél évre Negyed évre Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 11. sz. (Király-utca sarok). TELEFON: 8« 20. Megjelenik havonként egyszer. mÜHELYREHÜ-KEUISlO. Most érvényben levő mühelyrendünk immár negyedik esztendős. Foltozgattuk is már. Szükséges tehát, hogy annak teljes és tökéletes átdolgozásá­val foglalkozzunk. Most a téli szünet alatt telik ki időnkből leginkább, hogy ezt a kérdést jól meg­hányjuk vessük. Hogy a meglevő mühelyrendünket ujjal, tökéletesebbel pótoljuk. A régi mühelyrend — munkaadó és muukás érdekek tekintetbe vétele mellett — tagadhatatlanul jobb az ezt megelőzőknél. Ennek bizonyítására első sorban rá kell mutatnom arra, hogy 3 évig nyugodtan dolgozhattunk. Nagy szó ez. Annyi munkát nem készítettünk előző négy év alatt és nem fogunk a következő három évben sem, mint amennyi az utolsó két esztendő alatt készült. Hogy mégis azt állítom, hogy a jelenlegi mühelyrend revisióra szorult, annak oka az, hogy egy részt időszerűnek tartom a minimális bérek megjavítását, másrészt pedig kihagyandónak tartok egy pontot, melyet nem tartok sem jogosnak, sem pedig emberségesnek. Igaz ezzel a — mondjuk embertelen — jogával egyetlen kartársam sem élt, de hogy azzal élni még csak megse kísérelje soha senki, azért kell azt törölni. A teljesítmény meghatározása — sajna — kevés jelentőséggel bir, mégis esetleges áttanulmá­nyozás után meghagyandónak tartom. Kisebb gya­korlattal birő mestereknek és segédeknek egyaránt mértékül szolgál, ha a megállapított minimális bérek rendszere mellett, talán ez a néhány sor az egyetlen, amelynek olvasása, a még fiatal tanulékony segédre hatással van, öt. a mesterségben való töké­letesedésre, tehát gyorsasságra ösztökéli. Ha a dolgoknak elébe vágni nem is akarok, mégis ki mondom, hogy szerintem csak az az igaz­ságos munkarend, mely az egyén feltétlen szabad­ságát biztosítja. Mesternek és segédnek egyaránt biztosítani kell azt a jogát, hogy akkor és ott vegyen munkást ahol neki tetszik, illetve ahol kap, azaz ott és akkor vállaljon munkát akinél neki tetszik, illetve a kinél éppen kap. Nem tartom sem igazságosnak, sem ember­ségesnek, hogy a mesterek szervezete csak a saját közvetítőjét, a munkások szervezete viszont szintén csak a maga közvetítőjét tartják az egyetlen üdvöt nyújtó és biztositó intézménynek. Az összeség érdeke ugyan mind két részen, hogy tagjait sajat szervezetébe kényszerítse, de túlzás az, amikor emberek egyéni szabadságuktól megfosztatnak. A vitás ügyek elintézésére a mai rendszer, a választott bíróság a legideálisabb. Mester és segéd egyaránt tetszése szerint választja saját biráit, saját igazmondóit. És mint a tapasztalat is mutatja alig akad felebbező fél, mert a hozott Ítéletek mindkét félre megnyugtatók. lm felvetettem az eszmét, ha rokonszenvvel fog találkozni, ám szöjjük tovább. Az a kérdés, hányán vagyunk, kik hasonlóan gondolkodunk. Elegen-e ahoz, hogy a revisió eszméjét megvaló­sítani képesek legyünk. Igen kérem tisztelt kar­társaimat szíveskedjenek nehány sorban velem közölni, hogy csatlakoznak vagy pedig ellenzik az eszme megvitatását. Ha elegendő igenlő válasz fog érkezni, akkor szívesen vállalom a további teendők intézését. Vámos Imre. fl gázgyár támadásának visszaverése. A budapesti szerelőir.esterek ipartestülete és országos egyesülete nagygyűlést tartott f. hó 14-én vasárnap dél­előtt az Országos Iparegyesület nagytermében. A nagy terem zsúfolásig megtelt az érdekelt szerelőmesterekkel. A nagygyűlés tárgyalását Vámos Imre ipartestületi alelnök vezette. Megnyitójában rámutatott a légszesz- társaság alaptalan és indokolatlan támadására. Majd meg­említi, hogy éppen a légszesztársaság fizeti munkásait legrosszabbul és mégis a magáncégeket vádolja meg azzal, hogy szaktudás hijján való munkásokat alkalmaznak. Konkurrentia miatt panaszkodik, holott versenykivül és csak magas előleg ellenében kezdi el a vállalt munka teljesítését.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék