A Bádogos és Szerelő, 1913 (9. évfolyam, 1-12. szám)

1913-01-31 / 1. szám

évfolyam. Budapest, 1913. január hó 31. MXi 1 . szám. KIADÓ E5 LAPTULAIDODOS A BÁDOGOS É5 SZERELŐmESTEREK 0RSZÁG05 E6YESÜLETE. BUDAPESTI BÁDOGOS-, SZERELŐ-, FÉmnYOmÓ-. LEIT1EZELÖ-, RÉZÖnTÓ-, BROnZ- É5 RÉZmÜUES IPAf ÉS A BUDAPESTI BÁDOGOS ÉS 5ZERELÖmE5TEREK SZÖUETSÉGÉnEK HIUATAL05 KÖZLÖnYE. FŐSZERKESZTŐ: BOROSS SOMA. FELELŐS SZERKESZTŐ; TÁRSSZERKESZTŐ ; VÁMOS IMRE SZTIPÁN ISTVÁN. ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK: AZ EGYESÜLET TAGJAINAK INGYEN. NEM TAGOKNAK: Egész évre ................ 8 korona Fél évre .................... 4 „ Negyed évre ............ 2 „ RLLRfn É5 TÖRUÉnYHRTÓ5A6. Egy esztendeje lesz nemsokára, hogy elhangzott országszerte a vészkiáltás: „Meg kell állítani a tőke rohanását, meg kell szorítani a hitelt.“ Eleinte csak a tultengésbe átcsapni látszó építkezési kedv le- lohasztását célozta a kiadott jelszó, majd azután átcsapott a szomszéd területekre is és pusztító tüze felperzselte a közgazdaságnak telni kezdő csűrét. A jelszó onnan indult pusztító útjára, ahol a tőke éltető forrása bugyog elő és melynek eldugu­lása elsenyveszti, kiszárítja az életnek induló pa­lántát. Az első megdöbbenésből felocsúdva, azt hittük, hogy egy múló helyi válsággal van dolgunk csupán, melyet legyőz könnyen a pénz eleven energiája. Ám, hogy a baj nem szünetelt, sőt növekedett, gondolkodóba esett mindenki. Futott segítség után, de hasonló torlaszok emelkedtek eléje mindenütt. A baj nem volt múló kortünet, sem lokális természetű, mert csaknem egész Euró­pát megrázta, csaknem egész világrészünk nyugal­mát, munkáját bolygatta fel. Hovatovább egy esztendeje tart a válság. Europa fegyvercsörgetésének zaja tulharsogja a válságokozta siralmas állapotokat. A panaszokat nem hallhatja senki. De ha meg is hallaná, nem segíthet, mert hiszen arról van szó megint, hogy Europa térképét újra fessék és a — világbéke — híveinek nagy fájdalmára, határkiigazitásokért egész nemzedékeket pusztítsanak ki milliárdok-milliárdok elpusztítása® árán, kérlelhetlenül. Az alatt meg, amig nemzetek virága hull a porba, nemzetek vagyona meddő fogyasztás áldo­zata lesz; pusztul a nemzetek közgazdasága és nyomorúságot talál majd a béke mindenfelé. Ha valamely országot, vagy az országnak egy vidékét”valamiftermészeti csapás éri, rossz termés, tűzvész, jégeső látogatja, hogy lakósai ínséggel küz­denek ; az államhatalom segítségére siet. ínség- akciót indít. A munkanélkülieknek munkaalkalmat Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Liszt Ferenc-tér 11. íz. (Király-utca sarok). TELEFON: 86- 20. Megjelenik havonként egyszer. teremt, hogy enyhítse a bajt, hogy ne engedje végképpen letörni azokat, akiket ért a csapás. A pénzügyi válság országunkat teljes egészé­ben sújtotta. Existenciák ezrei mentek tönkre. A legszilárdabb alapon álló vállalatok fundamentumát megrendítette, magával rántotta a földrengésszerű felfordulás. A még fennállókat is fenyegeti a rém, ha még soká tart az erők lekötése. A nemzet zöme pedig erőtlenül senyved, szűkölködik. Honnan teremtsünk segítséget? Ilyen nagy­arányú bajban már csődöt mond a jelszó, hogy segíts magadon, az Isten is megsegít. Nagyobb hatalmaktól kell kiindulnia a segítségnyújtásnak, mert a helyzet megváltozása bizonytalan. Senki sem jósolhatja meg, hogy mi lesz? Háború? Béke? Európai bonyodalom? Az államnak, mint legnagyobb közösületnek, utána a municipiumoknak kell megkezdedi a mun­kát, hogy a zülléstől megóvja közgazdaságunkat. A válság szele mindenekelőtt az építőipart érte és ennek megbénulása vonta maga után a közgazdaság többi ágaiban is a válságszerü pan­gást mindenfelé. Az építőipar válságának megszüntetése maga után vonná ezért a többi foglalkozási ágakban dúló munkanélküliség enyhítését is. Az államnak a törvényhatóságoknak kell tehát megkezdeniük a munkát azzal, hogy beváltsák tartozásukat a köz­nek. Megalkossák azokat a szociális intézményeket elsősorban, amelyeket tőlünk a kor szava, már oly régen követel. Ha szerte nézünk az országban még ma is halljuk mindenfelé az évtizedes panaszt, hogy nin­csen elegendő kórházunk. Magában a fővárosban is elszomorító helyzetben sinylik a helyszűke követ­keztében a betegápolás. A lakásszükség az egész országban érezhető. A lakáshygienia gúny ja váro­saink tömeglakásai. Nemzetünk elsatnyulása talán éppen a nyomorult lakásviszonyokban találja egyik fő okát. Mennyi elmulasztott kötelességet pótolhatna ■ezen a téren is állam és törvényhatóság. Es------------r------------------------------------- ----------r -í’- >#• A BADOQOS ES SZERELŐ ... ~ »Äy®

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék