Bőripari Szemle, 1909 (8. évfolyam, 1-24. szám)

1909-01-01 / 1. szám

ft bőrgyártás, a tímár-, bőráru-, cipő- ás Heztyii-ipar, Ijászbőr, nyersbőr-, szőrmeáru, (serzőanyag ás timársági melláHtermáHeH HeresKedelmáneH szaljtapja. Clölizetási áraH: ft belföldre | egász áVre H-12 Ausztriába' fái „ „ 6 Külföldre egász áVre „ 16 Cgyes szám ára. . 50 fillár. 5zerHesztőság ás Kiadóhivatal: ▼II.. érzsábet-Körut 16. sz. M- Hír. postataKaráKpánztár számla 1 6376. sz. a. hirdetési dijaK : 6gász áVi hirdetéseit legjutá- nyosabbau számittatnaK. JfirdetáseK petit-sora . 1 Kor. Apró hirdetés minden szó 4 üt. jtyilt-tér petit sora . . 1 Kor. tyiegjeleniK havonta Kétszer : 1-éu ás 15.-én. Főmunkatárs : C5ITÁRT BÉLA orsz. Képviselő. Felelős szerkesztő és Kiadó : HŰVÖS JA K d B. Helyettes szerkesztő : KIRNER fi. VILHOS. • rk.i/Sn|7\/ß vili- évfolyam. 'Ü Budapest, 1909. január hó 1. ~pUJbNU!<tZ.Vfe ------------------­| 5 f 3 1. szám. Telefon szám: 104—66. 1909. Újév küszöbén vagyunk. Ami reánk nézve teljesen közömbös. Mert mi nem idő- és évszakok szerint dol­gozunk. küzdünk és fáradunk, hanem dolgozunk és fá- adunk a munkáért. Mindenben és mindenkiben csalódhatunk, egyedül a munkában nem. A munka a mi szórakozásunk, kedv­telésünk, éltetőnk és reményünk. Mivé lenne az emberiség munka nélkül ? Iskolák- és templomokból kórházakat kellene rögtönöznünk, ha az embereket a munkaalkalmak lehetőségétől megfosztanák. A munka : ez a fogalom van bevésve lapunk címe­rébe. Ott van, intőjelül,.hogy dolgozzunk, mert ez az egyedüli, ami nemesit. Olvasóink előtt nem kell külön igazolnunk azt, hogy folytonosan dolgozva nem szűnünk meg az ügyük igazait hirdetni. Újévtől kezdve megkétszeresedett erővel szállónk síkra olvasóink érdekeiért. A világ elterjedtebb nyelvén is fogjuk hirdetni szakmánk minden baját, kívánságát, és vágyát. Tehát kifelé is megismertetjük a szakma mai állását. Mindez pedig úgy szellemi, mint fizikai munkát igényel. Mi pedig szívesen dolgozunk, tudván azt, hogy munkánk ezentúl is elismerésre fog találni. A munka : ez volt eddig is sikereink titka. Mig mások dőzsöltek, tivornyáztak, addig mi kutattunk, dol­goztunk és tanultunk. Mig mások léhaságokkal törődtek, addig mi újabb és újabb eszmékkel viaskodtunk. Az eszmék harcában tanítottuk ki elleneseinket a szakma igazaiért igazán harcolni és küzdeni. Az eszmékért vívott harcainkban tettük toliunkat félelmetessé. Mert addig csak úgy félválról beszéltek rólunk és velünk, mig ma : számolnak velünk, ismervén mindenben intranzigens ál­láspontunkat. Most pedig egyszerre két nyelven is viaskodunk. Mi tette mindezt ? A munka, amelynek jegyében indulunk a 8. évfolyamnak. Isten vezessen bennünket! A helyzet képe. (Az évforduló. —• Ki mit vár az újévtől. — Szterényi a, gépekről.) Ma éjjel, pontban éjfélkor, születik meg az erj­esztendő, az 1909. Apró malacok nyivogása és ezernyi­ezer ember üdvrivalgása köszönti az újszülöttet, minden­kinek reménységét, a mává változott jövőt hirdetve ? Mert nemcsak a múlt szép, hanem a jövő is és csak a ma csúnya és reménytelen. Ki panaszkodik a múltra, a régi jó időkre és ki nem bizakodik a jövőben ? Ilyen embert hiába keresünk. Épugy nem találnánk, mint ahogy nem találunk senkit, aki a mával meg volna elégedve. Ahogy minden rossznak meg van a jó oldala, azonképen a jónak is van rossz oldala. Csakhogy amig a jelenben csak a rossz oldalát látjuk a jónak és a rosszban a jót nem veszszük észre, azonképen a múltból a rossznak csak a jó oldalára emlékszünk és nem veszszük észre, hogy a jónak rossz oldala is volt. így tehát holnap a múlt év is a jók közé kerül, az ujesztendőt pedig, a melyet ma éjjel oly örömrivalgással üdvözlünk, ütni és szidni fogjuk, mint a bokrot. Ez a sors. Erre születik az njesztendő. * rj 7:_ _ T q fly^^ a m 9 118 818 fl JV fl ' M 8—4 /l/l I B*H fl 9 1 §5 8 +1 M 8 ]L*L 1 j ÄJ | js^ fi f W m I w fl fl I ~ M 9 B fl vK fl Ja 8 B

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék