Bőripari Szemle, 1911 (10. évfolyam, 1-30. szám)

1911-01-01 / 1. szám

A bőrgyártás, a tímár-, bőráru*, cipő- és Heztyii-ipar, Hészbőr, nyersbőr*, szőrmeáru, cserzőanyag és titnársági melléKterméKet; H«rcsHedclnténeH szaHlapja. Előfizetési áraH: A belföldre \ egész éVre H 16 Ausztriába ifél „ K 9 Külföldre egész ., \lh Egyes szám ára . . 70 fillér Szerkesztőség és Kiadóhivatal: Vil., Erzsébet-Hörut 16. sz. JKí. Kir. ?ostatat;aréHpénztár számla 16376. sz. a. jtirdetési dijalj: Egész éVi hirdetéseit legjutá* nyosabban számíttathat Jtirdetéseij petit-sora . 1 Kor. Apró hirdetés minden szó 4 ül. jtyilt-tér petit sora . . 1 Kor. Megjeleni); havonta hétszer: 1-én és 15.-én. Sürgönyeim: D1STICUS. Egyesületek, intézetek és kávéházak előíizetési dija 24 korona. Háromnál több mutatványszámnak elfogadása fél évi előfizetési dij megfizetésére kötelez. X. évfolyam. Budapest, 1911. Január hó 1. 1 szám. Olvasóinkhoz. Tizedik évfolyamot jelez mától kezdődöleg a „Bőr­ipari Szemle“. Évtizedes múltúnkkal a hozzánk fűzött váiakozásckat — azt hiszszük ■— beigazoltuk. Komoly céltudatos munka után jól esik nékünk ezt tapasztalnunk. De tapasztaljuk ezt olvasóink változatlan ragaszkodásá­ból is. Tapasztaljuk lelkes barátaink önzetlen agitációjá- ból is, melylyel lapunk előfizetőinek számát nap-nap után emelik. Ez a szoros kapcsolat lap és olvasó között ritkaság. Ez a szoros, szilárd kapcsolat az, amely buz­dít, bátorít, ösztökél és vezet bennünket harcainkban és amely kapcsolat ereje tette meg szemlénket azzá, ami: független, önálló orgánummá. Mi nem bujkálunk a sorok között akkor, amikor véleményünket kifejtjük, mi nem térünk ki sohasem a kérdések — ha kell — bárkivel szemben való kifejtése elől. Férfiasán, függetlenségünk tudatában csak egy álláspontnak deferálunk és ez: a bőripar érdeke. Ennek az érdeknek mindent alárendelünk. Ilyen orgánuma vagyunk hazánk bőriparának és annak keres­kedelmének ! Hogy a jövőben változatlan erélylyel, biztos fellépéssel és függetlenségünk megóvásával küzdhessünk, lapunk anyagi helyzetét is rendeznünk kell. Rendeznünk kell mindenekelőtt az előfizetési dijak körül eleddig követett helytelen és megboszuló rendszert. A nyomda- termékek 50°/o-os emelkedése, a munkatársak fizetésjavi- tása, a hirdetési tisztviselők jutalékainak tettemes feleme­lése, a házbér- és adójárulékok közismert felsrófolása, nemkülönben szemlénk oldalszámainak fokozása olyany- nyira felforgatták a lap különben szilárd pénzügyi egyen­súlyát, melyet továbbra rendezetlenül hagyni öngyilkosság­számba menne. Ép azért, hogy olvasó közönségünk egyre fokozódó jogos igényeit kielégíthessük, kénytelenek voltunk mai naptól kezdődöleg lapunk évi előfizetési diját csekélynyi 4 (négy) koronával felemelni, úgy, hogy az évi előfizetési dij 16 korona lesz. Egyesületek, testületek és kávéházak pedig, az eddigi előfizetési dij helyett, évente 24 koronát fognak fizetni. Csakis ilyképpen leszünk képesek lapunk anyagi érdekeit a biztos anyagi zülléstől megóvni és meg vagyunk róla eleve győződve, hogy lapunk hűséges olvasói indo­kainkat szentesíteni és a csekélynyi díjemelést költség- vetésükbe beállítani kegyeskednek. Ha meggondoljuk, hogy szemlénk az összes szak­lapok közül az egyetlen, melynek előfizetési dija (12 koronái a legalacsonyabb volt, akkor méltán hiszszük, hogy olvasóink ezen létfentartási ösztönből kifolyó lépé­sünkkel egyetértenek. A „BŐRIPARI SZEMLE“ szerkesztősége és kiadóhivatala. A bőripar és borkereskedelem 1910-ben. i. Régi mondás, melyet naponta ismételünk és általá­ban igazságnak fogadtuk el, hogy semmi sem uj a nap alatt. Ha azonban ez igaz, minthogy igaz is, akkor leg- bölcsebb dolog a múlt eseményeit tanulmányozva készülni a jövőre, hogy semmi váratlanul ne érjen bennünket. A lefolyt esztendő eseményeit vizsgálva csak még jobban hiszszük a mondás igaz voltát, mert azt találjuk, hogy az események láncolata logikus kapcsolatban vannak egy­mással, minden okozatnak meg van a maga oka, amely ok más időkben is csak ugyanilyen okozatot vont maga után. Vagyis: aki az előző évek eseményeit tanulmá­nyozta, az azokban rejlő tanulságokat megértette, az a most lefolyt évben annak bizonynyal jó hasznát vette, feltéve, ha elég éles szeme volt az okokat idejében meglátni. Az árak emelkedése, amel; Lapunk mai száma 18 oldalra terjed. Bőripari §>mm

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék