Bőripari Szemle, 1918 (17. évfolyam, 1-24. szám)

1918-01-01 / 1. szám

A bőrgyártás, a tímár-, bőráru-, cipő- és keztyü-ipar, készbőr, nyersbőr, szőrmeáru, cserzőanyag és timársági melléktermékek kereskedelmének szaklapja. ELŐFIZETÉSI ÁRAK: A belföldre 1 egész övre K 28. Ausztriába ( fél „ K 16.— Külföldre egész évre . K 28.— Egyes szám ára . . . K 1.50 Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI., TERÉZ-KÖlíUT 25. 5Z. M kir. Postatakai ékpénztár számla 16376. sz. a. Telefon 104-66. Értekezések, ismertetések nonpareille-soronként: 5K = 5már*-a. FcIeIös sziphiszto és kiadó: hűvös jakab. Sürgönyeim: DIST1CUS. ___________________ HIRDETÉSI DIJAK: Egész évi hirdetések legjutányo- sabban számittatnak. Hirdetések petit-sora . . 2 kor. Apróhirdetés minden szó 10 fill- Nyilt-tér petit-sora . . . 2 kor. MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1. és ;5-én Telefon 101—66. Egyesületek, intézetek és kávéházak előfizetési dija 50,— korona Háromnál több mutatványszámnak elfogadása fél_ évi előfizetési dij megfizetésére kötelez Budapest, 1918. január hó 1-én. XVII. évfolyam. 1. szám. Mai számunkban meyjelen at „Bőrtechnika” szaktudomány-technikai melléklet­nek 1. szél ma, m elyet előfizető ink tel­jesen díjtalan ul kapnak. Olvasóinkhoz! Lapunk homlokán egy uj számjelzés látható: a tizenhetedik évfolyamnak számjelzése. íme, tizenheted­szer változott e számjelzés és csak az irányelv maradt változatlan, amelyet megjelenésünk első napjától kezdve hirdettünk. Hirdettük ugyanis hazánk bőriparának és az ettől füg ő rokonágazatok (nyers- és készbőr-, cser- zőanyagkereskedelem) reorganizálását, ujjáalkotásának szükségességéi. A porondon megjelenve szervezetlenül, egység nélkül találtuk szakmánkat. Az erők szétforgácsolódot- tan, a szakérdekek minden összhang hijjával kerülték a közös érintkezési vonalakat. És ma, tizenhat év múltával, miután az együvé artozó erők és érdekek — szüntelen agitációnk követ­keztében — megtalálták egymást, miután a közös ér­dekű ügyekben sikerült egységesen eljárni, sőt minden szakágazat megteremtette a maga központját, ma már közszelleme, közhangulata és közakarata van ennek a mi bőrszakmánknak. Csak végig kell lapoznunk lapunk tizenhat évfo­lyamának lapjain, kétségtelenül rájövünk arra a tényre, a „BŐRIPARI SZEMLE" volt az orgánum, amely a szervezkedésért sikraszállva, ma nyolc önálló bőripari, illetve nyers- és készbőrkereskedelmi szervezet létesíté­sére az impulsust megadta. A felszámolt talpbőrkartell- ról ne»” beszélve, mely szintén szemlénk erős, meg­győző agitációjának folyamánya volt. A szervezetekre szükségünk van. Mert ezeken át könnyebben hatnak el azok a szakközi gondolataink, melyeket hirdetür k. És amellett egy-egy ily szervezet rendelkezésére állanak azok a végrehajtó szervek, kiket adott alkalmakkor felelősségre vonhatunk egy-egy el­mulasztott feladat teljesitményeért, vagy amely szerve­zettel megértethetjük szakmánk bajait, kívánságait, óha­jait vagy sérelmeit. A béke beszöntekor fölöttébb nagy szükségünk lesz szakmánk szervezeteire. A különféle bőripari köz­pontok és beszerző társaságok sátorfáinak felszedésé­nek postamunkáját ép e szervezeteken keresztül kíván­juk foganatosíttatni. E szervezeteinket kívánjuk felhasz­nálni arra vonatkozóan, hogy megértessük felsőbb he­lyeken, hogy ezeknek a kereskedelemellenes hadiköz­pontoknak semmiféle jogcímük nincsen többé a béke­gazdaságban. Békegazdaságról beszélve, bőriparunk többterme­lésének kérdését napirendre kell tűznünk. Nem járja, hogy főleg a békegazdaságban oly nagy keresletnek örvendő nyersanyagot, minő a nyersbőr, évente közel 36 millió koronányi értékkel Ausztriába és Németoi- szágba és más külföldi államokba kivigyük, csak azért hogy helyébe 77 milliónyi értékű készbőr-gyártmányokat behozzunk. Az első teendőnk, hogy kedvező anyagi helyzet­ben levő bőriparunk termelése fokoztassék és megad­juk a harctérről hazakerülő bőripari munkásoknak lehe­tőségét annak, hogy magukat önállósítva hozzájáruljanak bőripari termelésünk fokozásához. Gondunk lesz rá, hogy a kormány elé olyatán emlékirat intéztessék, melyben az újonnan alakuló timárságok részére az 1907. 111. t.-c.-ben lefektetett iparfejlesztési támogatás meg­adassák. Ezen akciónkból kifolyólag legalább 500 uj timáripari telep létrejöttére számítunk. Cipőgyáriparunk fejlesztése is, melylyel ép lapunk más helyén foglalkozunk, elsőrendű közgazdasági és valutáris érdek. Miután ily gyárak előfeltételei adva vannak és kész cipészárukban 1914-ben 50 millió 863.630 koronányi behozatalunk volt, mindent el kell Csak a háboru alatt lesz ily kisebbített terjedelmű a lapunk ! ‘"füg'

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék