Bőripari Szemle, 1919 (18. évfolyam, 1-7. szám)

1919-01-01 / 1. szám

Bőripari §zbí\ie A bőrgyártás, a tímár-, bőráru-, cipő- és keztyü-ipar, készbőr, nyersbőr, szőrmeáru, cserzőanyag é$ timársági melléktermékek kereskedelmének szaklapja, ELŐFIZETÉSI ÁRAK : A belföldre egész évre K 32.— Ausztriába Külföldre egész évre . K 32.— Egyes szám ára . . . K 2 — _ • Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI., TERÉZ-KÖRUT 25. SZ. M. kir. Postatakarékpébztár számla 16376. sz. a. Telefon 104—66. HIRDETÉSI DIJAK: Egész évi hirdetések legjutányo- sabban számíttatnak. Hirdetések petit-sora . . 2 kor Apróhirdetés minden szó 10 fill. Nyilt-tér peiit-sora ... 2 kor MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1. és 15-én. Értekezések, ismertetések nonpareille-soronként: 5K- 5 márka. Felelős szerkesztő és feladó: hűvös jakab. Sürgönyeim : D1STICUS. Telefon 104—66. Egyesületek, intézetek és kávéházak előfizetési dija 60.— korona Háromnál több mutatványszámnak elfogadása fel évi előfizetési díj megfizetésére kötele* XVIII. évfolyam, i Budapest, 1919. január hó 1-én. 1. szám. Előfizetőinkhez. Mivel a lap előállítási költségei állandóan, szinte hónapról-hónapra emelkednek s eddig is soha nem tapasztalt magasságot értek el, f. évi január 1-től kezdve az előfizetési és hirdetési dijakat oly mértékben emel­jük fel, hogy kiadásaink legalább némileg fedezetet nyer­jenek. Ennélfogva tehát lapunk előfizetési ára egész évre 32 korona, (az eddigi 28 koronával szemben) migrész­vénytársaságok, kávéházak stb. az eddigi 50 korona he­lyett 60 koronát fizetnek, aminek szives figyelembevé- teleét kérjük. Mindazok az előfizetők, kik az előfizetési dijat az 1919. évnek bizonyos szakáig már lefizették, pótdijat fizetni nem tartoznak. Az uj előfizetési dij tehát az eddigi előfizetés lejártával lép hatályba. Ama jogos várakozásunknak adunk tehát kifejezést, hogy előfizetőink ezen mindössze évi 4 koronányi külöm- bözet felidézését mindenképen jogosnak, méltányosnak találják és bennünket létfenntartásunkért folytatott küz­delmünkben továbbra is támogatni kegyeskednek. A kiadóhivatal. CONSUMAMTUM EST! Befejeztetett! Negyedfélévi dicstelen működés után im, e káros intézmény kiterí­tetten fekszik közgazdasági életünk boncasztalán! Az egész hatalmas bőrszakma vigad annak örö­mére, hogy ez átkos intézmény létezni megszűnt. Bol­dogoknak tudjuk magunkat, amiért megérhettük e szörny- szülött pusztulását. Lelkűnkben örömtiizek lángolnak, hisz temethetjük e hazug s mégis oly félelmetes alko­tást. Mi más volt ezj mint dédelgetője, legyezgetője annak a néhány hadseregszáliitó érdekeinek, kik egy­ben főrészvényesei, gazdái voltak az immár jobblétre szendertiltnek ?! Ezek voltak azok, kik e Központon keresztül akar­ták a timáripart — a nyersanyagoknak pártos és tuda­tosan rosszindulatú kiutalása által — tönkretenni! Ezek voltak azok, kik önálló mestereinket — éh­bérek váltsága mellett — 51 hónapon át, csak azért rekviráltatták, nehogy ők is véletlenül a háború dús konjunktúráit élvezhessék! Egy uj> virágzó életet akartak ők timáriparunk romjain folytatni! A világháború megbukásával azonban e sötét, gonosz tervek is megbuktak. Belebukott maga a vak eszköz is, — a Borközpont — amelynek testén keresztül az évezredes magyar timáripart letiporni pró­bálták. Vigadjunk ! A kéz, mely réátok sújtott, a láb, mely testeteken taposott, a szem, amely felétek csak megvetőleg birt tekinteni, a fül, mely süket volt,.valahányszor kértétek, követeltétek jussotokat: mindez most megdermedten, megfeszítetten pihen koporsójában. / . ; _ Vigadjunk! Mert ez elhunyt uj életre többé nem kel! Mély sírba temetjük, ahonnét FELTÁMADÁS többé nincs! Fejfájára pedig Írjuk: ' Meghalt. Eltemettetett. Elfeledtetett! B Ő R K ÖZPONT t

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék