Bőripari Szemle, 1923 (22. évfolyam, 1-24. szám)

1923-01-01 / 1. szám

A bőrgyártás, a timár-, bőráru-, cipő- és keztyü-ipar, készbőr, nyersbőr, szörmeáru, cserzőanyag és timársági melléktermékek kereskedelmének szaklapja. FÉLÉVI ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Belföldre és Ausztriába __K SOO.— Cseh-Szlovákiába _____cs. K 75.— Jugoszláviába _________dinár 75.— Romániába .........________ lei 150.— Németországba __ márka 1000.— Egyéb külföldre _____frank 100.— Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI., TERÉZ-KÖRÜT 25. SZ. Magyar Klr. Postatakarékpénztár számla 16376. sz. a. HIRDETÉSI DIJAK: Egész évi hirdetések legjutányo- sabban számíttatnak. Hirdetések petit-sora . . 50 kor Apróhirdetés minden szó 10 kor. Nyilt-tér petit-sora . . 100 kor. MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1-én és 15-én. Egyes szára ára 60.— korona. Telefon 104—66. Felelős szerkesztő és kiadó: HŰVÖS JAKAB Sürgönyeim DISTICUS. Egyesületek, intézetek és kávéházak félévi előfizetési dija 750.— korona. ( Értekezések, ismertetések nonpareille-soronként: 100 K = 100 márka. XXII. évfolyam. Budapest, 1923. január 1-én. 1. szám. Mai számunkban megjelent a „BŐRTECHNIkA“ szaktudomány-technikai mellékletének 1. száma, me­lyet előfizetőink díjtalanul kapnak. Olvasóinkhoz! Múlt számunkban jeleztük, hogy a reánk szakadt nagy árdrágulás folytán, mely főleg a papírárak és a nyomdaköltségek ijesztően megnövekedett indexszámaiban jut leginkább kifejezésre, nem vagyunk képesek lapunkat az eddigi bagatell évi négyszáz koronáért küldeni. Ennél­fogva mi is ama kényszerhelyzet elé állíttattunk, hogy belföldi forgalomban magánosoknak, egyéni és tár- sascégeknekazelőfizetési dijat félévre (mert továbbiakig csak félévre fogadunk el előfizetési dijakat) 600 koronában állapítsuk meg. Részvénytársaságok, egyesületek, szövetkezetek, klu-' bök és kávéházak félévi előfizetési dija 750 korona. Jugoszlávia részére : magánosoknak, egyéni és társas­cégeknek félévre 75 dinár, mig részvénytársaságoknak ugyanennyi időtartamra 100 dinár. Románia részére: magánosok, egyéni és társascégeknek félévre 150 lei, részvénytársaságoknak pedig hat hóra 200 lei. Csehszlovákia részére : félévre 75 szokol. Németország részére: félévre 1000 márka az előfizetési dij. Hirdetési tarifánk százszázalékos felemelését is ezennel bejelentjük. Csak is vagyunk képesek a megduzzadt kiadá­sokkal lépést tartani és lapunk megjelenését biztosítani. BŐRIPARI SZEMLE kiadóhivatala. A huszonkettedik évfolyam. A huszonkettedik évfolyamot Írjuk. Huszon­kettedik éve, hogy bőriparunk küzdelmeiből, reményeiből, csalódásaiból részt kérünk és részt veszünk. Minden eseményt, mely e téren leját­szódott, feljegyeztünk, megörökítettünk. Huszonegy vaskos kötetünkből mindenki megállapíthatja: eleget tettünk-e publicisztikai kötelességünknek, megfelel­tünk-e a magunkra vállalt feladatnak és hűen szol­gáltuk-e szakmánkat. Nyugodt öntudattal állíthatjuk, hogy minden tudásunkat és energiánkat bőriparunk szolgálatába állítottuk. írásban és szóban hirdettük, hogy nagy válságokkal küzködő bőriparunk és bor­kereskedelmünk kifogja heverni a súlyos meg­próbáltatások éveit, valamint a nagy valutáris el­tolódások által okozott károkat. Világégések idejét éljük. A pörölycsapások fájdalmait mindannyian nyögjük. A bizonytalanság idegölő éveit, napjait számolgatjuk valamennyien. De bármily borzadal- makkal kelljen még ezentúl is megküzdenünk, e lapok hasábjain keresztül nem juthat szóhoz a jövő hitéről, ábrándjáról és reményéről való lemondásnak szózata. Nehézségeket nem ismerünk. Ha van is pillanatnyi rejtély, melynek véges ésszel tán nem találjuk meg mindjárt megoldását, megoldja helyet­tünk az idő, mely még minden bajra írt és bal­zsamot csöpögtetett. Nem abból a fából faragtak minket, hogy pillanatnyi nehézségek láttára meg­hátráljunk. Még kevésbé, hogy az egyszer már kivívott egyéni függetlenségünkről és önállóságunk­ról könnyedén lemondjunk ! A kitartó szívósság iskolapéldáját láttuk hazai timáriparunknál: Nehéz, gazdasági években a bölcs szobatudósok legtöbbike már nem bizott életképes­ségében. Mi váltig hittünk benne és hirdettük, hogy timáriparunk a válságból győzedelmesen fog kike­rülni. Azok, akik mosolyogtak hitünkön, már elis-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék