Bőripari Szemle, 1926 (25. évfolyam, 1-24. szám)

1926-01-01 / 1. szám

A bőrgyártás, a íimár-, bőráru-, cipő- és keztyü-ipar, készbőr, nyersbőr, szörmeáru, cserzőanyag és timársági melléktermékek kereskedelmének szaklapja. FÉLÉVI ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Belföldre __________ K 90.000'— Ausztriába _______Silling 9'— Cseh-Szlovákiába cs. K 60'— Jugoszláviába ___ dinár 120'— Romániába _— — lei 300.— Németországba — — Gmk. 8'— Egyéb külföldre _ svájci fr. 12.— Szerkesztőség és kiadóhivatal: VI., TERÉZ-KÖRUT 25. SZ. Magyar Kir. Postatakarékpénztár számla 16376. sz. a HIRDETÉSI DIJAK: Egész évi hirdetések legjutányo- sabban számíttatnak. Hirdetések petit-sora . 7500 K Apróhirdetés minden szó 5000 , Nyilt-tér petit-sora . . 7500 „ MEGJELENIK MINDEN HÓNAP 1-én és 15-én. Egyes szám ára 5000 kor. Felelős szerkesztő és kiadó: Telefon T 104—66 HŰVÖS JAKAB Sürgönyeim : DISTICUS Egyesületek, intézetek és kávéházak félévi előfizetési dija 120.000 korona. ________ _________________ Értekezések, ismertetések nonpareille-soronként: 1500 korona._____________ ___________________ XXV. évfolyam. Budapest, 1926. január 1. 1. szám Mai számunkban megjelent a „BŐRTECHNIKA“ szaktudomány-technikai mellékletének 1. száma, me lyet előfizetőink díjtalanul kapnak. Huszonötödik évfolyam. Huszonötödik évfolyamot Írjuk. Huszonötödik éve immár, hogy zászlót bontva a bőripar és a borkereskedelem orgánumává lettünk. Az eddigi huszonnégy évfolyamnak vaskos kötetei tesznek tanúságot szakirodalmi munkásságunk mellett. E hosszú idő alatt egyetlen sornyi Írást sem vetettünk papírra, mely ne Íródott volna a szakma érdekében. Jó és rossz időben egyaránt résztvettünk szakmánk eseményeiben, melyeket a lehető legpártatlanabbul tártuk olvasóink elé. Egyetemes szakcélok szolgála­tában, bő részletezéssel rajzoltuk meg a helyzetek képét és még mindenkor sikerült felismernünk azokat a gazdasági, pénzügyi és társadalompolitikai esemé­nyeket, melyek a kereskedelemre és az iparra nézve döntő fontossággal voltak. Nemkevésbbé kiváló gonddal szerkesztettük „Üzleti Tudósítás“ cimü rovatunkat, mely úgy a kereskedőt, mind a gyárost, illetve iparost a lejátszódott bel- és külföldi esemé­nyekről hűen és bő részletezéssel tájékoztatta. Amellett a „Híreink“ cimü rovatunkba csakis a leg­megbízhatóbb értesüléseinket engedtük szóhoz jutni, kerülve a szakfolyóirat komolyságát bántó szenzáció­hajhászást Szemlénkben tehát minden szakágazat megtalálta mindazt, amire csak szüksége volt. A gazdasági válságok egymást felváltó jelenetei közepette, minden szakembernek szüksége van ily orgánumra. Nem tudva mit hozhat a holnap, kell, hogy a gondokba elmerült iparosnak, kereskedőnek legyen oly informatív jellegű folyóirata, mely őt útbaigazítja, felvilágosítja, amely az árak folyton váltakozó hullámzásairól tájékoztatja ; amely a világ­piacokon végbemenő szakeseményeket megírja és amely az egyes szakmozgalmak jelentőségeiről be­számoljon. Negyedévszázados szakirodalmi múltúnk garantálja, hogy e feladatot teljes tárgyilagossággal, felkészültséggel és odaadással az uj esztendőben is végrefogjuk hajtani és mindent elkövetünk, hogy olvasóink igényeit a legteljesebb mértékben ki­elégítsük. Amidőn mindezt valljuk, arra kell kérnünk ama olvasóinkat, kik lapunk előfizetési dijával hátra­lékban vannak, hogy a hátralékos összeget kiadó- hivatalunk ciinére haladéktalanul utalják át. Amilyen arányban teljesittetnek tehát kiadóhivatalunkkal szemben fennálló kötelességek, abban az arányban tudunk mi is megfelelni vállalt kötelezettségeinknek. A folyóirat előállítása, szétküldése, szerkesztése és szüntelen igazgatása : előzetes készkiadásokkal jár. Ha tehát minden egyes előfizetőnk pontosan tesz eleget fizetésbeli kötelezettségének és megtakarittatja a nagy munkát igénylő felszólító levelek szétkül­dését, melyek tömérdek költséget okoznak, ez eset­ben lehetővé válik, hogy lapunk pénzügyi egyen­súlya fennmaradjon és zavartalanul szentelhessük összes energiánkat a tulajdonképpeni cél szolgá­latába. Reméljük, már most mindazok teljesíteni fog­Bőripari SZSrcvie

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék