Budapesti Sütők Lapja, 1940 (1. évfolyam, 1-21. szám)

1940-11-01 / 18. szám

5 BUDAPE8TI SÜTŐK LAPJA JOGI TUD A fontosabb munkakört betöltő ipari munká­sok felmondása. A most kiadott 3870/1940. M. E. számú rendelet intézkedik a közönséges munkát lényegesen meghaladó munkakört betöltő ipari alkalmazottak jogviszonyáról és végkielégítéséről. A rendelet azokra terjed ki, akik az 1884. évi XVII. t.-c. és az ezt kiegészítő törvények rendel­kezései alá eső ipari üzletben, üzemben vagy vál­lalatban mint üzletvezetők vagy rendszerint leg­alább tíz vagy öt alkalmazott munkáját irányító vezetők vannak alkalmazásban. Ezeknek az alkal­mazottaknak felmondási ideje hat hét, két évi vagy ezt meghaladó szolgálati idő után pedig há rom hónap. Ha az alkalmazottat fontosabb teen­dőkkel megbízott iparos segédnek kell tekinteni, felmondási ideje három hónap, két évi, vagy ezt meghaladó szolgálati idő után hat hónap. A rende­let szerint ezeket az alkalmazottakat, ha munka­adójuknál legalább öt évig állottak szolgálatban, végkielítés illeti meg. A rendelet május 30-án lé­pett életbe. * Tanoncok elbírálása a zsidótörvény szempont­jából. Az Értelmiségi Munkanélküliség ügyeinek m. kir. kormánybiztosa 92.433/1940. szám alatt a következő leiratot intézte az Ipartestületek Or­szágos Központjához: „Folyó évi január hó 27-én kelt beadványára értesítem Címet, hogy ipari vál­lalatánál foglalkoztatott tanoncok nem tekinthetők értelmiségi munkakörben foglalkoztatott alkalma­zottaknak és ennélfogva létszámuk nincsen korlá­tozva. Bejelentési kötelezettség alá a 7720/1939. M. E. számú rendelet 45. §-ának második bekezdése értelmében csak akkor esnek, ha a munkaadó értel­miségi munkakörben is foglalkoztat alkalmazottat és ha a tanoncok a középiskola vagy a középfokú iskola negyedik osztályát elvégezték, vagy akik­nek ennél magasabb iskolai végzettségük van. * Üj rendelet az egyenesadók pótbevallásáról. A pénzügyminiszter úr új rendeletet adott ki 137.300/1940. VII. P. M. sz. alatt az egyenesadókra vonatkozó rendelkezések módosításáról. Az adó­amnesztia, vagyis közkegyelem engedélyezésének az a célja, hogy olyan személyek, akik közkegye­lemben nem részesülhettek, mert vagyonuk értéke 50.000 pengőnél kisebb lévén, bevallást nem vol­tak kötelesek adni, a múltban elkövetett cselek­ményeik következései alól szabaduljanak, ha a tör­vényben megszabott feltételeknek eleget tesznek. A feltételek szerint közkegyelemben az részesül, aki pótlóan olyan jövedelmeket és vagyontárgya­kat jelent be, amelyeket az idei évre szóló általá­nos kereseti, illetve jövedelem- és vagyonadóbeval­lásában elhallgatott, vagy nem helyesen vallott be, vagy amelyekről egyáltalán nem adott beval­lást. Föltétel még az is, hogy valótlan bevallás, vagy elmulasztás miatt eddig nem indult eljárás ellene. A közkegyelem kiterjed az elhallgatott jö­vedelemmel, vagy vagyonnal kapcsolatban az 1940. N I V A L Ó K. évet megelőző időkre kivethető összes állami és helyhatósági adókra, tehát nemcsak az egyenes-, hanem a közvetlen adókra is. Viszont nem terjed ki az 1940. évi általános kereseti adóra, az alkal­mazottak kereseti adójára, a jövedelem- és vagyon­adóra. Mivel a napilapok egy része tévesen közölte a rendeletek egyes részeit, kartársainknak figyel­mébe ajánljuk, hogy a miniszteri rendelet a Buda­pesti Közlöny szeptember 4-i 199. számában jelent meg és a pénzügyigazgatóságok hirdetmény útján is közzéteszik a fontos rendeletet. * Iparigazolvány kibővítése és új iparigazol­vány váltása. A kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter 58.846/194. számú elvi határozatában ki­mondotta, hogy ha valamely kereskedő üzletkörén kívül eső cikkek árusításával kíván foglalkozni, meglévő iparigazolványát záradékkal kiterjeszteni nem lehet, hanem az új árucikkel való kereskedés gyakorlására külön iparigazolványt kell szereznie. LEGRÉGIBB HAZAI CÉG A SÜTÖ- ÉS CUKRÁSZGÉP SZAKMÁBAN. ALAPÍTÁSI ÉV 1903. Legmodernebb «OPTIMA» kiflisouiogép. KECSKEMÉTI ÁRPÁD Budapest, VII., Rottenbiller-utca 48. Telefon : 136—546. Sürgönyeim : „Kernét!” Budapest. Több kiállításon kitüntetve. Szállít : Dagasztógépe­ket, kemcncealkatrészeket, valamint minden a 'sütő- és cukrászipar körébe tartozó gépet és kelléket.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék