Drogista Közlöny, 1905. március-december (2. évfolyam, 3-12. szám)

1905-03-15 / 3. szám

IL ÉVFOLYAM. BUDAPEST, 1905. MÁRCIUS 15. bun<W 1 DROGISTA KÖZLÖfe A „DROGISTA IFJAK EGYESÜLETÉINEK HIVATALOS KÖZLÖNYE MEGJELENIK MINDEN HÓ 15-ÉN. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: VII., DAMJANICH-UTCA 7. Felelős szerkesztő: KISS LÁSZLÓ. KIADÓTULAJDONOS: DROÜISTA II JAK EGYESÜLETE BUDAPEST. ELŐFIZETÉSI AR: Egész évre ...........................................8 korona. Félévre ............................................4 korona. Kéziratokat nem adunk vissza. Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. Önálló vámterület. Nem lehet állítani, hogy a drogisták elleneznék az önálló vámterületet, de az is bizonyos, hogy érdekében eddig mit sem tettek. Üzletünket, reklámunkat ha átnézzük, megdöbbenve tapasztaljuk, hogy mi tulajdonképpen a külföldi, de különösen az osztrák gyárosok itteni raktárosai vagyunk. Francia vagy angol a parfümünk, német és osztrák a púderunk s kizárólag osztrák a szappanunk. Van még száz meg száz cikkünk, melyek egyrésze, bár itthon is készül, azért mi mégis mindent Ausztriától veszünk. A vegyszereket nem is akarom említeni ezúttal. Nemtörődömségből kényelemből számtalan külföldi gyárost vezettünk be; a közönség belénk helyezett bizalmát arra használtuk fel, hogy külföldi gyártmányok használatára szoktattuk, azokat csaknem nélkiilözhetlen szükségleti cikké tettük. Idővel egyes külföldi cikkből „forsz“ árú lett s egyesek, hogy maguknak nagyobb vevőkört hódítsanak, egyes cikkek árát a lehetetlenségig leszorították úgy, hogy ma ezen cikkeknél a befektetett tőkének bank­kamatját is alig keressük meg. Igaz, hogy ilyen jelen­ségek más szakmánál is előfordulnak, de nem oly nagy mérvben mint nálunk s különösen külföldi iparcikkekkel. Vájjon gondoltunk e már komolyan arra, hogy azon iparcikkekket, melyek idehaza is megvehetők, ne vegyük tovább a külföldtől ? Nem. Sőt a hazai kisiparost nemcsak hogy nem vettük pártfogásba, de lenéztük, lekicsinyeltük tudását, szorgalmát és ambícióját nem méltattuk még meghallgatásra sem. Nem vád akar ez lenni, hanem a tény megállapí­tása, vád a drogistákat annyiban terheli mint a többi szakmát, amely kevés kivétellel ugyanezen hibából a külföldi ipart propagálja. Bármely ország kereskedőjének az a legfontosabb érdeke, hogy honában mentői hatalmasabb ipar léte­süljön, mert egyetlen példa sincs arra, hogy ipar nélküli országnak nagy kereskedelme volna, de azt igenis látjuk, hogy ahány nagy kereskedelmi központ van, azt mind a nála sokkal nagyobb ipar támogatja és teszi azzá. Mindannyian érezzük a jelenlegi pangást, mit gaz­dasági állapotunk rendezetlenségének tudnak be a vezető férfiak. Örvendenünk kell tehát, midőn látjuk, hogy szaporodott, erősödött azok tábora, kik nyíltan az önálló vámterülettel akarják a gazdasági kérdést véglegesen megoldani, mert ez a hazai kereskedelemnek eddig el nem képzelt lendületet fog adni. Bizonyos, hogy az önálló vámterület, amily mérvben előnyös az összes társadalmi osztályokra s a lendület, melyet az ipar és kereskedelem általa vesz, kétségtelenül kihatna s venné ki részét és előnyét belőle a drógista-szakma is. De szükséges arról gondoskodnunk, hogy a válto­zás nagy rázkódást ne idézzen elő nálunk. Majdnem három év áll rendelkezésünkre, hogy előkészíthessük magunkat eme nagy változásra. Mindenek előtt törekednünk keli üzletünket akkép irányítani, hogy egyetlen gyáros se lehessen azon hitben, mintha cikkei itt nélkülözhetetlenek lennének. Idő erre még van elég. Tartózkodnunk kell továbbá, hogy új osztrák iparcikket bevezessünk, e helyett inkább új magyar cikkeket igyekezzünk a közönséggel megked­velteim. A legsürgősebb teendő az, hogy ezentúl minden Ausztriából vett kész iparcikket csakis helyben bérmentve kössünk ki, illetve fogadjunk el. Gara Géza. A syntheticus és mesterséges úton előállított illótestekről. Közli: Rosenbaum J. I-ső folytatás. Heliotropin (Piperonal). A kedves vanillaszerü illat Heliotropiiun peruvianum és Heliotropin grandiflorum virágjának természetes úton maceráció által nyerhető direkte a virágból, de ezen úton nyert illat nem kiadó, mert rendkívül illanó. Mesterséges úton Heliotropin név alatt egy anyagot előállítottak Piperinböl, egy a fehér­borsban különösen előforduló alcaloidból, legeslegújabb időben pedig a Safrol oxydatió, azaz Isosafrolból nye- retik a Heliotropin és pedig a következő módon : 25 gr. Kali bichromicum, 38 gr. Acid, sulfuric, conc., 50 gr. Isosafrol, 80 gr. Aqua destillata, ezen vegyülék 60° C. melegítendő; Aether sulfuris és Natr. bysulfid által tisztítandó. Ezen vegyi úton előállított prismaticus kris­tályok oldó pontja 37°. Világosság és melegség által a heliotropin teljesen szétoszlik és kellemetlen illatot vesz fel, azért tanácsos a Heliotropint, különösen a meleg nyári hónapokban szeszben feloldani és sötét, hűvös helyre helyezni. A Heliotropin az olcsó árúk által igen gyakran hamisíttatik Acetanilid (Antifebrin) által.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék