Drogista Közlöny, 1908 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1908-01-20 / 1. szám

V. ÉVFOLYAM BUDAPEST, 1908. JANUAR 20. SZÁM Drooista Közlön« 4JL A „DROGISTA IFJAK EGYESÜLETÉINEK HIVATALOS KÖZLÖNYE y/m MEGJELENIK MINDEN HÓ KÖZEPÉN. SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: IV., IRÁNYI-UTCA 17., I. EM. Hivatalos óra csakis csütörtök este 8—10-ig. Felelős szerkesztő: WIRTH KÁROLY. KIADÓTULAJDONOS: DROGISTA IFJAK EGYESÜLETE BUDAPEST. Levélcim : Főposta, postafiók 28. szám. ELŐFIZETÉSI ÁR: Egész évre ...............................................8 korona Félévre .....................................................4 korona. Kéziratokat nem adunk vissza. Bérmentetlen leveleket nem fogadunk el. A DROGISTA IFJAK EGYESÜLETE VIGALMI BIZOTTSÁGA. A „DROGISTA IFJAK EGYESÜLETE11 1908. február hó 29-én, = szombaton, a Budapesti Katholikus Kör összes termeiben ff ­Zártkörű Tán rendez. A vigalmi bizottság. ^ Levél a szerkesztőhöz. Szolnok, 1907. december hó. Igen tisztelt Szerkesztő uram! B. lapjának múlt évi 11-iki számában egy cikk jelent meg a „gyakornok képzésről“. Komoly figyelemmel kisérem a drogista- pálya nevelési rendszerét, amelyen csak a leg­nagyobb rendszertelenséget találom. Igaz, e pálya mondják 10—15 év alatt lett létfentartásra hivatva hazánkban, de ez idő alatt már feltétlen provokálni kellett volna leg­alább egy miniszteri rendeletet a kiképzésről, hisz ezt a közjó, a közegészség istápolása ok­vetlen megkívánja, hogy oly fontos missziót teljesítő pálya kiképzési alapfeltételei szanálva legyenek. Tehát, mint a fenti cikket olvastam, azt hittem, valami tárgyilagos dolgot fogok olvasni a kiképzésről — sajnálom, csalódtam. Engedjen meg Ringer úr, nem személyes­kedni akarok, mert hát nincs is szerencsém ismerni, de a cikkével, annak lényegével óhajtok foglalkozni. Mit is mond Ringer úr, hogy a véleményét akarja nyilvánítani, bocsánatot kérek, cikkében véleményt nem mond; kritizál és ott is ellent­mondásokba jön. Akkor, amidőn ki van mondva, hogy egy bizonyos pályához mennyi középiskolai előkép­zettség kell, — pl. négy gimnázium — akkor és a fiatal gyerek nemcsak latint tanul, de egyebet is, mely tananyagok az életben igenis szüksé­gesek, mert azt hiszem helyesen Írni, olvasni, számolni, fogalmazni talán a drogistának is kell? de ez alatt az idő alatt intelligenciája, gondol­kodása is csiszolódik. A laboránsok terminus technikusai igenis elegendők, — a laboránsoknak, — akik ezt szajkó módra betanulják, begyakorolják, de hogy értse is, hogy mit mond, ezt kétlem és tudom 25 évi gyakorlat alatt és nem elegendők egy üzlet tulajdonosának. Nagyon szépen rá jön Ringer úr arra, mi­kor ezt mondja, hogy csodálatos, éppen azok voltak a négy osztály behozatala mellett, akiknek nincs előképzettségük, de a gyakorlat jól leta­

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék