Az Épitési Ipar, 1880 (4. évfolyam, 1/157-52/208. szám)

1880-03-21 / 12. (168.) szám

Fővárosi ügyek. A fővárosi közmunkák tanácsa márc. ii-én br. Podmaniczky Frigyes alelnök elnöklete alatt tartott ülésében a következő ügyek tárgyaltattak: A magyar államvasutak nyugdíjintézete részéről ajánlat tétetett, a sugárúti XXVI. csoport 89, 91, 161 és 162. számú telkekre, mely szerint a 89 és 91. számú tel­kek □ ölért 62 frt 5o kr, a 161 és 162. számuak Q öléért pedig 45 frt vételár igértetik. Az ajánlat elfogad­tatván, megengedtetik a vevő félnek: a) hogy az egész épületet, mely a sugárúti körtéren fog létesíttetni, három emeleti magassággal építhesse; b) annak középhomlokza­tát akként helyezze vissza, hogy itt udvar képződjék, mely az utcától erős vasrácsozat által záratnék el; s végre c) hogy a Sugárút felé három öl szélességben meg­állapított elökertet mellőzhesse. Grünhut Samunak a Sugárút XXV. csoportbeli 88 számú telekre négyszögletként 90 frttal bemutatott aján­lata szintén elfogadtatott. Fischer és Sonnenberg céggel a sugárúti 63. számú továbbá Ray hitestársakkal a 175 és 177. számú telkek megvétele tárgyában megkötött szerződések helybenha- gyattak. Ezután áttért a közmunkák tanácsa a műszaki osz­tály által a Belső körútnak folytatólagos kiépítése tárgyá­ban bemutatott előterjesztésének tárgyalására, melyre nézve az első hazai takarékpénztár részéről azon általá­nos elismeréssel fogadott ajánlat tétetett, miszerint az épí­téshez szükségelt összegnek egy részét 5°/0 kamat mellett kész a tanácsnak rendelkezése alá bocsátani. A tanács elhatározta, hogy a kérdéses munkák az egész vonalon, tudniillik a nemzeti színház bérházától kezdve a Kálvin-téren át egész a Nyul-utca torkolatáig még a tavaszon megindittassanak. A különféle munkálatok három csoportban fognak kiadatni; és pedig : a) a föld- kömives-kovezési és kertész munkák kivi­tele; b) a favédő kosarak, légszeszlámpatartók és általában a vasnemüek előállítása és befestése ; c) a vizvezeték-lég- szesz bevezetési valamint a bádogos munkák előállítása. A munkák kiadására [880. évi ápril 5-iki lejárati határidővel, nyilvános pályázat íratott ki. A munkák legfeljebb f. évi april hó 26-án lesznek megkezdendök és legkésőbb ugyanezen év október hó 3i-én bevégzendök. A fővárosi közönség bemutatja a balparti kültelki vízvezeték víztartó épületeinek terveit s költségvetését, melyek helybenhagyatván, azon megjegyzéssel fognak a fővárosi hatósághoz visszaküldetni, ha vájjon a fedélzeti munkálatokat illetőleg nem lenne e célirányosabb, azokat a tervezett vasszerkezet helyett faszerkezettel állítani elő; továbbá pedig hogy a főnyomócsö a városligeti átlóut mentében fektetessék, melynek iránya időközben végleg meg is állapíttatott. A nagy János-utca makadamszerü burkolására vo­natkozó tervek és költségvetés helybenhagyattak. Következő építési engedélyek akadálytalanul kiadat­tak: Burger Pálnak I. Gellérthegy-utca 13.281. sz. a. át­alakításra. Fazekas Gábornak X. k. Ohegyen 425. sz. a. földszintes lakházra. Jankovics Jánosnak VIII. kér. Kőris- utca 765/2 sz- a- foldsz. lakh. Seidl Józsefnek k. VII. Nagy-köruton 4488/23 sz. a. ideiglenes színre. Hollósy Gyulának VI. K. Mező-utca 34. sz. a. kétemeletes lak­házra. Barna Ignácnak II. kér. Főutca 48. sz. a. ideigle nes bazárra. Első magy. serfözőtársulatnak X. k. Óhegy 1732. sz. a. pincére. Parsch Józsefnek I. k. Svábhegyen 559. sz. a. verandára. Halbauer Rezsőnek V. k., József- tér II. sz. a. egy emelet ráépítése. A középítési hetes albizottmány f. é. márc, i5-én Weber Antal elnöklete alatt tartott ülésében a következő magánépítósi engedélyügyek tárgyaltattak, melyek közül a tanács által, az építési engedély kiadása előtt, a föv. közmunkák tanácsához áttétetik : A m. kir. földm. ipar- és keres k. minisz­térium által, Róttenbiller-utca 1675/A. B. sz. a. fekvő telken építendő állatorvosi tanintézet tervei. (Épit.: Steindl Imre.) Pilon Bálint által, Koszorú utca 14. sz. a. építendő földszintes ház tervei. (E. Philipp János.) Molterer János által, Kálvária-tér 8. sz. a. épí­tendő földszintes toldalék tervei. (É. Hostalek K.) Hoffmann Mór által, Magdolna-utca i3. sz. a. építendő földszintes ház tervei. (É. Jahn József.) A kőbányai gőztéglagyár társulat által, Ó-hegyen 8482. sz. a. építendő téglagyártó toldalék tervei. (É. Pelka A.) Molnár László által, Svábhegyen 526J/2. sz. a. épí­tendő toldalék tervei. (É. Schambach Károly.) Közvetetlenü! fog megadatni az építési engedély: Bodnár Lajosnak, Alkotás utca 244. sz. a foga­natosítandó átalakításokra (E. Kulits A.) Ernst Mórnak, Páva-utca 41. sz. a. építendő ke- ritésfalra. (E. Farkas Ign.) Vojnits Tivadarnénak, Magyar-utca 34. sz. a fo­ganatosítandó átalakításra. (E. Landherr Gy.) Hazucha Lajosnak, Kerepesi-ut 32. sz. a. foga­natosítandó átalakításokra. (É, Zenki György.) Baumgarten Ignácnak, Örömvölgy-utca i3. sz. a. felállítandó fényirdai műteremre. Az építőmester pót­lólag bejelentendő. Özv. Áldásy Antalnénak, Külső-Dob-utca 2. sz. a. építendő árnyékszékre. (E. Zenki Gy.) Kalmár Endrének, Gyárr-utca 5. sz. a. foganato­sítandó átalakításokra (É. Kernstok Jós.) Schumy Rezsőnek vár, Városháztér 67. sz. a. csatorna építésre. A földmívelés- ipar és keresk. minisz­térium által, az Eötvös- és Kemnitzer-utca sarkán épülő fiókzálogházra vonatkozólag bemutatott részlettervek jó­váhagyattak. (Építész: Weber Antal.) Kisebb átalakításokra kértek és. nyertek engedélyt: Novelly Antal, Prater-utca 55; Thyr Klara, Malomutca 18; Kölbl Ignác, Kazinczy-utca 5o; Zahn- leitner I. Prater utca 38. Lenz L., Szegényház-utca 413 ; Schendl Sándor, Toldy-utca 718; Metzl K, Fecske utca 19; Lichtwitz M. H. József-utca 56; Özv. Steindl Antalné, Lipót-utca 40. Herein K. Pályázat. Kószállitóknak. A főváros tanácsa április 5-iki határidővel pá­lyázatot hirdet következő' burkolati anyag szállítására: 30,000 drb I8/is cm- I- minőségű (apátkúti sth.) — 212,000 drb. gyöngébb (bogdányi stb.) és 308,000 db gyönge trachyt kockakő'; 13,600 drb 16/S1 cm. faragott trachyt szegélykő, — 750 köbm. trachyt terméskő, 2200 f. m. 26/s, cm. egyenes faragott trachyt vagy gránit szegélykő, — 230 f. m. köríves gránit szegélykő, - 13 db gránit kapubejárati kő, 150 db 7a/79 cm. gránit vagy trachyt csatornafürdő lap, — 7900 köbm. dunaka- vics, — 50,000 drb trachyt járdakő, — továbbá a macadam utak fenn­tartásához . a Duna jobbpartján 300 köbm. zúzott bazalt, 3480 köbm. zúzott trachyt kő, — a Duna balpartján 5040 köbm. zúzott bazalt kő, 4720 köbm. elsó'minőségű zúzott trachyt kő, 3161 köbm. bányakavics, — végre tartalék gyanánt 500 köbm. zúzott bazalt, 800 köbm. zúzott trachyt kő (I. minőségben) — 500 köbm. bányakavics szükséglet fedezésére. Bővebb adatok a II. tan. ügyosztályban nyerhetők. Levelezés. Th. J. urnák Ipolyság. — A küldeményt annál nagyobb köszönettel vettük, mivel — fájdalom — csak ritkán van szerencsénk. Legközelebb hasznát vesszük. A kiadó-tulajdonosok képviselője: Pártos Gyula. Felelős szerkesztő: Ney Béla.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék