Épitő Ipar, 1891 (15. évfolyam, 1/731-52/782. szám)

1891-06-10 / 23. (753.) szám

212 A fővárosi középitési bizottság junius 5-iki ülésé­ben a színházak tűz biztossága dolgában érkezett belügy­miniszteri rendelet alkalmából kimondotta, hogy a sza­badon álló színházat környező utcák közül kettő leg alább 200 m. kettő pedig 140 m. széles legyen. Tár­gyalta még a bizottság a Budai-körűt melletti Christen- léle téglagyár régi agyag gödrének a betemetését, továbbá elfogadta a József-tér egy részének, az Óriás-utcának átkö- vezését, a Huszár-utcai bérkocsiállomáshely aszfaltozását, a Budai-körűt általános rendezésének tervét (az utóbbit a főv. közmunkák tanácsa foganatosítja), továbbá a piacárok beboltozását (a központi személypályaudvarig) végül a Ferenc-körút teljes megnyitásával összekötött világításának tervét. A Petényi-féle »Tapszirt* burkolat nem sikerülvén, az Akácfa-utcából el fog távolittatni. A városligeti fasorban az elektromos vasút építésekor az egész mellékuttest ki fog köveztetni kockakővel az anya­got a főváros adja, a munkabért pedig a vasúttársaság. A középitési hetes albizottmdny folyó évi június 8-án Kun Gyula tanácsnok elnöklete alatt tartott ülésében a következő magánépítési engedélyügyeket tárgyalta, melyek kö­zül a tanács az építési engedély kiadása előtt a Főv. Közmunkák Tanácsához átteszi: 21,010. Ulmer L. és Mann József építőmesterek, a VI. kér. Podmanicky-utca 3369 - 76/6. sz. telken építendő háromemeletes bérházának terveit. 19,760. Sklensky Ferenc, a VII. kér. Wesselényi- utca 4483/a/34.43. sz. telken építendő háromemeletes bcrházának terveit. 19,597. Groglott Péter, a VIII. kér. Rökk-Szilárd- utca 5138/28. sz. telken építendő háromemeletes bér­házának terveit (É. Kappeter Adolf). 19,564. Wirth Ferenc építőmester, a VII. Garay-tér 4308—9,3. sz. telken építendő háromemeletes bérházá- nak terveit. 20,873. Schneider Endre építőmester, a VII. kér. Nefelejts-utca 4346/13. sz. telken építendő háromeme­letes bérházának terveit. 19,763. Gutwillig József építőmester, a VII. kér. Nefelejts-utca 4264—65/6. sz. telken építendő kétemeletes bérházának módosított terveit. 19,780. Fel föl dy Dániel építőmester, az I. kér. Kö­kény-utca 12—14. sz. telken építendő kétemeletes bérhá­zának terveit (É. Schüller István). 19,928. Raschka Emil, a VII. kér. Szövetség-utca 4446/c sz. telken építendő kétemeletes bérházának terveit. 19,425. Miklós Ödön, VI. Délibáb-utca 29. sz. telken építendő egyemeletes házának terveit (É. Hauszmann S.) 20,531. Temesvári Lipót, a VII. kér. Gsömöri-út 2816/a/77/a. sz. telken építendő egyemeletes bérházának terveit (É. Schüller István). 18,870. Kriegl Ágost, a VIII. kér. Köris-utca 9. sz. telken építendő három emeletes toldalékának terveit. 17,982. Mis ura Mihály, a VIII. kér. Liszt - Ferenc- utca 4. sz. telken épitendő egyemeletes toldalékának terveit (É. Szabó Alajos). 18,102. Gallegó Ede és neje, a II. kér. Rézmál- dülö 5490/2. sz. telken emelendő földsz. házának terveit. 20,534. Lang Mátyásné, a III. kér. Kis-Cell-utca 6. sz. telken emelendő földsz. házának terveit (É. Buresch öyörgy). 19,851. Várgonyi István, a VII. kér. Alsó-rákosi- rétek 1978—79/51/a. sz. telken emelendő földsz. favázas házának terveit (Kőm. Kiss József). 19,911. S ti epek Pál, a VIII. kér. Jászmin-utca 7099. sz. telken építendő földsz. lakóházának terveit (É. Hudák és Stechlick). 19,917. Hónig István, a III. kerületi Józseí-hegyen 5242. sz. telken emelendő földsz. házának terveit. 20,689. Sei ff ért Ágoston, a Vili. kér. Kóros-utca 5. sz. telken építendő földsz. toldalékának terveit (É. Bartunek Mátyás). 20,413. A m. fém- és lámpaárú gyár, a X. k. Füzér-utca 7987. sz. telken építendő műhely toldaléká­nak terveit. 19,906. Weisz Berthold és Manfrid, a IX. kerületi Soroksári-ut 9627/a. sz. telken emelendő toldalékának terveit (É. Bachmann Károly). 20,981. Vidéky Ferenc, a VII. k. Városligeti-fasor 43. sz. telken építendő házmester lakásának terveit (É. Schüller István). 20,471. Bér inger István, a VIII. kér. Szigony-utca 5/6643. számú telken emelendő istállójának terveit (É. Geskenyi Károly). 20,092. Frank Ferenc, a VII. kér. Alsó-rákosi-rétek 2023. sz. telken építendő gazdasági épületének terveit. 20,074. Fisch Ferenc, a VI. kér. városligeti népliget XXI. sz. parcellán felállítandó gázmotorának terveit. 17,797. Binder András, a VIII. k. Népszinház-utca 7. sz. házban felállítandó gázmotorának terveit. 18,880. Brunner I. L. és társa, az V. kér. Váci-út 1477 6. sz. telken emelendő öntő műhelyének terveit. 19,761. Jordán Viktor, a IX. kér. Csepel-rakpart 9398/13. számú telken létesítendő fészerének terveit (É. Meszner és Arnd). 19.916. W i n k e 1 h o fér Mátyás, a VI. k. Király-utca 3930/60. sz. háznál felállítandó boltkapuzatának terveit (É. Szabó Alajos). 20,353. Hauer és Márton, a II. k. Bomba-téren 2. számú telken eszközlendö átalakításának terveit (É. Szabó Alajos). 19,909. Raab Antal, a III. k. Templom-utca 17. sz házban eszközlendö átalakításának terveit (É. Buresch Gy.) Közvetetlenül fog az építési engedély megadatni: 20,312. Kozalik Lajosnak, a VII. kér. Kis-Szugló 2262. sz. telken toldalék építésére; — 19,903. Teer Jánosnak, a IX. kér Soroksári-út 29/9373. sz házban sütőkemencék építésére (E. Ivó Lajos és Roszlozsnyik Lukács); — 19,749. A pesti izr. nőegylet­nek, a VII. kér. Dob-utca 4918 b. sz. telken keritésfal emelésére (É. Weiliscli Sándor és Gyula); — 20,472. Faber testvérek, a Vili. kér. Státió-utca 11. számú házban átalakításokra ; — 19,758. Neumann örököseinek, a IX. kér. Soroksári-utca 43. sz. házban átalakításokra (É. Markutz J.) ; — 19,750. Weidinger György­nek, a IX. kér. Védgát-utca 22. sz. házban átalakításokra (É. Ges­kenyi Károly); — 19,591. Ország Sándornak, az I. kerületi Országház-utca 5. sz. házban átalakításokra (É. Weisenbach E.); — 20,699. Hirschler Zsigmond építőmesternek, a VII. k. Dob-utca 63. sz. házban átalakításokra. Jóváhagyni ajánltatnak: 17,968. Majoros sy Géza építőmester, a VIII. kér. Práter- utca 2076. sz. telken építendő kétemeletes bérházának újabb tervei; — 18,874 Alpár Ignác, a VII. kér. Almássy-tér 4518, 21/6. sz. telken épülő háromemeletes bérházának, újabb tervei (E. Meszner és Arnd); — 20,265. Gitt ling Anna, a II. kér. Szemlő-hegyen 5325. sz. telken épülő földsz. házának módosított terveit (E. Szei- szing és Szeletzky); 20,065. Zichy Géza gróf, az I., Uri-utca 60. sz. telken épülő toldalékának újabb tervei (É. Hubert és Móry). Kisebb átalakításokra kértek és nyernek engedélyt: 19,756. Hirsch örökösei, a IX. kér. Mátyás-utca 3. sz.; - 18,891. A ferencvárosi Erzsébet hasonszenvi kórház, a IX. kér. Knézits-utca 16. sz.; — 20,077. Berger Józsefné. az I. kerületi Kereszt-tér 14. sz.; 20229, Hebelt Ede, a VIII. kér. József­körút 50. sz. ; — 20,385. Schreff Antal, a II. k. Csalogány-utca 8. sz. házban. Elutasíttatni javasoltatott : 20,390. Schwipper Kelemen, a VII. k. Kertész-utca 33. sz. házban szándékolt házmesterlakás építése engedélyezése iránti ké­relmével. Közli: Herein Károly. AJÁNLATI ÁRLEJTÉSEK. A kereskedelemügyi m. kir. miniszter az állami közutak fen- tartásához szükséges 14 drb úti henger beszerzésére pályázatot hirdet. Az ajánlatok junius 15-ig nyújtandók be ; bánompénz 5° /„. A magy. kir. áliamvasutak igazgatósága egy teljesen üzem­képes állapotban levő Schultz Th.-féle ikergőzgépet értékesíteni

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék