Épitő Ipar, 1893 (17. évfolyam, 1/835-52/886. szám)

1893. Budapest. Előfizetési ár: Egész évre . . 8 frt Félévre .................4 frt N egyedévre ... 2 frt Egy szám ára 25 kr. Megjelenik minden csütörtökön. 1.—835. sz. — Csütörtök, január 5-én. ÉPITÚ ipar * xm ÉVFOLYAM. Szerkesztő'- és kiadó-iroda.: VII. kerület. Kerepesi út 24. szám 111. emelet 4. ajtó. MŰSZAKI HETILAP. Minden a lapot illető kül­demény ide intézendő. A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ES ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETENEK HIVATALOS LAPJA. Kiadják: Ámon József. Benkó Károly. Bukovies Gyula. Cziglet* Győző. Devecis genfeld Frigyes, Lechner Lajos. Lukse-Fábry Béla. Mechwarc András, Neusehlosz Delveccnio Ferenc, l anda József. Feszti Adoif, Ganz és Társa. Hauszmann Alajos, Emil, Neusehlosz Ödön és Marcell. Ney Béla. Pucher József. Schlick Béla. Steindl Hieronymí Károly, Kallina Mór. Kauser János. Kéler Napoleon, Kund Endre. Lan- Imre, Toinay Lajos. Zeilerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Képviselőjük: Pártos Gyula. Felelős szerkesztő: JSey Béla. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiüiiiMiiiiiiiiiMiiiiMMii miimiimiiiiiiiiiiiiiiiiMiimimmmimMiimmmmimiimmmimimimmmimiimmiii ELŐFIZETÉSI FÖLHÍVÁS „ÉPÍTŐ IPAR“ MŰSZAKI HETILAP #*3 XVII. évfolyamára. Előfizetési ár: Egész évre 8 frt. Félévre 4 frt. Kérjük t. olvasóinkat, hogy előfizetéseiket minél előbb megújítani, s lapunknak ismerőseik körében új pártolókat is szerezni szíveskedjenek. Pártos Gyula, a kiadótulajdonosok képviselője _ _ m Gyár és iroda: VII. 3. Ney Béla, szerkesztő. MEGHÍVÓ. A M. Mérnök- és Építész-Egylet mii- és köz- épitési szakosztályai január hó 9-én, hétfőn esti 67* órakor az egyesület helyiségeiben (Andrássv-űt ’25) ülést tartanak, melynek tárgyai: 1. Mátrai Géza előadása a vasbéton-szerkezetekről. 2. Steinhau sz László indítványának tárgyalása a kis pályázatok megbirálásának rendezése tárgyában. 3. A Csőnakház tervpályázatainak eldöntése. 4. Az egyesületi nagy pályázatra beérkezendő művek átvétele. 5. Folyó ügyek, indítványok. Czigler Győző, Frnncsek Imre, . 0. elnök. sz. 0. jegyző. Bánra ? 'V inagánmérnök BTJDAPB STE TT. ÁRQLW “u VII. &&OV&foey-wtea Elvállal: központi, vizi, lég- és gőzfűtések, légszesz-viiágitási- és vízvezeték-berendezéseket, csatornázások, szellőztetések, árnyókszékek, szivattyúk, vizerömüvi emelőgépek .Hydraulische Widden, vizforganyok stb. készítését, kőszén- és petróleum-maradékból készítendő gáz és gázkészületek eszközlését, úgyszintén olaigaz 11-26 1 berendezéseket városok, indóházak, nagyobb mezei házak és gvárak számára. Tervek,költségvetések, jövedelmi előirányzatok gyorsan készíttetnek.' „Knnth*féle Regenerátor kályhák1*. Legjobb minőségű köngyag-esörek folyton kagihatők. \m jtN i&i : x? : BENZ FERENC KÖVEZŐ-»ESTER ÉS ÚTÉPÍTŐ - VÁLLALKOZÓ Budapest, VI. Rózsa-utca 88. sz. elvállal kocsiközlekedésre alkalmas minden­nemű gránit, trachyt és keramit kövező-, nemkülönben makadamszerü burkoló-mun- kákat, valamint járda- é.s udvarkóvezéseket bel- és külföldi kő- és keramit-anyagokbói. i I# j Z d'r> 5% i z = i'T? I : dr-- Z = % = r# i {«§ I i# í HP i ,!#■; 7# i Ki • ) w legújabb találmányi! 56—13-12 a melyek nagyon gazdaságosak, és kitűnő fekvésűek ; nem kell reájuk semmi egyéb, mint a lepedő. 2—3 részre összehajthatok, huzamosabb ideig kitartók, csavarkvintre járók, lábakkal is készít­tetnek. — Bámulatos olcsók. Ágymérték szerint, is rendelhetők. Továbbá mindennemű e szakba vágó uj és javító munkát a legszolidabb munkával elvállal víg pál műkárpitos és diszitő Budapest, Rózsa-utca 52. sz. StT Számos elismerő levél.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék