Épitő Ipar, 1894 (18. évfolyam, 1/887-52/938. szám)

1894-01-03 / 1. (887.) szám

Tizennyolcadik évfolyam. 1—887. szám. Szerda, 1894, január 3. Előfizetési ár: Egész évre .... 8 frt. Félévre ..............4 „ N egyed évre . . . 2 „ A német birodalom államaiba » frt. Európa egyébb államaiba, valamint Afrika, Amerika és Ausztráliába 10 frt. Kéziratok nem adatnak vissza. Ivleg-jelenils minden szerdán. rr EPITO IPAR MŰSZAKI HETILAP. A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA. Alapítók: Ámon József, Benkó Károly, Bukovics Gyula, Ozigler Gyó'ző, Devecis Delvechio F., Feszti Adolf, Ganz és Társa, Hauszmann Alajos, Hieronymi Károly, Hofhauser Lajos, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lukse Fábry Béla, M echwart András, Neuschlosz Emil, Neuschlosz Ödön és Marcell, Nép Béla, Pártos Gyula, Pucher József, Schlick Béla, Slavek Vince ,Steindl Imre, Tolnay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás Zsigmondy Béla. Szerkesztősí r : VII., Kerepesi-út 24. sz. Kiadóhivatal : „Hazánk ", (Köztelek). Hirdetéseket felvesz akiadóhivatal, továbbá a kővetkező hirdetési irodák: Budapest: Goldberger A. V., Eckstein B., Blockner J., Jaulus és Társa. -Bécs: Mosse 11., Maass Ottó, Dukes M., Schalek H., Oppelik A. — Berlin : Haasenstein Vogler A. G. — M. m. Frankfurt: G. L. Daube óc Co. — Páris: John F. Jones & Co. 31bis Boái. Montmartre. Felelős szerkesztő: JNEY BÉLA, építész, min. osztálytanácsos. Kiadja a „Hazánk“ irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársaság. előfizetési fölhívás AZ ÉPÍTŐ ipar MŰSZAKI HETILAP XVTII. é vfo ly a mára. / .> Lapunk, mely az alapítók és eddigi tulajdonosok kiadásában és áldozatkészségéből 17 éven át szolgálta a magyar műszaki kö­zönség érdekeit, a jövő, 1894—ik év elejétől kezdve, a „HAZÁNK“ Irodalmi vállalat és nyomdai rész­vénytársaság kiadásában folytatja pályafutását s megbövitett alakjában, az eddiginél több szellemi és anyagi erő fölött rendel­kezve, még sokkal inkább képes lesz mindamaz igényeknek meg­felelni, melyek hozzá jogosan fiizhetök. Előfizetési ár: egész évre 8 frt, félévre 4 frt, negyedévre 2 frt. Kartársi bizalommal kérjük lapunk t. közönségét, hogy az előfizetéseket minél előbb megújítani s a lapnak uj pártolókat is szerezni szíveskedjenek. A megrendeléseket s általában a lap kiadóhivatalát Illető küldeményeket ezentúl a „HAZÁNK“ irodalmi vállalat és nyomdai részvénytársasághoz (Budapest, Üllöi-út, Köztelek) kérjük intéztetni, a szerkesztőség azonban eddigi helyén (Kerepesi-út 24. sz., III. cm., 4. ajtó) marad. A. „Hazánk“ IVe.v Béla, irodalmi vállalat és nyomdai r.-társ. szerkesztő. Lapunkehóban megjelenő négy száma az építészet bármely ágával foglalko­zók hivatalosan összeállított címeire 18,000 példányban ingyen mutatványulfog megküldetni. E számok tehát kiválóan alkal­masak szakbavágó hirdetések közzé­tételére, annál is inkább, mert hir­detési áraink a lehető legméltányo­sabban szabim\k meg. Hirdetési árak: 1 oldal 40frt, fél oldal 20 frt, negyed- oldal 10 frt, nyolczadoldal 5 frt. A hirdetések szép szedésére és a clichék nyomására a kiadó vállalat különös gondot fordít, sikerült és szép kivitelű clichék használata tehát felette kívánatos és ajánlható. A hirdetések szövege a megrendelő által tetszés szerint változtatható. y y Y Y T Y Y Y Y Y Y Y Y Y. .Y- y.y sjr fi f; fi f;rl-5A fi GANZ és TARSA BUDAPESTEN ajánlanak: gépeket és é]>ülő 1 ínu11kákai, elektromos világítást és erőátvitelt, TURBINÁKAT ÉS GŐZMÓTOROKAT, HENGERSZÉKEKET ÉS EGYÉB MALOMGÉPEKET, vasúti kocsikat és vasúti fölszereléseket, zsilipeket és csöveket, 1—52—28 KÉREGÖNTÉSÜ CIKKEKET ÉS MINDENNEMŰ ÖNTVÉNYEKET, ACÉLÖNTVÉNYEKET, aprózó gépeket kövek és ércek számára, köesztergályozó, fúró, fűrészelő és köszörülő gépeket stb.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék