Épitő Ipar, 1905 (29. évfolyam, 1-53. szám)

1905-01-01 / 1. (1460.) szám

Huszonkilencedik évfolyam. 1—1460. szám Budapest, 1905. januárius 1. Előfizetési ár: ’Egész évre 16 korona évre Félévre . . Negyedévre 8 korona 4 korona Egyes szám 40 fill. Rajzokkal. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP EPITO IPAR MŰSZAKI HETILAP az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság A MAGYAR ÉPÍTŐMESTEREK EGYESÜLETE A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETE HIVATALOS LAPJA. Szerkesztőség és kiadó- hivatal : Vili., Csepreghy-utca 2. sz. Egyes szám 40 fill. Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal és a Pátria nyomda. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP ALAPÍTÓK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK: Alpár Ignác, Aigner Sándor, Ámon József, Bayer Béla, Bénító Károly, Bukovics Gyula, Czigler Győző, Devecis Delvecchio Ferenc, Feszíi Adoif, Ganz és Tsa, Geister Kálmán, Hauszmann Alajos, Hauszmann Sándor, Heidrich László, Hieronymi Károly,.Hofhauser Lajos, Hofhauser Elek, Horváth József, Jungfer Gyula, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napóleon, Kund Endre, Langenfeld Frigyes, Lechner Lajos, Lechner Ödön, Lukse Fábry Béla, Mechwart András, Michl Alajos, Neuschloss Emil, Neuschlosz Ödön, Neuschlosz Marcel, Ney Béla, Ney Ferenc, Pártos Gyula, Pecz Samu, Pucher József, Pucher István, Quittner Zsigmond, Róth Miksa, Schlick Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László, Szepessy Sándor, Tandor Ottó, Tolnay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Felelős szerkesztő : MIHALYFI JÓZSEF. Főszerkesztő : NEY BÉLA. A kiadótulajdonosok képviselője: PÁRTOS GYULA. TARTALOM: A budapesti Rudas- és Sárosfürdő tervpályázata. — A Visintini-födémek (4 ábra). — A budapesti Váci-út burkolása (áora). — Az ipartestület évkönyve. — Vegyesek. (Az osztr. magy. bank budapesti palotájának homlokzata ; áora). — Fadrusz János szobrára adakozók. — Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. - Az Építőmesteri képzettség meg izsgálására szervezett bizottság. — Magyar Epítő- meslerek Egyesü'e’e. — Fővárosi ügyek. — Tervpályázatok. — Versenytárgyalások. — Versenytárgyalások eredménye. — Hirdetések. Kérjük lapunk Pártolóit, hogy előfizetéseiket tegyenek szívesek mi­nél előbb megújítani. MEGHÍVÓ. A Magyar Építőmesterek egyesületének Választmánya januárius 5-én, csütörtökön este 3/a7 órakor ülsst tart. Tárgyak: 1. Helyiség kérdése. — 2. Folyó ügyek, indítványok. — Ülés után társas vacsora. Melocco Péter és Breymann G. Gusztáv urak födém-előadásukat a programúitól eltéröleg későbben fogják megtartani: WWWW WWifWWWVW WWW WWW wwww w > SióidB cs. és kir. udvari üvegfestő, üvegfestészeti műterme Budapest, Vili., Kender-utca 24. Mfinumentális o üvegmozaiü-munüáü a velencei módra homlokzatok és belső díszítési célokra. ^ />);----------------------------­----------------------­d EHRLICH J. és H. Budapest, IX., Lónyay-utca 15. szára. Meidinger töltő, szabályozó és szellőző kályhák. Kaszárnya-kályhák Siemang-Ehrlieh szab. szerint. Meidinger-Caloriféres-ek cserépburkolattal egy vagy több helyiség fűtésére. Meidlnger-rendszerü, kizárólagos fafiitö kályhák. „VULKÁN“ szabad, köpenyes kályhák fa-és szén- fütésre. „IDEÁL“ fütő és'föző kályhák. AAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAA A4>AAAAAA NEUSCHLOSZ ÖDÖN és 3** MARCEL padolatgyára BUDAPESTEN, V., Pozsonyi-ut 10. szám. Ajánlja mindennemű kemény és puhafapadló-gyárt- mányait, egyszerű és díszes parketákat, me­lyekből állandóan nagy készletet tart. — Mintalapok, árjegyzékek és költségvetésekkel díjmentesen szolgál. Számos kitüntetés. Építő vállalat. Ácsüzlet. A Magyar Kerámiái Gyár Részvény-Társaság Budapesten lUOI>A: Vili., .József-körút 14. Telefon 52—74. Xeramit- és téglagyár X., O-hegy. Telefon 53—09. Ajánlja Rost Ottó mérnök és a keramú feltalálójának személyes vezetése mellett gyártott kocsiút, járda és udvarok bur­kolására kitűnőnek elismert keramit—köveit és k:eramit—lapjait, közönséges fali, üreges, tartány-boltozó (travers), ék, padlás, burkoló és sajtolt kémény-tégláit Kívánatra a keramit-burkolással járó munkálatok is elvállaltamak. _____Árjegyzék és költségvetés ingyen és bérmentve. F ELVONÓKAT HAVERLAND ANTAL villamos-közlőmü és kézi üzemre, sze­mély-, teher és ételfelvonásra; műla­katosmunkák, vasszerkezetek, rácsoza­tok, bétoncsőmintákat, bányakocsikat BlldäpßSt, VII., HárST3-lltC3 40. stb. szakszerű építésre elvállal: telefos. ae—ee.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék