Épitő Ipar, 1907 (31. évfolyam, 1/1565-52/1616. szám)

1907-01-06 / 1. (1565.) szám

Harmincegyedik évfolyam. 1—1565. szám Budapest, 1907. januárius 6. Előfizetési ár: Egész évre 16 korona Félévre . . 8 kor na Negyedévre 4 korona Egyes szám 40 fill. Rajzokkal. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP ÉPÍTŐ ipar MŰSZAKI AZ ÉPÍTŐMESTERI KÉPZETTSÉG MEG A MAGYAR ÉPÍTŐMÉ^ a budapesti építőmesterek, kőműves­HIVATAkO: ERVEZETT BIZOTTSÁG YESÜLETE STEREK IPARTESTÜLETE Szerkesztőség és kiadó­hivatal : Vili., Csepreghy-utca 2. sz. Egyes szám 40 fill. Hirdetéseket fölvesz a kiadóhivatal és a Pátria nyomda. M EQJELENIK MINDEN VASÁR ÁRNAP ALAPÍTOK ÉS KIADÓTULAJDONOSOK: Alpár Ignác, Aigner Sándor, Ámon JóWf, rerenc, Feszti Adolf, Qanz és Tsa, Oerster Kálmán, Hausztnann Alajos, Hauszmann 3)' józsef, Jungfer Qyula, Kalina Mór, Kauser János, Kéler Napoleon, Kund Endre, Lari' Michl Alajos, Neuschloss Emil, Neuschlosz Ódon, Neuschlosz Marcel, Ney Béla, Ney Fei Miksa, Schlick Béla, Slavek Vince, Steindl Imre, Steinhausz László, Szepessy Sándor, TanJi Károly, Bukovics Qyula, Czigler Győző, Devecis Delvecchio Hieronymi Károly, „Hofhauser Lajos, Hofhauser Elek, Horváth . ner Lajos, Lechner Ödön, Lukse Fábry Béla, Mechwart András, „ Pecz Samu, Pucher József, Pucher István, Quittner Zsigmond, Róth ay Lajos, Weber Antal, Ybl Miklós, Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Felelős szerkesztő : MIHÁLYFI JÓZSEF. Főszerkesztő : NEY BÉLA. A kiadótulajdonosok képviselője: PÁRTOS GYUFA. TARTALOM: A Bzépmü 'édzetl múzeum (3 ábra). — Árpádhoz! templom maradványa Budapesten (ábra). — A műemlékek gondozás,. — London legújabb alagútja (3 ábra). — Vegyesek. (A veleocai campamlle, 2 ábra). — Badapesti építőmesterek, kőmű/es-, kőfaragó- és Acsmeéterek ipartestülete. — Tervpályázatok naptára. — Versenytárgyalások. — Versen^F&rgy alások eredménye. — Hirdetések. — Meghívók. Lapun'< 31 i: évfolyamának küszöbén kérjük t. előfizetőinket, hogy meg rendeléseiket (az id-.fogott postautalványnyal) egyenek szívesek minél előbb megújítani és ismerőseik körében uj elő­fizetőket is szerezni. MEGHÍVÓ. A Magyar Mérn k- és Epitész-Egylet mii- és középitési szak­osztályai, hétfőn, jan 7-én esti fél 7 órakor ülést tartanak, melynek tárgyai: 1. Folyó ügyek. — 2 E nökt bejelen,.8 a nemzetközi építészeti kongresszus tárgyá an megtartott értekezlet határozatairól. — 3. A működő bizottság hatá­rozati javaslata a C.igler emlékérem tlrg.ában, előadó Sohulek János. — 4. Iadí vánvok., MEGHÍVÓ. A Magyar Építőmesterek Egyesületének építőmesteri szakosz­tálya 1907. évi Januar: u, hó 10 en, csütörtökön e,to 6 órakor ülést i art. Tárgy : • Az elszánó! i szabályzat tárgyalása.. — Ülés után társas vacsora. NEUSCHLOSZ ÖDÖN és MARCEL BUDAPEST, V. KÉR,, POZSONYI-UT 21-23 SZ, n TELEFON: 39-35. Ví/ vi/ vi/ v*/ VI/ w Acs- és asztalosüzlet Parketgyár, Gözfürész, Épitő vállalat. VI/ V*/ VI/ VI/ VI/ VI/ *? ír. Ü! Felvonók Haverland Antal ^I személy-, teher- és >• ételfelvonásra; mű- Ja lakatosmunkák, vasszer- f kezetek, rácsozatok, n* héloncsőminták, bánya- 5x kicsik stb. szakszerű építését elvállalja ....... J) EHRLICH J. és H. MEIDINGER KÁLYHAGYÁR BUDAPEST, IX., Lónyay-utca 15. MEIDINGER _ töltő-, szabályozó és szellőző­kályhák. .............: ---- ■■ ' ­M EIDINGER — kizárólag a fafütésre alkalmas kályhák. ■ ■ ■ ■ ■ - ■ -------­M EIDINGER — betétek cserépburkolatban minden kivitelben. -—-— = VULKAN — fa- és szénfiitésre berendezett kályhák. ■■-■■■ -—; IDEAL — szabályozó-, töltő- és főző-1 ályhák. KÖZPONTI FŰTÉSEK és szellőzők minden kivitelben. ■ ■ — SiótA SKiüsa cs. és kir. udvari üvegfestő, üvegfestészeti műterme Budapest, Vili., Kender-utca 24. Monumentális D üvegmozaiü-munfíáü a velencei módra homlok átok és belső díszítési célokra TORS és ORMAI KÖZPONTI FŰTÉS -1K ÉS VÍZVEZETÉKEK BERENDEZÉSE BUDAPEST, Vili., SZILÄCYI-D. 3. o« KOLOZSVÁR, JÓKAI-D. 12, »»»»»»»» TELEFON 71—96. *««««<««« bur­A Magyar Kerámiái Gyár Részvény-Társaság Budapesten lltODA: VIII., Jóisef-körut II. Telefon 52—74. Ucrantit- és tésrlaryár X.. Ó-hegry. Telefon 53—09. Ajánlja Rost Ottó mérnök és a keramit feltalálójának személyes veretese mellett gyártott Kocsiút. Járda és udvarok. kolására kitűnőnek elismert gtm*- kepamit-köveit és jk@i?amit-lapjait, kö (ínséges fali, üieges, tartány-boltozó (travers), ék, padlás, burkoló és sajtolt kémény-tégláit Kívánatra a keramit-burkolással jáió munkálatok is elvállaltalnak. Árjeevzék 's t öltségvetés ingyen és bérm«ntve. 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék