Épitő Ipar - Építő Művészet, 1914 (38. évfolyam, 1-52. szám)

1914-01-04 / 1. (1930.) szám

kiadóhivatala now.' I.' óta éa VIII. kér. Baross-utca 88. sz. iaí!1“" Harmlncnyolcadik évfolyam. 1—1930. szám. Vasátoap, 1914. januárius 4. MHPIIIMI Lm ■ MÚÜÍSZEIl ÉS HÚSZAK! HETILAP ■ m 'w EGY ÉVRE 20 KORONA J-yiao* AZ ÉPÍTŐMESTERI KÉPZETTSÉQ MEGVIZSGÁLÁSÁRA SZERVEZETT BIZOTTSÁG,' A MAGYAR ÉPÍTŐMESTEREK EGYESÜLETE, ; EGY SZÁM A BUDAPESTI ÉPÍTŐMESTEREK, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETE HIVATALOS LAPJA ■ 60 FILLER Felelős szerkesztő : MIHÁLYFI JÓZSEF. Főszerkesztő : NEY BÉLA. A kiadótulajdonosok képviselője: PÁRTOS GYULA. Győző. Devecis Delvecchio .ajo3, Hofhanse*' Elek, Horváth F’ábry Béla, Mechwart András, dváit. Quittner Zsigmond. Róth Zellerin Mátyás, Zsigmondy Béla. Szerkesztőség és kiadóhivatal: BUDAPEST, VIII., BAROSS-UTCA 88. HIRDETÉSEKET fölvesz a kiadóhivatal és a Pátria-nyomda (IX. LJllői-út 25.) T IKTAI.OM : Építő Ipar. Építő Művész t, — V sárospataki tanítóképző Intézet (rajzmelléklet és 3 ábra). Az építkezések művészi ellenőrzése. — Az építőművészet kis tűkre (11 ábra). — A lipcsei építőipari kiállítás. — Vegyesek. —. Magyar Mérnök- és Építész-Egylet. — A budapesti Építőmesterek, kőműves-, kőfaragó­éi* ácsmesterek ipar testületé. — Magyar Építőmesterek Egyesülete. — Az építőmesteri képzettség megvizsgálására szervezett bizottság. — Fővárosi ügyek. — Tervpályázatok naptára. — Versenytárgyalások naptára. — Hirdetések.' MflOHÍVÓ. A Magyar Hírnök- és ÉpitéM-KjrjTet mii- és köz- épftési s/nkoMzUtlvfiinak ülése liétfon. jauuíiriiis hó 5-én este l/a7 órakor. Tánr-nk : 1. Alpár IgoAe ismerteti az alt*la épített és épi'tőbeu 1* vo levő bank; . 2 A budapesti Ferenc József jubileumi templom tervpályázatának l’-áló bizottságába--* 1 rendes és 1 pótlótag és a mezőtűri városháza tervpályáz • ánuk bí:-«ló' bisoits&r&bu 1 pöuó-f»er választása. -- 3. A mű­vezető építésznek a vasbétonszerkezetek tervezésűért járó külön díjazása kér (lésében adandó szakvélemény megvitatása. — 4. Folyó ügyek, indítványod... Ülés utón társas vacsora az egyesületben. MEGHÍVÓ. A Magyar Építőmesterek építőmesteri szakosztálya jíiu. 8-An csütörtökön, esti */s 7 órakor ülést tart; tárgyak: 1. Az új íjvh.osí építésügyi szabályzat ismertetése. Előadó: Sziklai Zsigmond. — 2. Folyó ügyek. — 3. Indítványok. — Ülés után társasvacsora. ányqd------p' ' D ETEKTÍV RÁCSOS REDŐNY K. SZABADALOM. BETÖRÉSMENTES. TÖRV. VÉDVE. Eredeti ellenáramú tagos Stráhel-féle kazánok legjobb kazánok központi fűtésekhez kisnyomású gőz- ás melegvíz-üzemre. Beszorezheíö bármelyik fűtést berendező cegíöl. Részletes leírással, árjegy­zékkel szívesen szolgál a vezérképvlselö: GYOMLAY BÉLA mérnök BUDAPEST, VII. kér. Hungária-körut 233. sz Tmlmfon B1—2S. B 1 K személy- és teherfelvonók H pj H-4 H mindenféle üzemre, emelőgépek, daruk .Cl és egyéb szállító eszközök ■ ■ a HAVERLAND ANTAL G T k R BUDAPEST, Vili. kér. Nap-utca 22. sz. B B A Magyar Kerámiái Gyár Részvénytársaság :s BUDAPESTEN u Iroda : TŰI., JÓZSE F-K OKÚT 14. d.«.(L<Lli.<!L Telel.»» 58-74. Keramlt- <• «slagZári X. ÍHKOT. tttt-S-S. Telelőn 53—0». 333333 Keramitkövek és lapoki kocsiutak, járdák, udvarok, kapubejárók, gyári helyiségek, kórházak, fürdőszobák, konyhák és egyéb belső helyiségek burkolására. Kitűnő chamottegyártmányok. Mindennemű téglaárúk. — Burkoló munkák készítését elvállaljuk. — Kívánatra árjegyzéket, költségvetést, mintákat díjmentesen és bénnentve. Kérjük lapunk pártolóit, legyenek szívesek megrendeléseiket minél előbb megújítani (egész évre 20 korona). m

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék