Épitő Ipar - Építő Művészet, 1915 (39. évfolyam, 1/1982-52/2033. szám)

1915-03-28 / 13. (1994.) szám

76 1915. március 28 ÉPÍTŐ IPAR :: ÉPÍTŐ MŰVÉSZET (13. sz.) csak foglalkoztak azzal a — hogy is mondjuk csak — szörnyszülött eszmével, hogy a mai világháború emlékét megörökítendő, óriás lovat faragtatnak — fából; de hogy mégis monumentális színezete legyen és talán, hogy jövedelmezzen is valamit, ebbe a falóba bárki is bele verhessen egy ércszöget bizonyos díjért. így aztán meglesz az — crcló. Ismételjük, nem akartunk erről tudomást szereznünk, sőt egyik laptársunk cikkíróját — mint­egy feddőleg — kérdőre is vontuk, hogy miért vehette komolyan tolla hegyére!? Most azonban azt látjuk, hogy fele se tréfa, és hogy az Országos Magyar Iparművészeti Társulat is szükségesnek látta napirend­jére kitűzni és az eszme ellen teljes tekintélyével föllépni. Nem maradhatunk hát mi sem némák és csatlakozva a nevezett Társulat fölfogásához, tiltakozunk mi is az eszme, a világháború emléke megörökítése eszméjének ilyetén profanálása, kigúnyolása ellen; mert a maihoz hasonló történelmi időkről méltó módon, méltó anyagból és méltó alakban szabad csak beszélni. f Haasz József nyug. kir. műszaki főtanácsos, udv. tanácsos folyó hó24-én 68éves korában hirtelen elhunyt. A megboldogult nemcsak hivatali pályáján (főleg Temesvárt, ahol sokáig vezette az ottani államépítészeti hivatalt), hanem a közélet más terén, a közgazdasági téren is nagy tevékenységet fejtett ki; ő indította meg a többek közt 1878-ban a magyar technikusok közt azt a mozgalmat, mely a műszaki gyakorlat­jog terén akkor is, de még most is elharapózott kontárkodás és egyéb visszaélések kiirtását tűzte ki céljául. Sajnos, nem érhette meg a mozgalom sikerét; sőt az is bizonytalan, hogy mikor hozza azt meg a jövő. — Lattenberg Lajos, Nagyszeben kiváló tehetségű és tevékeny­ségű főmérnöke 55 éves korában, — Gaál Bertalan I udapesti építész februárius 22-én 44 éves korában, — Szeszlér Sándor budapesti építő­mester f. hó 23-án 49 éves korában rövid betegség után meghalt. — A harctéren végezték pályájukat: Csermák Ágost kir. mérnök 27 éves« Prerau Sándor vegyészmérnök Przem)síből való kirohanáskor, — Ruzics Lajos kataszteri mérnök februárius 23-án Perholynál, — Szabó Jenő műegyetemi hallgató március 3-án a Kárpátokban, — Szeberényi Iv^n vegyész a déli hat déren. Útépítés az ókorban és a későbbi időkben. Ha figyelmesen szemügyre veszszük Pompei és Herkulanumrak a Vezúv hamuja alól kiásott útjait, vagy a legújabb korig fennmaradt római utakat, el kell ismernünk, hogy a régi rómaiak valósággal mesterei voltak az útépí­tésnek. Ezt bizonyítja a jórészt még most is meglévő régi római országút, a Via Appia Antiqua, amely a maga idejében valósággal világcsoda volt. Ez az út Rómából kiindulva keresztül vonul egész Itálián, s a Földközi-tengernél, Brindisi kikötőjénél végződik. Ezenkívül még számos utat építettek a rómaiak a császárok korában a többi világrészekben is, melyekre különben hódító felvonulásaikhoz épp úgy szükségük volt, mint manapság a hadsereg fölvonultatásához szükség van a jó és kiterjedt vasúti hálózatra; ezek az utak terjesztették és biztosították a római uralmat. De még jóval a rómaiak előtt építették híres útjaikat a perzsák és az egyiptomiak, s még előbb az indusok; ezek a nagyszerű országutak első sorban szintén a hadseregnek szol­gáltak, s csak a föníciaiak, mint kereskedő nép, használták a világ minden tájára kiterjedő kereskedelmük lebonyolítására. Ezek az utak azonban a mostani viszonyokhoz képest igen keskenyek voltak, még a Via Appia sincs 8 m széles. Ezenkívül nagyon porosak, esős időben pedig sárosak voltak. Másik hibájuk, hogy az alépítményük nem volt elég erős. Ezek a hátrányai azonban a XIX. századig minden útnak meg­voltak; csak ekkor kezdődik tulajdonképpen az utaknak a mostani rendszerek szerint való építése: a makadam, a rendszeres kövezés, a faburkolat, az aszfalt-, műkő-, betonburkolat, valamint az utaknak folyé­kony anyagokkal való impraegnálása. M. L. A regensbui’gi kőhíd. A művészi kiképzéséről híres regensburgi kőhídat a hajózó érdekeltségek le akarták bontatni, mert a hídnyílás szűk, a híd alacsony, tehát akadályozza a hajózást. A műemlékeket védő országos bizottságnak sikerült elodázni a dolgot, míg végre most meg­felelő megoldást találtak; beszereztek ugyanis egy elektromos hajó­vontatót, amivel az ott közlekedő legnagyobb hajót is gyorsan lehet továbbítani. Ha a hidakat, mint a hajózás akadályát akarjuk osztályozni, különbséget kell tenni a nagyobb szabású és a kisebbszerű hajózás között. Nagyobb hajózásról a Dunának ezen a szakaszán nem lehet szó; de a regens­burgi híd már a kisebb hajók közlekedését is akadályozta. Egy, csak félig megrakott hajót 12—18 lóval kellett vontatni, ami nagyon meg­drágította az árúk szállítását. Ezért kellett beszerezni az elektromos hajó­vontatót, melynek üzeme jóval olcsóbb; a híres kőhíd tehát tovább is megmarad. M. L. Javított Westinehouse-fék. A Pennsylvania-vasút egy javított Westinghouse-fékkel kísérletezett, melylyel egy 12 kocsiból álló, 100Q t súlyú, 100 km óraisebességű vonatot, 300 /n-nél rövidebb egy másik kísérlet alkalmával pedig egy 130 km sebességű vonatot 600 /« úton meg­állítottak. A fékhatást egyrészt a fék belső szerkezetének megjavításá­val, másrészt a féktuskók megkétszerezé ével növelték. A fékezés kezdete és teljes hatása közötti idő az edd gi 8 mp-rol S'/e mp-re kisebbe­déit; villamos kormányzással az idő 21 is mp re csökkenthető. M. L. A Nemzeti Színház valamennyi pályatervét és ezek bírálatát, vala­mint a most lebontott épü et terveit es építésének történetét magában foglaló díszes füzet néhány példánya lapunk kiadóhivatalában még kapható a bolti ár 5 korona helyett 2 koronáért (és 20 fillér portóköltség. HIVATALOS. BUDAPESTI ÉPÍTŐ-, KŐMŰVES-, KŐFARAGÓ- ÉS ÁCSMESTEREK IPARTESTÜLETE. Az ipartestület ma, vasárnap d. e. 11 órakor tartja rendes évi közgyűlését saját házában. VAGYON AZ IPARTESTÜLET MÉRLEGSZÁMLÁJA 1914 december hó 31-én. - teher korona fillér korona fillér 158. Pénztár _____ _______ ... ... ... 4 69 04 88. Törzsvagyon-számla ................. 3 4567 66 ■ 54. Orsz. Közp. Hitelszövetkezet ____ ... • 1000 — 113. Házépítés és berendezés ... _______ 448 04 98. Értékpapírszámla ... ... ... ... _. 5517 95 143. Pályadíj-alap ............. ...----------­3 75 — . 126. Leltár ......................................... ... 1 750 — 144. Bpesti Építőmesterek Szövetsége.. ... 22500 — 146. Építőmesterek Háza r.-t. ... ... ... ... 22500 — 147. Segély-alap ... ... ... . 42434 02 . 148. Különfélék ... ... ... ... . ... 69 99 149. Jakabffy-Ferenc-könyvalap ... ... 2817 34 150. Házszámla ____________ 6 8400 — 155. Tanoncotthon-alap.. ........................ 1 000 — 151. Pesti M. Kér. Bank VIII. fiók f. sz. 5212 — 36. Iskola-alap ......................... ... ... 2 0000 — 157. Postatakarékpénztár 799 27 37. Jakabffy-Ferenc-síremlékalap ... ... ... 4377 — 34. Hátralékos behatási díj ... ... ... . 677 — 40. Könyvkiadó szelvények _ . ... ... 2 580 y~ 35. „ évi járulék _______ ... ... 1 0018 27 45. Munkavezetők ösztöndíjalapja 670 — 38. Pesti M. Kér. Bank VIII. fiók ____ 3 902 56 73. Kezelési vagyon _______________ 9 836 35 39. Könyvtári eredményszámla ____ .... 2 1289 33 141605 41 141605 41 II ■||. :

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék