Erdőgazdaság, 1950 (4. évfolyam, 1-16. szám)

1950-01-01 / 1. szám

tV. évfolyam I. s/óni. (»SO. január. ERDŐGAZDASÁG ERDÔQAZD ASÁGI NEMZETI VÁLLALATOK KÖZLÖNYE Mit köszönhet a magyar erdőgazdálkodás a Szovjetuniónak? Az ötéves terv küszöbén szükséges, hogy felmérjük az erdőgazdálkodás lehetőségeit minden vonatkozásban. Lapunk hasábjain az utolsó hóna­pokban részletesen ' beszámoltunk a hároméves terv eredményeiről, az öt­éves terv előkészületeiről. Tisztáznunk kell azonban munkánk sikere érde­kében azt az alapvető kérdést, hogyan viszonylik a magyar erdészet munkája a szovjet erdészethez. Eddig is sok és az erdészet minden szektorára kiterjedő nagy fontosságú A Szovjetunió a magyar erdő- gazdálkodás megújhodását tette lehetővé. Nemcsak felszabadí­tott bennünket és megnyitotta az utat a földreform számára, és mindarra, ami egy valóban korszerű erdőgazdálkodás szer­vezetének kiépítéséhez lehető­séget ad, hanem irányt mutatott abban a tekintetben is, hogy miképpen építsük békés gaz­dálkodásunkat. Népi demokrá­ciánk számára politikai és gaz­dasági vonalon egyaránt komoly és döntő segítség a Szovjetunió támogatása. De erdőgazdasági vonatkozásban nyugodtan mondhatjuk mindz fokozot­tan érvényesül-: hasznosítjuk a Szovjetunió tudományos mun­kásságának eredményeit. Meg­van a lehetőségünk arra, ba­ráti kapcsolataink alapján,hogy a lcghaladottabb erdészeti tudomány tapasztalatait és gyakorlati eredményeit köz­vetlenül alkalmazhassuk a magyar erdőgazdálkodás feladatainak megoldása során. Különleges jelentősége van ösztönzést és iránymutatást kaptunk a Szovjetuniótól. A következő nyilat­kozatok ennek az életteljes kapcsolat­nak az eddigi mérlegét kívánják meg­vonni, hogy az összefüggések tisztá­zása rendszeresebbé és céltudatosabbá tegye a szovjet erdőgazdálkodás ta­pasztalatainak gyümölcsöző felhasz­nálását erdőgazdálkodásunkban. A szerkesztőség körkérdéssel for­dult az Erdőközpont és az erdészeti szakmai nevelés vezetőihez és a vála­szokat alább közöljük. annak, hogy a mi fejlődés^ vo­nalunk egybeesik a Szovjetunió­nak a szocializmus jelé való fejlődésével. És ha erdőgazda­ságunk munkafeladatait vizs­gáljuk, amelyek az ötéves terv­ben bontakoznak ki előttünk, akkor megállapíthatjuk, hogy nemcsak általánosságban van szerepe a Szovjetunió barát­ságának, hanem részletproblémáink meg­oldásában is a szovjet ta­pasztalatokra támaszkod­hatunk. A fásítási tömegmozgalom megindítása, a maggyüjtés, különösen a tölgymakkgyüjtés megszervezése a népi szervek bekapcsolásával már is döntő tényezője ötéves erdőgazdasági ter­vünk sikerének. De az erdő- gazdálkodás akármilyen felada­tát tekintsük, a nehézségek megoldásánál azt kell meg­vizsgálnunk : hogyan oldják meg ezt a Szovjetunióban? Az erdő­sítések, a kitermelések gépe­sítése, a szállítások korszerű­sítése, a szocialista munkamód­szerek, a munkaversenyek, az újítások és a tapasztalatcsere következetes alkalmazása biz­tosítja munkánk sikerét és mindebben a Szovjetunió az iránymutatónk. Dr. FEHÉR DÁNIEL, egyet, nyilv, r. tanár : Az erdészeti növénytan terén a Szovjeiúnió tudományos és felsőok­tatási intézményei a nagy Októberi Forradalom óta úttörő jellegű és minden tekintetben iránytadó kutató- munkásságot fejtettek ki. Elsősorban Micsurinnak és Liszenkónak a tudo­mány szempontjából korszakalkotó és szinte beláthatatlan fejlődési táv­latokat megnyitó munkásságára kell utalnom. E téren régi, megmereve­dett és a haladást akadályozó elméle­tek és feltevések omlottak össze, hogy helyet adjanak a fejlődéstan olyan irányának, amely nemcsak köz­vetve, de közvetlenül is mind a fa­állományok nevelése, mind az új erdőtelepítések szempontjából nekünk is iránytadó és példát mutató jelentő­seggel bír. Nem szabad azonban el­felejtenünk, hogy a haladó szovjet erdészettudományok az erdészeti nö­vénytan terén is nagyszabású ered­ményeket értek el. így rá kell mutat­nunk a növényszociológia ama terü­leteire, ahol a haladó szovjet erdé­szeti növénytani kutatómunka szin­tén iránytadó és új eredményeket elért műi<ödéseket fejtett ki. E téren röviden Ivanov, Sukatsev, Morozov és munkatársaiknak kutatásaira hi vatkozunk. Végül pedig ki kell emi nünk azt a szintén úttörő munkás got, amelyet a növényélettan téré orosz jiziológusok a nagy Ok’ Forradalom óta kifejtettek. E• is megvan a maguk haladást M O L N Á R I S T V Á N az Erdőküzponl vezérigazgatója.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék