A Fakereskedelem, 1914 (4. évfolyam, 1-43. szám)

1914-01-10 / 1. szám

f FAKERESKEDELMI KÖZLÖNY. Az összes fakereskedők, fatermelők, fűrész­telepek, erdőgazdaságok, famegmunkáló gépek ^ és szerszámipar szaklapja. HOLZHANDELS-ORGAN, Fachzeitschrift der gesammten Holzhandlungen, Holzproduzenten, Holzsägewerke, Forstwirl- schaftsämter sowie fiir die Holzarbeitungs- maschinen- und Werkzeugindustrie. ELŐFIZETÉS : — ABONNEMENT: 1 évre 20 K, V2 évre 10 K. 1U évre 5 K 1 Jahr 20 K, 1/2 Jahr 10 K, 1/4 Jahr 5 K Eredeti cikkek utánnyomása csak a forrás teljes megnevezése mellett engedélyeztelik. Originalartikel dürfen nur bei Angabe der vollständigen Quelle nachgedruckt werden. Felelős szerkesztő és kiadó: Herausgeber u. Verantwort!. Redakteur : DEUTSCH GYULA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Redaktion u. Administration Budapest, V., Sólyom-utca 22. TELEFON 167-75 HIRDETÉSEK : - ANNONCEN : A négyszer hasított petit sorért Für die viermal gespaltene Petitzeile fillér 40 Heller. Ismétléseknél megfelelő engedmény. Bei Wiederholungen entsprechender Rabatt. Hirdetéseket felvesz a kiadóhivatal. Annoncenaufnahme durch die Administration. IV-ik éve, hogy a „A FAKERESKEDELEM“ „Der HOLZ­HANDEL“ munkásságát kifejti és programmjához híven úgy a fatermelő, fiirészgyárosok, valamint a fakereskedők, erdőgazdaságok, faiigynökökök és a faszakmával kapcsolalos szállítócégek üz­leti és egyetemes érdekeit a bel- és külföldön legalaposabban műveli és fejleszti. Tevékenységünket a jövőben is a leghatvá- nyozoltabb mértékben óhajtjuk kifejteni és kér­jük mélyen tisztelt olvasóinkat, hogy ennek ki­fejtésében, mely saját hasznára válik, nagybecsű előfizetésével és hirdetésével, valamint szives ajánlásával támogatni szíveskedjenek. A szerkesztőség. A fapiacról. A legutóbbi 2 számban közöli jelentéseink folyfafásaképen sajnos ma sem beszélhetünk az üz­leti viszonyok lényegesebb javulásáról, melynek oka bizonyára a most folyó évimérlegekkel járó munkála­tokkal, a sok ünneppel, de főleg a még mindig bizony­talan politikai viszonyokkal van összefüggésben. Javulás azonban valószínűleg már rövidesen fog beállani, miután a tőke már felszabadult és - úgy látszik — olcsóbbá is válik. A pénzintézetek saj­nos még nincsenek bizalommal a szakma iránt és ennek köveikezményeképen hitelezéseknél, de kü­lönösen finanszírozásoknál igen tartózkodóak. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy a bankok eljárása helytelen, mert a faszakma az óriási krízist igen jól állotta ki, ami a bankok részére elég bizonyí­ték arra nézve, hogy azon mostoha bánásmód, a melyben Magyarország legtekintélyesebb kivitel­szakmáját részesítik, legkevésbé sem indokolt. El­járásuk annál is inkább elitélendő, mert a bankok jó mérlegeihez nagyban hozzájárultak a faterme- lőkiől és fakereskedőktől beszedett nagy kamatok és jutalékok és miután a fatermelők és fakereske­dők 1 és fél évig bírták ezen nagy terhet, ma is módjukban van kötelezéttségeiknek eléget tenni és mihelyt az eladás lehetősége kedvezőbbé válik, bizonyára megint sok pénzt fognak keresni. A pénzvilág vezető embereinek tudniok kel­IV Jahre LllOk-Sb sind es, dass „A FAKERESKEDELEM“ „Der HOLZ- / HANDEL“ seine Tätigkeit ausübl und zu seinem ' Programme treu bleibend die Geschäfts- und gemeinsamen Interessen der Holzproduzenten, Sägefabrikanten, ferner der Holzhändler, Eors- wirlschaften und der mit dem Holzfache in Ver­bindung stehenden Speditions-Firmen, sowohl im In- wie auch im Auslande nach besten Kräften fördert und unterstützt. Diese unsere Wirkung wollen wir auch fer­nerhin in erhöhtem Masse ausüben und bitten unsere sehr geehrten Abonnenten,■ uns in diesem unserem Bestreben durch Ihr Abonnement, durch Annoncen und Empfehlungen zu unterstützen, wodurch Sie ja auch Ihre eigenen Interessen fördern. Die Redaktion. Vom Holzmarkte. In Fortsetzung unserer Berichte in den vorherge­henden 2 Nummern dieses Blattes können wir leider von einer Besserung der Gechäftslage noch immer nicht sprechen, die Ursache dürfte mit den Arbeiten der Jahresbilanzen, der vielen Feiertage und hauptsächlich mit den noch immer sehr unklaren politischen Verhält­nissen in Verbindung sein. Eine Besserung dürfte doch bald eintreten, da das Capital flüssig und billig zu werden scheint, es fehlt jedoch bei den Banken an Vertrauen zur Branche, so dass die Banken bei Credit- Gewährungen speciell aber bei Financirungen noch immer sehr reservirt sind, wir müssen aber sofort be­merken, dass die Banken vollkommen unrichtig Vor­gehen, da die Holzbranche die ungeheure Krise sehr gut überstanden hat, so dass die Banken die Sicher­heit haben könnten, dass die grösste Exportbranche Ungarns nicht so stiefmütterlich behandelt werden dürfte, umsowenger, als in den guten Bilanzen der Banken die von den Holzproduzenten und Holzhänd­lern eingeheimsten hohen Zinsen und Provisionen einen sehr grossen Anteil haben, und da die Holzproduzen­ten und Holzhändler diese grossen Belastungen seit IV2 Jahren ausgehalten haben, sind sie eben in der Lage ihren Verpflichtungen nachzukommen, und werden, sobald die Verkaufsmöglichkeit günstig wird, wieder viel Geld verdienen. IV. évfolyam // '■> if Budapest. 1914. iarAilÄo. 1999 1. szám A FAKERESKEDELEM DER HOLZHANDEL Megjelenik minden Erscheint am 10. und _ " hónap 10-én és 25-én " 25. eines jeden Monates “

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék