A Fakereskedelem, 1915 (5. évfolyam, 1-51. szám)

1915-01-10 / 1-2. szám

- * --МСЗ.ЧСГ^ЖЧ - ­7 Y7\ V. évfolyam. — Jahrgang. Budapest, 1915. jauuár 10. .0 1—2. szám. A FAKFRESKEDELEM t V3?­FAKERESKEDELMI KÖZLÖNY. HOLZHANDELS ORGAN. DER HOLZHANDEL f Az összes íakereskedők, fiitermelők, fiirészgyárak és erdőgazdaságok1 szaklapja. Fachzeitschrift der Holzhändler, Holzproducenten, Sägewerke und Forstwirtschafte. ELŐFIZETÉS Belföldön — Im Inland Egész évre rz on \ Jahr . . . A — Fél évre • • i/ i A Halbes Jahr ** ‘ Eredeti cikkek utánnyomása csak a forrás teljes megnevezése mellett engedélyeztetik. HIRDETÉSEK — INSERATE megállallapodás szerint. - Laut Vereinbarung ABONNEMENT : 1 Külföldön - Im Ausland Eqész évre \r o/l 1 Jahr . . . A — Fél évre . . \z \ n Halbes Jahr ^ Felelős szerkesztő és kiadó: О и T SCII GY и I, Л. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Budapest, V. Visegrádi-utca 4. sz. Telefon 167-75. x4 Megjelenik: a liáborn alatt minden hó 10-én és 25-én, esetleg többször. Békeidőben minden szer­dán 12-20 oldal terjedelemig. — Erscheint während des Krieges ani 10. и. 25. 'des Monates ev. öfters, ln Friedenszeiten jeden Mittwoch in .einem Um­fange von 10—20 Seiten. Lapunkban hivatalosan közöltéinek a földmivelésügyi-, a kereskedelemügyi-, vallás- és közoktatásügyi-, a pénzügyi-, a belügyi-, valamint a többi minisztériumok, továbbá s megyék, városok, községek, társu­latok, intézmények és ezek alantas hivatalai­nak, béd^ak, vasutak stb. összes erdő és kész faeladására, valamint faanyag beszer­zésire, vonatkozó hirdetmények. Előfizetési felhívás. Mai számunkkal az V. évfolyamot kezdjük meg, mely alkalommal szükségesnek tartjuk olvasóinkat biztosítani, hogy azok maradunk, akik voltunk és akik­nek ismernek bennünket. Attól az iránytól, melyet eddig követtünk, le nem térünk; mint eddig is a legszigorúbb tárgyilagosságot szem előtt tartva, a fakereskedelem, a fatermelés és erdőgazdaság közérdekeit szolgálva, igen tisztelt olvasóink igényeit még csak fokozottabb mér­tékben kívánjuk kielégíteni. Lelkiismeretes munkálkodással, körültekintő sze­mélyes működésűnk igénybevételével mindenkor a tény­állást komolyan bi’álva, a belénk helyezett bizalmat igazolni fogjuk. A mai háborús viszonyok', között pedig azzal ki­várniuk közvetlen és hasznos szolgálatot teljesíteni, hogy a cs. és kir. közös hadügyminisztérium és annak hatás­körébe tartozó katonai hatóságok, továbbá a m. kir. honvédelmi, kereskedelmi és belügyi ministeriumok, vá­rosok és hatóságok részéröl időről-időre fennálló fa­szükséglettel és barakképitkezésekkel behatóbban foglal­kozunk és ezáltal előfizetőink érdekeit nagyobb mér­tékben előmozdítjuk. Tekintettel nehéz feladatainkra és fáradhatatlan munkásságunkra, kérjük mélyen tisztelt olvasóinkat, hogy becses előfizetésükkel és egyéb megbízásaikkal bennün­ket buzditólag támogatni szíveskedjenek. Kiváló tisztelettel „A FAKERESKEDELEM“ kiadóhivatala. Abonnement-Aufruf. Mit unserer heutigen Nummer beginnen wir den V. Jahrgang aus welchem Anlasse wir es als Bedürf- niss erachten, unseren Lesern zu geloben, dass wir die­selben bleiben, die wir waren und als die man uns kennt. Von dem Wege, den wir cingeschlagen, weichen wir nicht ab, die strengste Objectivität vor Auge haltend den Gemeininteressen des Holzhandels, der Holzpro- duktion and Forstwirtschaft dienend, werden wir die Ansprüche unserer geehrten Leser nur noch in gestei­gertem Masse befriedigen, durch gewissenhaftes Arbei­ten auch bei Inanspruchnahme unseres persönlichen Wirkens, die Sachlage ernst nehmend, das in ans ge­setzte Vertrauen rechtfertigen. Mii Rücksicht darauf, dass wit uns mit seitens des k. n. k. gemeinsamen Kriegsministeriums und in dessen Wirkungskreise gehörenden Militärbehörden, fer­ner seitens des kön. ung. Landwehr, Handels und Mi­nisteriums für innere Angelegenheiten, Städte etc. zeit­weise bestehenden Holz- a. Barakkenbedarf intensiv be­schäftigen, sind wir in die Lage versetzt, durch unsere persönliche Intervention die Interessen unserer sehr ge­ehrten Abonnenten zu fördern. Wir ersuchen bei dieser Gelegenheit, in Anbetracht unserer schwierigen Dienste und mit Hinsicht auf un­seren unermüdlichen Leistungen, unser Blatt durch Ihr ív. Abonnement und sonstigen Aufträge gefl. unter­stützend befördern zu wollen. Hochachtungsvoll die Redaktion und Administration „DER HOLZHANDEL“ I Das Jahr 1914. I Csalódásoktól az elmúlt esztendőben voltunk a legkevésbbé megkímélve és reményeink, melyeket kez­detben az elmnlt esztendőhöz fűztünk, sajnos nem tel­jesültek. Elsősorban az erdélyi fatermelőknek néhány out­[ Da^ahM914"| Enttäuschungen sind uns auch im vergangenen Jahre nicht erspart geblieben und die Hoffnungen die wir uns zu Beginn des verflossenen Jahres machten, leider nicht in Erfüllung gegangen. Zunächst ist die zustande gekommene Vereinigung der Siebenbürger Holzproducenten mit Ausnahme von einigen Aussenseiten unter der Firma »Standard« Actiengesellschal't ungarischer Holzproducenten zu ver-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék