A Fakereskedelem, 1916 (6. évfolyam, 1-52. szám)

1916-01-05 / 1. szám

— eviolyam. Л Fakereskede­/у ^ ^ DER ^gL^HÄNDEL *8о* ^ Fäkereskeäelmi és faipari közlöny. L’&ió 40 Holzhandels- und Holzindustn Az összes fakereskedők, fatermelők, fürészgyárak, faárugyárosok,‘famegmunkáló gyárak, gépgyárak és erdőgazdaságok i. Fachzeitschrift der Holzhändler, Holzproducenten, Sägewerke, Holzwarenfabriken, Hilzbearbeitungsanlagen und Forstwk ELŐFIZETÉSI DIJ: 1 évre Belföld К 28,- Külföld К 32,r- l/2 « - - 1^- - - 16­HIRDETÉSEK előírás szerint kedvez­ményesen számíttatnak. Eredeti cikkek utánnyomása csak a forrás meg­nevezése mellett engedélyeztetik. Felelős szerkesztő és kiadó : Verantwortlicher Redakteur und Inhaber: DEUTSCH GYULÄ. Szerkesztőség és kiadóhivatal : Redaktion und Ädministration Budapest, V. Visegrádi-utca 4. szám. Telefon 167-75. ABONNEMENT: t Jahr Inland К 28.— Ausland К i/ 14 — /2 я л п * *■ л л INSERATE: Je nach der Vor sci..— günstige Tarife. Der Nachdruck unserer Originalartikeln ist nur bei Angabe der Quelle gestattet. Megjelenik hetenként, minden szerdán. ООО Erscheint wöchentlich, am Mittwoch. Visszapillantás az 1915. év eseményeire. Utolsó számunkban általánosságban foglalkoztunk a lezajlott esztendő eseményeivel, most folytatásképen részletesen tesszük azt, havonként reá mutatva a faszakmában előfordult nevezetes mozzanatokra. Jauuár hava a háború 6 hónapjával esett össze és igy a jellege, illetőleg forgalma beleesett a háborús fogalomba. Nagy kereslet volt minden fában, melyekből autombil és repülőgép készül. Legkiválóbb eseménye hónak a Máv. elhatározása, hogy waggonok gyártá­sára 10 milliót szavazott meg, ennek megfelelöleg Ausztria 50— 60 milliót szánt ugyanakkor ugyanarra a célra, a mely nemcsak a szükségelt faanyagokra jelent óriási többletet, hanem a szállítás szempontjából mint a wagyonhiány megszűnése nagy kihatással lesz a faüzemre. Esemény számban ment a hamburgi A Lehst cég nagymérvű körisfavásárlása Magyarorszá­gon, rnig a barakk építés Olaszországban — akkor még szövetségesünk (ha csak a papiroson is) — föld­rengés által még fokozotabb mértékben indult meg, melyhez a fát mi szállítottuk. Ezzel szemben nagy nehézségekkel kellett megküzdenünk a szállítást és a munkalétszámot illetőleg, utóbbiban az uj meg uj be­hívások kezdték éreztetni hatásukat és azóta folyton fokozódtak az e fajta bajok, Az első hónapban a ki­viteli tilalom is életbe lépett a legtöbb fanernre, úgy hogy a Nyugat felől egyedüli piacunkat Németorszá­got sem elégíthettük ki. Február hónapban a „Standard“ első áremelése jelentkezett, amely aztán még kétszer megismétlődött az év folyamán, melyet annak idején lapunk részlete­sen leközölt. Jelentősebb esemény, hogy egy 50-60 milliós épitési alap létesítését tervelték, a pangó épi- íő ipar és közvetve a faipar támogatására. Március az áremelkedések jegyében állott: tűzifa áremelkedés és a Carpathia emelte árait, továbbá z összes puhafaárak magasabbak lettek. Kivitelünk ;épen emelkedett, Olaszország, Balkán felé. Áprilisban nayy katonai építkezések indultak meg, bfa eladások, deszkák keresettek, csakis gerenda- oltak elhanyagolva. A Standard újabb áremelése. Május hóban a Crapathia emelte árait és a nérvü barakképitések folytán ezeknek fája is Rückblick auf die Ereignisse der Holzbranche im Jahre 1915. ln unserer letzten Nummer befassten wir uns im Allgemeinen mit den Ereignissen des verflossenen Jahres, nun wollen wir in die detaillirte Schilderung eingehen und auf die wichtigeren Momente . einzeln pro Monat hinweisen. Der Monat Jänner fiel mit (fern 6-ten Kriegsmo­nat kalendermässig zusammen, resp. stand mitten drin im Kriegsverkehr der natürlich die Ereignisse beein­flusste. Grosse Nachfrage herrschte in den Hölzern die für Automobile und Flieger geeignet sind ; das wich­tigste Moment des Monates bildete der Entschluss der kön. ung. Staatsbahnen 10 Millionen für Waggons zu verwenden. (Demgegenüber Oesterreich 50—60 Millionen zu demselben Zw’eck opfert.) Dieser Ent­schluss ist nient nur in punkto dem grossen Holzbe­darf für Waggonbauten massgebend, sondern haupt­sächlich dadurch von grosser Bedeutung, dass er das Ende des Waggonmangels bedeutet, und dadurch der Holzbranche grosse Vorteile sichert. Als Ereigniss ist auch der grosse Einkauf der Firma A. Lehst in Ham­burg an Eschenholz zu betrachten. Wir lieferten auch den grössten Teil des zu den Barackbauten benötig­ten Holzes unserem damals — wenn auch nur in der Theorie —noch Verbünde en Itjlien, das infolge der Erdbeben viele Br-acken errichtete. Demgegenüber hatten wir schon viel mit den Transport Schwierigkeiten und Arbeitermangel zu kämpfen, besonders letzteres, da die fortwährenden Neueinberufungen sich schon recht bemerkbar mach­ten und dieses Übel seitdem sich immer mehr und mehr steigerte. Im ersten Monat ist das Ausfuhrverbot für die meisten Holzarten auch in Kraft getreten sodass wir unseren einzigen Abnehmer im Westen Deutschland auch nicht befriedigen konnten. Im Monat Februar kam die erste Preiserhöhung der Standard, die sich (im Laufe des Jahres) noch zweimal wiederholte und die wir jedesmal detaillirt registrierten. Es wurde das Projekt einer 50—6o Mil- lionen-Anleihe ventillirt, behufs Unterstützung des dar- niederliegendeu Baugewerbes und indirekt der Holz­branche.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék