A Fakereskedelem, 1918 (8. évfolyam, 1-53. szám)

1918-01-02 / 1. szám

Der dem yam. Lfctt.mwi; Budapest, 191b Január 2. jT^ FAKERESKEDELEi EAKERESKEDELMI, FAIPARI ES ERDOGAZDASAGI HETILAP L ÖSSZES FAKERESKEDÖK, FATERMELÖK, FÜRESZGYÄiM, FAÁRUGYÁROSOK, FAMEŰMÜKKÁLÓ GYÁRAK, GÉPGYÁRAK ÉS ERDÖGAZDASÁGo/ S. ELŐFIZETÉSI Díj: igész évre belföldre ............... К 44.­Felelős szerkesztő és kiadó: DEUTSCH GYULA. HIRDETÉSEK: előírás szerint kedvezményesen számi ü évre belföldre ... . К 22.­Szerkesztőség és kiadóhivatal: tatnak. г évre külföldre . К 50. Budapest, Vi„ Podmaniczky-u. 5. Eredeti cikkek utánnyomása csak a forrás inc . ^...ávre külföldre . . -------------------------------------------­К 25.­TELEFON : 167 -75. nevezése mellett dijaztatik. Megjelenik hetenként minden szerdán. Vili. évfolyam. A mai küzdelmes háborús viszonyok dacára, a magyar faipar, fakereskedelem és erdőgazdaság érdekeinek előmozdítására és fejlesztésére, azon igyekezettől áthatva, hogy lapvállala­tunkat mindig jobban kifejlesszük, saját nyomdát ren­deztünk be, melyben már mai számunk készült. Nagy áldozatokat hoztunk, hogy függetlenítsük lapun­kat minden külső technikai befolyástól, hogy lapunk még tömörebb tartalommal és nagyobb pontossággal jelenhessék meg, hogy a lap elküldésében semmiféle zavar ne állhasson be és hogy a lap előállításának gondjától menten, egészen a lapnak szentelhessük magunkat. Karöltve lapunk kapcsán működő Központi, Szak- d ó t ó Osztálylyal minden irányban arra fogunk ^ rekc-tí,'.i, hogy a faszakma minden ágazatának érdekeit előmozdítsuk, hogy minden sérelmes ügyükben hathatós szószólójuk legyünk, hogy őket hűségesen és alaposan mindenről tájékoztassuk, ami úgy a belföldön, mint a kül­földön a szakma körében történik, lelkiismeretes tanácsadó­juk legyünk az összes szakkérdésekben. Nyomdánk a lap előállításán kiyül fog egyéb szakmunkákkal is foglalkozni: Nevezetesen a legnagyobb súlyt fogjuk helyezni a faipar, a fakereskedelem, az erdő- gazdaság és famegmunkáló iparágak körében szükséges szaknyomtatványok és szakkönyvek kiadására, valami' a szakirodalom előmozdítására, mely tekintetben — fájdalom — még nagy visszamaradottság tapasztalható. Mindezeknél fogva lapunkat, Központi Szaktudósitó Osztályunkat, valamint nyomdavállalatunkat becses párt­fogásába ajánljuk. Az előfizetési pénzek beküldésére postatakarékpénz- ‘ tári befizetési lapot küldöttünk, amellyel az előfizetés portőmentesen eszközölhető. Felkérjük azokat az előfizetőinket, akiknek előfizetése lejárt, vagy akik a múlt évi előfizetési díjjal hátralékban vannak, hogy előfizetésüket újítsák meg, nehogy a lap szétküldésében fennakadás álljon be. Kérjük előfizetőinket, hogy az előfizetési dijat mielőbb adják postára, mert a postai közlekedés a háború alatt amúgy is hosszadalmas, a nagy forgalom pedig annyira igénvbe veszi a posta megcsappant személyzetét, hogy a vidéki postatakarékpénztári befizetések és postautalványok legalább nyolc-tiz napig vannak utón, mig a kiadóhivatalba érkeznek. az ui Nagy idők nagy feladatok az ui évben. A FAKERESKEDELEM kesztősége és kiadóhivatala. hivatala, valamint ó kezdve Az ötödik háborús esztendő hajnalán uj reménység', о ébrednek lelkűnkben. — A BreSztlitovszk felől világgá röp pent béke-megegyezé* új életet önt lelkűnkbe, s újra pezs­gésbe hozza vérünket. Ujongva gondolunk rá, hogy a szörnyű rombolások, az irtózatos vérengzések, a kegyetlen emberirtások korszaka immár vége felé közeledik, s nem­sokára talán újra megindulhat a békés munkálkodás. Az új esztendő előreláthatólag a békére való átmenet és a rekonstruálás esz teád je lesz. Eltakarítani a romokat, uj alapokat teremteni egy e1 jövendő szebb életre. A háború alatt a rombolási munkák' fordítottuk minden erőnket, — a most ránk virradt észtéi dőben emberfölötti .erőket kell összehordanunk az alkotá nagy munkájához. És ebben a nagy alkotó tevékenységbei kiváló szereppel vesz majd részt a mi szakmánk is, hisz * békére való átmenet egyik legelső és le£j égetőbb feladata az intensiv fatermelés lef hogy egyrészt a helyreállítási munkálatokhoz szükséges n^. mennyiségű faanyagot előteremthesse, másrészt hogy valutajavitás céljaira szükségelt exportárut minél nagyev tömegekben szolgáltathassa. A békés állapotba való átmenetnek egy igen íokJ feladata kell hogy legyen az is, hogy mindazoknak az e tentiáknak, akik a háború következtében rendes foglall' sukat abbahagyni voltak kénytelenek, s iparukat elver ték, — a létfentartásukhoz szükséges módokat biztosi Hozzá kell segíteni őket ahoz, hogy abbahagyott ó, foglalkozásukat újra felvehessék, s a háborúban sz ^-j-, veszteségeiket pótolhassák. Ugyanekkor a h á b Lg&í; 4=- megró kkantakr'ól, a hadiözvegyekről és háj" árvákról is gondoskodni kell, — de nem ki'“ adományok által, hanem úgy, hogy becsületes foglal hoz “juttatva őket, biztosítsuk megélhetési lehetőség Ebben az irányban az állam és a társadalom máris > tevékenységet fejt ki, ezt a tevékenységet kell állag ébren tartanunk és fejlesztenünk. A békére való átmenet megteremtése érdéi, részéről is fokozott tevékenységet fog igényelni. • felforgató hatása az erdőgazdaság terén is megmj ‘ nagy körültekintéssel lehet csak a gazdálkodá- w/ rendes medrébe terelni. Nagy feladatok elé ke.i tünk azáltal is, hogy neki kell módot találni zn'is^f szabályos fahozamok biztosítása mellett a fate» f mértékben fokoztassék, hogy ne csak a belforfJW^.’ hessen fennakadás nélkül biztos kielégítést, läß^/ tánk megjavítására okvetlenül szükséges exportr-y./' nagyolt) tömegben termelhető legyen. f/0^ Г 4 f 3r % VI,. Podmanicky-tó

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék