Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1929 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1929-01-01 / 1. szám

II. évfolyam. Budapest, 1929. január 1. 1. szám. Felelős szerkesztő: SZABÓ REZSŐ Szerkeszti: Dr. SZŐNYI SÁNDOR Felelős kiadó : SÁRIM LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Keríész-ucca 18. földsz. 1. Telefon: József 408—26. Megjelenik minden hó elsején. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egész évre 10-— P I Negyedévre 2'50 P Félévre . . 5*— P Egyes szám ára 1 P F ehérnemű- tisztító ipar A „BUDAPESTI FEHEKNEMÜ TiSZTl t OK 1PARTESTÜLETE“ HIVATALOS KÖZLÖNYE A kézműipar problémája Irta: Perlaki Gytirgy országgyűlési képviselő. Karácsony! A mindenségben csak pillanatokat, de nekünk a szent karácsony magasz­tos ünnepét jelentő időre hadd álljon a munka! Álljanak meg a gépek, lármájuk ne zavarja ünnepünk csendjét, mély áhí­tatunkat. A munkában kifáradt karok pihen­jenek, lendületük csak az ég felé emel­je imára kulcsolt kezünket. Karácsony van! Agyunk vesse el a mindennapi gondokat, a mindennapi, gondolatokat. Jézus Krisztus szerete- tet, megértést hirdetett; születésének ünnepén próbáljunk mi is szeretettel, megértéssel gondolni azokra is, akiket eddig nem szerettünk, meg nem értet­tünk. Talán sikerül részükre enyhébb elbírálást — sőt önbirálattal — ment­séget is találni, Az agynak sokszor romboló mun­káját hadd tegyék jóvá a szívnek Krisztusi szeretetre, megértésre vágyó m egnyilatkozásai, Hadd álljon a munka! Engedjük úrrá lenni magunk fölött e pillana­tokra ünnepi hangulatunkat, Kará­csony ünnepe van! Dicsőség a magasban Istennek és Békeség a földön a jóakarata embe­reknek. „ Dr. Sz. S. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván olvasóinak a „Fehérnemütisztitó Ipar“. Az Utóbbi időben a kézműiparossá* got a megoldandó problémák egész egész tömege foglalkoztatja. Az illeté* kés kormányférfiak és politikusok is belátják azt, hogy a felvetett kérdések nagyrésze sürgősen megoldandó, ha az iparosságot a mai nehéz helyzetéből ki akarjuk emelni. A kérdések tehát ma már annyira megérettek, hogy a megoldás sorrend* ! jével is komolyan kell foglalkozni. Ugyanis a megoldás sorrendje nem lényegtelen, sőt igen fontos. Nézetein szerint egy helytelen ‘sorrend azaz a kérdéseknek helytelen sorrendben való megoldása veszélyeztetheti azt a célt, amelyet! elérni akartunk. Ezért tartom szükségesnek azt, hogy úgy az iparos közvélemény, mint a politikai élit előtt ezt a kérdést felvessem és felhív» jam az illetékes tényezők figyelmét arra, hogy egymás közt tisztázzák ezt a kérdést. A felvetett ipari problémákat! három csoportba oszthatjuk. Úgymint gaz» dasági, szociálpolitikai és szervezési problémákra. Természetes, hogy ezt az elkülönítést nem úgy értem, mintha ezek a kérdések azért nem lennének egymással összefüggésben, mintha ezek megoldása egymástól teljesen függőt* lenül keresztülvihető volna, tisztán Villanymotorok részletre Javítás, csere, kölcsönmoíor. Fuchs József VI. Nagymező-ucca 47. sz. TELEFON: LIPÓT 971-07. „UNIÓ“ GOZMOSOGYAR VIII. Fuíó-uíca 8. sz. Szakszerű és kifogásíalan telefon: munkál készít viszonttisztifők, JÓZSEF 326-82. - JÓZSEF 365-OÍ. gyűjtők részére. —— I GÁL és NEUMAYER hengerpapirgyára, Budapest, V., Viseprádi-ucca 60. — Telefon: L. 906-96. Mindenfajta tekercs- és íves csomagolópapirosok nyomással és simán gőzmosódák, vegytisztitók és kelmefestők részére. — Plissirozáshoz, gouvrirozáshoz való tekercspapirok. — CAeatf kénsav, salétromsav, szalmiákszesz, hangyasav, Ju5aV) az Összes vegyi termékek legolcsóbb beszerzési forrása FESTÉKKERESKEDELMI R.-T. VI., Ó-ucca 27. - Telefon: Automata 207-28.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék