Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1930 (3. évfolyam, 1-12. szám)

1930-01-01 / 1. szám

ToohnolÓKlai X#ny-rt*r j3pösti# f a VIII,i;épazinház-u* *♦ V, v iui y Cím. Budapest, 1930. január 1. 1. szám Felelős szerkesztő: SZABÓ REZSŐ Szerkeszti : Dr. SZŐ NY I SÁNDOR Felelős kiadó : SÁRIK LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal: VII., Keríész-ucca 18. löldsz. 1. Telefon: József 408—26. Megjelenik minden hó elsején. ELŐFIZETÉSI ÁRAK ; Egész évre 10’— P I Negyedévre 2-50 P Félévre . . S'— P | Egyes szám ára 1 P F ehérnemű­tisztító ipar A „BUDAPESTI FEHEkNKMÜ l\SZ 111 OK 1PARTESTÜLETE“ HIVATALOS KÖZLÖNYE Gloria in excelsis... Propaganda* Irta: Szabó Rezső. Felragyogott az ég peremén egy fé« nyes csillag és megindult utján, köz­vetve az irányt, amerre az Igazság, a Szeretet, a Béke angyalai állottak őrt egy glóriás kisded fölött. A csillag irányát követték a napkor leti Bölcsek, akik jól tudták, hogy azt egy nagyobb hatalom szabta meg, aki* két magas koruk a szenvedélyek égő tüzétől, hitük, a rosszindulat sugallta bosszú vágyától, bölcsességük a meg* gondolatlanság okozta igaztalan tettek elkövetésétől megtisztított, megszabad ditott. Követték az utat, amely az Igaz-, ság, a Szeretet, a Béke szószólójának bölcsője felé vezet, hogy ennek imá« datában le’kük megnyugvást talá'jon. A pusztán keresztül vezető ütjük csendjét még a szellősuttogás sem za« varta és a szótlanul haladó Bölcsek lelkét csak egy vágy emésztette, a megbizonyosodás vágya, lelkűk szóm* jusága csak szemük meggyőződésén keresztül nyerhetett kielégülést. Végre megérkeztek. A remények valóra váltak, az Igazság elindult ut« jára és a térdreborult Bölcsek ajkán felcsendült az ének . . . Mennyből az angyal . . . Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván olvasóinak a „FEHÉRNEMÜTISZTITÓ IPAR“ Lapunk legutóbbi számában a pro* paganda kérdésével foglalkoztam, he: Ívesebben rámutattam annak szüksó gességére. Erre az eredményre abból a meggondolásból jutottam, hogy szakmánk idők folyamán lényeges fej« lődésen ment keresztül és jelenben is a tökéletesség felé törekszik, azonban a nagy közönség ezt nem tudja és igy természetesen nem is méltányolja, ellenkezőleg, vá'tozatlan előítélettel van szakmánkkal szemben. A propán ganda céljai tehát adva vannak: ha« tásos módon kell a munkáltató kön zönségpel megösmértetnünk mindazon eredményeket, melyeket felmutatni képesek vagyunk, velők megismer; tetni a mosás tci.nőikéjat. á fclhas** nált anyagokat és szemléltető módoni nekik megmutatni és bizonyítani hogy szakértelem és kellő modern berende« zés mellett a fehérneműnk semmivel sem pusztulnak el jobban, minit házi kezelés mellett. A propagandának olyannak kell lenni, mely számot vet azzal hogy a közönség a fehérneműt oly vagyontárgynak tekinti, melynek évtizedeken keresztül kell épségben megmaradni annál is inkább, mert a nagyanyánk kelengyéje egy fél évszá« zadig is eltartott. Hogy a nagyanyánk; > nak a kelengyéje rumburgi vászonból és tízszeresen nagyobb volt, a mienk pedig silány pamutból van, arról ezut= tál hallgatunk, jóllehet, hogy a propa« gandának ezzel a körülménnyel is szá« molnia kell. Nem szabad elfelejtem nünk, hogy a mi közönségünk más, mint p. o. az amerikai ott nem tragém dia, ha a fehérnemű tiz éven belül eh pusztul, sőt el’enkezőleg közgazdasági érdek, mert hiszen annál több mun« kája van a textibgyáraknak, igy tud« ják foglalkoztatni a munkások százm ezreit és azok és általuk milliók tud« nak konzumá'ni. A mi viszonyaink mellett méltányolni kell, hogy az eh pusztult fehérneműt a rossz kereseti lehetőségek mel'et.t úgyszólván lehe­tetlen pótolni. Ez a. rugója, hogy a munkát adó közönségünk bennünket okol a fehérnemű elpusztulásáért a leg= nagyobb mértékben bizalmatlan vet lünk szemben, holott talán még sem lehet ezeket a mi számlánkra Írni. E napokban a legnagyobb amerikai szak« lap került kezeimbe, mely a budapesti Király gőzmosoda berendezését mu’; tatja be több fotográfiában és ugyan« akkor hasábokon keresztül foglalko« zik a budapesti mosoda üzemekkel és amelyben megállapítja, hogy világvi» szonylatban is teljes mértékben meg; álljuk helyünket. A lap kiküldött tu« AZ ÖSSZES SZAKMAI GÉPEK, kompéit gázvasa óberendezések, függönyrámák, fatalpu festőcbők, kazínrostélvok, rutscherrug^k, ventillátorok, szivattyúk, forresőketék, armatúrák, flanellel és f lcek, tze> kívül gyárilag javított használt gépek á'landóan kapha'ók: TÓTH és KERTÉSZ BUDAPEST, VI., LOVAG-UCCA 3 — TELEFONs AUT. 275-53. FORTUNA kelmefestő és végytisztitógyár, Budapest, VI., Szondi-ucca 104. (Aréna-ut sárik). Telefoni LIpót 968-35. Gőzmosódákat és gyűjtőket gyorsan és pontosan szolgál ki előnyös árak mell tt. Castella maré TlZSllGlltéHyitŐ egyedárusitója: PRÄGER SÁNDOR, BUDAPEST, V„ HONVÉD-U 5. Telefon: Aut. 128 08 és 121-09. a vegytisztító intézetek Állandó szállítója. Legolescbban és legjobb min Bégben szAMi: ArnmoniákszóJa, borax (ango> gyártmány), chlorlmész 110—115%- os, glaubersó, hangyasav, kenő^zappan, keményítő (minden fajta), marónáiron 128-130% os, oxálsav, szalmiákszesz, szappan, stearin, vi sz (feher), ecetsav, munkás egészségügyi szem ontból is sok­kal megfelelőbb, mint a hanavas v és magva»* Gyártmány!

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék