Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1931 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1931-01-01 / 1. szám

?■ Bpe«t. josaef is <f y?d IV. évfolyam. Szerkeszti: Dr. SZONYI SÁNDOR Felelős kiadó : SÁRIK LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal VII., Keríész-ucca 18. földsz. 1. Telelőn: József 408—26. Megjelenik minden hó elsején. ELŐFIZETÉSI ÁRAK ; Egész évre 10"— P I Negyedévre 2*50 P Félévié . . 5"— P | Egyes szám ára 1 P ■k •' A Budapest, 1931. január 1. 1. szám F ehérnemű- tisztító ipar A „BUDAPESTI FEHÉRNEMŰHSZl li ÓK IPÁKTESTÜLETÉ“ HIVATALOS KÖZLÖNYE Bizalom. Az állítat ünnepi hangja száll ja meg a lelkeket karácsony szent ünnepének közeledtére, mely alól még azok sem tudják kivonni magukat, akiknek val­lási meggyőződése nem áll a legszi­lárdabb alapokon vagy hitük tart tőle tea ol. Ez az áhitat kell, hogy felkeltse a mások cselekedetei elbírálásánál már eleve elfoglalt ellenséges álláspont helytelenségének érzését, ennek kell azt a meggyőződést keltenie, hogy nem szabad a. közérdekű kérdések in­tézésénél az egyéneket, hanem kizáró­lag az intézkedések helyességét bírálat táravává tenni. A hitnek, a bizalomnak embertár­sainkkal szemben védő .teljes hiánya azt az érzést keltik mintha állandóan ellenséggel volnánk körülvéve és foly­ton készen kell lennünk az ugrásra, a védekezésre, mint az erdő vadjainak. A béke, a szeretet angyala száll a földre Karácsony ünnepén, de marad­jon is meg a lelkekben és hozza meg az egvmásiránti bizalmat, amely a megértést és ezzel a boldogulást je­lentené m indnyájim knak. Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog újévet kíván minden olvasójá­nak a FEHÉRNEMŰ TISZTÍTÓ IPAR. Azoknak az okulására, akik azt hi­szik, hogy az árkérdés csak a mi spe­ciális problémánk, ideiktatjuk az „Ös­terreichische Wäscher u. Wäsche­putzer Zeitung“ folyó évi október hó 2i-én megjelent száma címlapján, nagy hetükkel nyomtatott következő felhivását: „Die Preisfrage. Niemand kann sich mii Preisunterbietungen, die nur auf Kosten der Qualität gehen, dauernd Kunden erhalten. Die Wirtschaftskriese ist eine Weltkriese, weshalb kein Genossenschaftsmitglied die Besonnenheit verlieren darf, denn Preisschleudern und falsche Anpreisungen führen bestimmt zum Ruin. Wir fordern alle Mitglieder auf, sich nicht von unbe­dachten Leuten mit ins Verderben ziehen zu lassen ^tmd • dm ehznlialtr.:/; Magyar fordításban: „Az árkérdés. Az árak lenyo­másával, amelyek csak a minőség rovására történhetnek, állandó vevőkét senki sem szerezhet. A gazdasági válság világválság, miért is egy testületi tagnak sem szabad elvesztenie megfontoltságát, mert árrombolások és helytelen árajánlatok feltétlenül tönkre- menéshez vezetnek. Felhívjuk összes tagjainkat, hogy meggondolatlan egyé­nek követésével ne ránttassák magukat a romlásba és tart­sanak ki.“ AZ ÖSSZES SZAKMAI GEPEK, komplett gázvasalóberendezések, függönyrámák, fatalpu festőcioők, kazinrostélyok, rutscherrug ;k, ventillátorok szivattyúk, forresőkefék, armatúrák, flanellek, és f leek, ezenkívül gyárilag javított használt gépek állandóan kaphatók KERTÉSZ ÍME srr'vVÄr Budapest, vi., dessewffy-u. 5 - tel.:aut. 275-53, Legjobb mosóport — Legolcsóbban szállít a As árkérdéi.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék