Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1932 (5. évfolyam, 1-12. szám)

1932-01-01 / 1. szám

lek.ftohnologiei Knyvti. József-kőrut 4. V. évfolyam. Szerkeszti: Dr. SZŐNYI SÁNDOR A szerkesztésért és kiadásért felelős : SÁRIK LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal VII., Keríész-ucca 18. földsz. 1. Telefon: József 408—26. Megjelenik minden hó elsején. ELŐFIZETÉSI ÁRAK; Egész évre 10'— P Negyedévre 2'50 P Félévre . . 5'— P Egyes szám ára 1 P Budapest, 1932. január 1. i. szám F ehérnemű-"5 tisztító ipar A „BUDAPESTI FEHÉRNEMÜTíSZTi t ÓK IPARTESTÜLETE“ HIVATALOS KÖZLÖNYE Újévre! A posta százezrével hordja szét a le­veleket, amelyeknek egyedüli célja, hogy egymásnak az év kezdetén a leg­jobbakat kívánjuk. Feltételezem, hogy abban a percben, amikor ezek a kár­tyák megiródnak, minden küldőben a legtisztább baráti, kollegiális, vagy az egymás közötti viszony más formájá­nak megfelelő jóérzés dominál, de csak igen kevés ember gondol arra, hogy ahhoz, miszerint ez a boldog újév bekövetkezzék, nemcsak kíván­ság kell, hanem az is, hogy magunk is hozzájáruljunk valamivel a kíván­ság teljesedéséhez, ha ezt őszintén akarjuk. ÜTT eTfiiüTt '^dféirm^mfÖTt "ffitiF­den mozgalom sikertelensége egyedül az egymással szemben fennálló biza­lomhiány és az őszinteség hiányán múlt. Féltékenység, külön utakon való járás, a különböző érdekek összehan­golása helyett azok teljes kiélezése ..voltak azok, amik megakadályozták, hogy olyan légkör alakuljon ki, ame­lyik összetartás és egymás teljes meg­értéséhez vezetnek. Nagyon sokat köszönhet a szakma — helyzete rosszabbodása miatt — azoknak, akik önző céljaik érdekében, vagy megbántott hiúságuk vélt oko­zói letörésére semmiféle eszközt nem találtak megvetendőnek, akik nem nézték, hogy az összességnek árta­nak akkor, amidőn egyesek ellen lép­nek fel kifelé is ható eszközökkel. Nem hagyhatom említés nélkül azt sem, hogy voltak, akik a szakma ki­válóan funkcionáló érdekképviselete, az ipartestület ellen próbáltak han­gulatot csinálni, holott nem: abban, hanem bennük van a hiba. Az ipar­testület csak kísérletet tehet, . hogy tagjait egyöntetű álláspont elfoglalá­sára birja, de erre kényszeríteni őket nem áll módjában. Ez a tagokon mú­lik. Az ipartestület működésének zavartalansága éppen a mi fiatal ipa­runkban elsőrendű fontossággal bir és nagyon rossz szolgálatot tesz az iparnak és iparostársainak, aki ezt a helytelen utat választva képes — ha rövid időre is — magával ragadni az avatatlanokat,. a szakma kárára. AmTícoF* egym asnakno! cau? ujevef kívánunk, ne tegyük ezt csak meg­szokásból és azért, hogy a társadalmi formaságoknak eleget tegyünk, ha­nem őszinte jószivvel és meggyőződé- ses jóakarattal. Lehet, hogy a szakma űzőinek egyes csoportjai között van­nak ellentétes érdekek, ezek azonban sohasem lehetnek annvira ellentéte­sek, hogy kölcsönös jóindulattal ne lehetne a kettő közé olyan hidat épi- teni, amelyet mindkettő járhatónak tart. Amit a külön utakon járó magá­nak kierőszakol, az csak ideiglenes 'eredmény, ami holnap már kárára le­het. Tartós eredmény csak az lehet, amit az összesség ilyennek ismer el. Az újév küszöbén összefogásra, 1 a hol csak vélt, hol némi alappal biró sérelmeknek is félretétele, a jobb jövő reményében elfelejtésére hívom fel összes Kartársaimat, mert csak ezzel bizonyíthatják be, hogy a köz érdeke lebeg előttük és nem kicsinyes ma­gánérdekek. Remélem, hogy szerény szavam nem fog eredménytelenül elhangzani és mert ezt hiszem, őszinte szívvel kívá­nok minden Kartársamnak Boldog Újévet. Dobos József ipt. elnök. HIVATALOS ROVAT. Alkalmazottak be- és kijelentése elmulasztásának megtorlása. Budapest székesfőváros polgármestere a, tudomására jutott, konkrét esetek alapján erélyes hangú rendeletet intézett az ipartes­tületekhez,- amelyben kifogás tárgyává teszi, hogy a testületek a munkások ki- és beje­lentésének elmulasztásával elkövetett kihá­gások eseteit nem hozzák az iparhatóságok tudomására. A rendeletből közöljük az alábbiakat: Az ipartestületek ténykedés? súlyos elbí­rálás alá esik, mert elsősorban az 5 köte­lességük, hogy a törvényes rendelkezésieket pontosan betartsák és azokat tagjaikkal be­tartassák. Ennélfogva nyomatékosan felhívom az összes ipartestületek figyelmét arra, hogy a jövőben hasonló eljárástól tartózkodjanak és az 1884. évi XVII. te. 127. paragrafusá­Legjobb mosóport — p Legolcsóbban szállil a | | Trona Mosópor és Vegyészeti gyár | GYÁRTMÁNYAI: szappanforgács, szappanpor, benőszappan, mosópor, g 1 . jelzőflnía, heh if ő, gallérviasz sfb. Budapest, VI., Forgách-ucca 11 Telefon: Auf. 90-0-19. I 1

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék