Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1933 (6. évfolyam, 1-11. szám)

1933-01-01 / 1. szám

Xt. k i To ebne lot i£‘ i E enyv t Bp» VIII• VI. Évfolyai- - P 1-Y . Jofc» —KI u . 4. január 1. Szerkeszti: Dr. SZŐNY1 SÁNDOR A szerkesztésért és kiadásért felelős: SÁRIK LAJOS Szerkesztőség és kiadóhivatal V., Vilmos császár-ut 72, II. 7. Telefon : 22-8-26. Megjelenik minden hó elsején, ELŐFIZETÉSI ÁRAK: Egész évre 10 —P Negyedévre 2-50 P Félévre . . 5‘—P J Egyes szám ára IP F ehérnemű­tisztító ipar A „BUDAPESTI íliHÉRNEMÜTISZTITÓK IPARTESTÜLETE“ HIVATALOS KÖZLÖNYE Boldog újévet kivan összes olvasóinak a Fehérneműtisztitó Ipar Újévre Ismét lepergett egy év. Az a kevés bizakodás, amellyel az 1932. évet an­nakidején köszöntöttük, ez sem vált va­lóra, sőt igazolta azoknak az aggodal­mát, akik sötétnek festették az eljö­vendő időt. A viszonyok rosszabbodása az 1981. évűén nagyobb fokú volt ugyan, mint az 1932. évben, azonban az a tény, hogy az ipari életben még mindég sü- lyedés mutatkozott, arra ad okot, hogy az elmúlt évet szinte sietve parentáljuk el, remélve, hogy utána egy jobb fog következni. Szinte szokásává vált az embereknek, hogy az üzleti és ipari életben beál­lott minden kellemetlenséget és r osz­lat az adott viszonyoknak tulaj doni­tan ak, vagy legfeljebb!) a helytelen kor­mányzati intézkedéseknek. Olyan jó ne­kik, hogy akadt valami, amire min­den rosszat rá lehetett kenni, hogy majdnem gondot okoz, mit fognak ezek csinálni, ha egyszer mégis még­is beáll a viszonyok javulása. Mi, il­letve ki lesz az oka az esetleges bal­sikereknek? Kíséreljük meg, hogy az átlagnál leg­alább valamivel tárgyilagosabhak le­gyünk és állapítsuk meg, hogy az ipar nem róhat mindent a nehéz gazdásági viszonyok terhére. (Szándékosan mond­juk az ipar, nem pedig iparunk, mert ebben a hibában nemcsak a mi iparunk leledzik, hanem a legtöbb ipar). Álla­pítsuk rne? - hogy az iparnak nagyon sokszor módjában lett volna fiíeglafeá- dályozni olyan eseményeket, amelyek az] iparosok helyzetének a mai alacsony színvonalára való lesülyesztéséhez nagy­ban hozzájárultak és nem tette. Ha az elmúlt év eseményeire visz- szapillantva megakarjuk vonni a mér­legét annak, hogy a helyzet rosszabbo­dásából mennyit írhatunk az adott vi­szonyok terhére és mennyit írhatunk a terhére annak, hogy nem voltunk elég tárgyilagosak, hogy a józan belátás, a megértés nem volt éppen uralkodó plá­nétája az évnek, bizony sajnálattal kell megállapítanunk, hogy nagyon sokat kö­szönhetünk saját magunknak. Az év vége felé mutatkoztak ugyan olyan jelenségek, hogy olyanok, akik eddig elzárkózottan járták különutjai- kat, bekapcsolódni igyekeznek a közös munkába, de ez a törekvés még nem olyan általános, hogy ebből bizton le­hetne következtetni a teljes együttmű­ködésre. Maga a tény, hogy ez a fo­lyamat megindult, mégis kedvező jelen­ség és azt a hatást, amelyet a taultév történései keltenek, valamennyire még­is kedvezően befolyásolják. Az elmúlt évben rendkívül sokat ve­szítettünk. A legtöbb, amit veszítettünk az a munkánk sikerében való hit és bizalom. Ezt a bizalmat kell visszasze­rezni, a bizalmat abban, hogy mun­kánk nem lesz meddő, nem lesz hiá­bavaló. Ezt a bizalmat csak akkor sze­rezhetjük vissza, ha azok, akiket a sors a kenyérkereset ugyanazon medré­be terelt, ezt az utat egymásmellett és ne egymásellen küzdve tegyük meg. Ez legyen az ujeaztemdőben az álta­lánosan uralkodó eszme és vezérelv és akkor az 1933. év végén nem lesz okonk mea culpa-t mondani, ha az év mérlegét megcsináljuk. Sárik Lajos. Testületi ülések. Előljárósági ülés. A legutóbbi előljárósági ülésen tár­gyalta az ipartestület elöljárósága az 1932. évi VIII. t. c. életbeléptetésé­ről szóló rendelkezéseket, Boócz András elnöklete alatt. Elhatározta az elöljáróság, hogy a rendkívüli közgyűlést december hó 18- ára hivja össze. Ugyanekkor elhatározta azt is, hogy Sárik Lajos és Boócz And­rásról festett arcképeket a rendkívüli közgyűlés napján fogja ünnepélyesen leleplezni, a leleplezés napján pedig az ünnepeltek tiszteletére társasvacsorát ren­dez. Sajnálattal állapította meg az elöl­járóság, hogy az előző ülés határozata alapján kibocsátott körlevél nem járt a kellő eredménnyel és igy a szakmai egyöntetű eljárás megteremtésére vonat­kozó akció sikere ismét csak egyes ipa­rosok vonakodásán szenvedett hajótörést. A honvédelmi tárcával kapcsolatos és az ipart érintő üzemekre vonatkozólag tett felterjesztést az elöljáróság helyes­előleg vette tudomásul, úgyszintén a könyvvezetés propagálása, az OT1. ter­hek, a megindított tisztességtelen ver­seny miatti per, egy gyárvizsgálat ügyé­ben beterjesztett jelentéseket. Letárgyalta még az elöljáróság a be­érkezett kérelmeket és adminisztrációs ügyeket. Közgyűlés. Az elöljáróság által a december hó 18-ára összehívott közgyűlés határozat- képtelen volt. Ezért ugyanazon tárgy- sorozattal december hó 19-ére hívta össze la testület a rendkívüli közgyűlést, amely iránt még az elsőnél is keve­sebb érdeklődés mutatkozott Boócz András vezette le minden in-

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék