Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1939 (12. évfolyam, 1-12. szám)

1939-02-01 - 1939-02-01 / 1-2. szám

"’ftflhnoVSgifci Könyvtár Bp. VII3U Jázf«f»krt. 4. XI í. évfolyam Budapest, 1939. január—február hó. Sí A szerkesztésért és kiadásért felelős SZEDLÁK JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal V., Vilmos császár-ut 72. II. 7. Telefon: 122-826. Megjelenik minien hónapban. elenik minder : EHERNEMÜ- TISZTITÓ IPAR A „BUDAPESTI FEIIÉRNEMÜT1SZT1TÓK 1PARTESTULETE“ HIVATALOS KÖZLÖNYE Budapesti Fehérnemütisztitók Ipartestülete Meghívó. a Budapesti Fehérnemütisztitók Ipar­testülete 1939. évi február hó 20-án (hétfőn) délután 7 órakor, a testület hivatalos helyiségében tartandó évi rendes közgyűlésére. Tárgysorozat: 1. 1938. évi jelentés. 2. 1938. évi zárszámadás és a fel­mentvény megadása fölötti határo­zathozatal. 3. 1939. évi költségelőirányzat. 4. Tisztujitás. (Választandó: 5 ew lőljárósági rendes tag, 2 előljárósá- g! póttag, 3 számvizsgáló. 5. Esetleges indítványok. Budapest, 1939. február hó 6-án. Szedlák József sk. elnök, dr. Szőnyi Sándor sk. jegyző A közgyűlésen csak olyan tagok vehetnek részt, (csak olyan tagok' rendelkeznek tanácskozási és szavat- zási joggal, akik az alapszabályok) 5. paragrafusában felvett korlátozás alatt nem állanak, akik nincsenek két évi tagsági díjjal hátralékban. A hát­ralékosok névsora az ipartestületben ki van függesztve és ott megtekint­hető. A közgyűlésen csak olyan indítvá­nyok terjeszthetők elő, olyan indítva nyok tárgyalhatok, amelyeket leg - alább öt nappal a közgyűlés előtt írás­ban terjesztettek a közgyűlés elnöke elé.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék