Fehérnemű Tisztitó Ipar, 1940 (13. évfolyam, 1-2. szám)

1940-01-01 - 1940-02-01 / 1-2. szám

XIII. évf< Technológiai Könyvtár 4zsef-krt. 4. 40- ianuár február h' A szerkesztésért és kiadásért felelős SZEDLÁK JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal V., Vilmos császár-ut 72. II. 7. Telefon: 122-826. Megjelenik minden hónapban. F EHÉRNE TISZTÍTÓ IPAR 1-2 szám A „BUDAPESTI FEHÉRNEMÜTISZTITÓK IPARTESTULETE“ HIVATALOS KÖZLÖNYE Budapesti Fehérnemütisztitók Ipartestülete Meghívó a Budapesti Fehérnemütisztitók Ipartes- lületc 1940. évi február hó 26-án (hétfőn) esti 7 órai kezdettel a testület hivatalos helyiségében, az alábbi tárgysorozattal, — (határozatképtelenség esetén ugyanazon he. Ken és tárgysorozattal 1940. évi március hó 4-én esti 7 órai kezdettel) tartandó évi rendes közgyűlésre.* Tárgysorozat: 1. 1939- évi jelentés. 1939. évi zárszámadás és a felment- vénv megadása fölötti határozathozatal. 3. [940. évi költségelőirányzat. 4. Tisztujitás. (Választandó: 1 ipartest tületi elnök, 2 alelnök, 3 számvizsgáló, 5 előljárósági rendes tag, 2 előljárósági1 póttag, az ipartestületi szék elnöke, al- elnöke, 3 rendes1 tagja, 3 póttagja. A: tanonevizsgáló bizottság kiegészítéséül 3 tanoncvizsgálói bizottsági rendes tag.) 5. Kitüntetések. 6. Esetleges indítványok. Szedlák József sk. elnök, Dr. Szöny: Sándor sk. jegyző. * A közgyűlésen csak olyan tagok ve­hetnek részt, csak olyan tagok rendelkez­nek tanácskozási és szavazási joggal, akik az alapszabályok 5. paragrafusában felvett korlátozás alatt nem állanak, akik nin­csenek két éti tagsági díjjal hátraléki-t ban. A hátralékosok névsora az ipartes­tületben lei van, függesztve és ott meg­tekinthető. A közgyűlésen csat? olyan indítványok terjeszthetők elő, olyan indítványok tár­gyalhatok, amelyeket legalább' öt nappal a közgyűlés előtt, írásban terjesztettek az ipartestület elnöke elé. UNION ...f " nTtí' r r R IZS KÉMÉNY ITO A legjobb, legszebb, legkiadósabb és olcsóbb minden más külföldi gyártmánynál — A fehérnemütisztitók részére külön készítjük elsőrangú minőségben Úgyszintén szállítunk kiváló minőségben buzakeményitőt is. Mindkét gyártmányun­kat úgy a fehérnemű, mint a vegytisztiióüzemek kitűnő eredménnyel használják. UNION KEMÉNYÍTŐGYÁRAK BASCH és KOHNER BUDAPEST, X., SZVETENAY-UCCA 3. TELEFON: 135-146.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék