Férfiszabók Közlönye, 1931 (2. évfolyam, 1-11. szám)

1931. június / 6. szám

8 FÉRFISZABÓK KÖZLÖNYE Ingyenes jogi tanács az Ipartestületben minden hétfőn este 6—7-ig ► MENCZER ◄ fest, mos, tisztit saját üzemek Budapest, IV., Eskü-ut 5. (Váci-u. sarok). Külön vidéki osztály. Telefon : 830-03. Szabók nagy kedvezményben részesülnek, Gallér tisztítása 8 fillér drbja Miről írnak a kézművesipari lapok Uj rovatot nyitunk lapunkban, melyben a magyaror­szági kézművesipari lapokból közlünk egy-két soros sze­melvényekéi. Célunk: hogy az ország szabóiparossága igy is tudomást szerezhessen arról a sérelemről és panaszról, mely a kézmüiparosság egyetemességét bántja: Unió Sütőiparosok Lapja: azokat a sérelmeket tár­gyalja, mely a sütőipar helyzetét a bolettával kapcsolat­ban megnehezíti. Lábbclikészitök Lapja: harcot hirdet a cseh Bala cipő- gyáros magyarországi letelepedése ellen. Kávésok Lapja: a kávésipar legnagyobb sérelme a magas egekben járó kávéházi üzlethelyiségek bére miatt jajdul fel. Nyomda- és Rokonipar: azon kereskedők és gyárosok üzleti politikáját teszik szóvá, kik a papirt, gépeket, fes­téket és egyéb a nyomdaipar üzéséhez szükséges kellékeket szállítják. Kovácsok és Kocsigyártók Érlesilője: a testület által megállapított irányárak betartására ösztökéli olvasóit1. Dunántúli Iparos, Győr: az iparosság politikai szer­vezetlensége felett siránkozik. Országos Iparos Hírlap: 7(50 közüzem ügyét teregeti ki. Alföldi Iparos, Szeged: felhívást intéz olvasóihoz, hogy csak szegedi iparosnál vásároljanak. Magyar Divatipar (Nőiszabók lapja): a selyemkereske­dők elhibázott hitelpolitikáját ostorozza. A Magyar Sütök Lapja: a Budapesten megrendezett első világkongresszusról ir. Vendéglősök Lapja: az iparban napról-napra előforduló fizetésképtelenségek szomorú statisztikáját közli. Magyar Fotográfiában: megdöbbenéssel olvassuk, hogy lanoncok és segédek helyszíni fényképfelvételek alkalmá­val más fotografusmesterekkel összepofozkodnak. Szállodás és Vendéglős: sérelmezi a borbalyuzást. Sze­rinte mindenki bort árulhat. Villanyszerelők Lapja: megállapítja, hogy a gazdasági válság dacára emelkedett a villamosáram fogyasztása. Szabolcsi Kézműves iparos: azt fejtegeti, hogy a kis­iparnak jövője van, versenyképes á gyáriparral. Fodrász Újság: az ipar fejlesztése érdekében kívánja, hogy tanoncul csak középiskolát végzetteket szerződtessenek. Asztalosmesterek Lapja: szenzációsan állapítja meg, hogy az uj adókivetések során régi adókat 3—4-szeresére emelték. Rsgoni Ernő és Társa fa, szén és kox nagykereskedők Telefon: Budapest, VI., Szondy-utca 11. sz. Aut. 239-35 r J Szabómestereknek kedvezmény A Budapesti Fériiszabók Ipartestületének állandó szállítója Baross Szövetség: a kontárüldözés eredménytelenségéről és a rendőri büntetőbíróság lassú eljárásáról panaszkodik. Iparosok Lapja, Pécs: az O. T. I. kölcsönét sürgeti, hogy a közmunkák meg indulhassanak. Lakatosmeslerek Lapja: az oxigén árak horribilis diffe­renciájáról ir. Szabó Ipar: a posztóval való házalás ellen hozott két újabb rendeletet hozza. Szabó Újság: sajnálja, hogy Budapest polgármestere csak azért nem akarja a Beszkárt szabóüzemét feloszlatni, mert az üzemben alkalmazott munkásokat nem1 tudja el­helyezni. (Garantáljuk, hogy az ipartestület munkaköz­vetítője elhelyezi. (Szerk.) Szabó Hírlap: a szabómunkások vezetőinek tojástáncá- rói ir és nagyon helyesen állapilja meg, hogy az ipariga­zolvánnyal rendelkező kisiparosok megszervezése nem a szakszervezet feladata. Mi történt a vidéken A soproni szabóiparosok tanfolyamot rendeztek, hogy a közönség igényeit a legmodernebb és legdivatosabb ruhák­kal elégi Illessék ki. Kellett ezl tenni azért, mert a láthatat­lan import utján mindkét nembeliek részére szolgáló divat­cikkekéi tömegesen csempésztek be. A csempészet — a tan­folyam dacára fokozottabb mértékben folyik, ezért az ottani szabómesterek elhatározták, hogy minden egyes ese­tet az ottani vámhatóságnál bejelentenek. A szegedi szabómesterek gazdasági bizottságot alakítot­tak, hogy a közszállitásokat elnyerhessék. Ennek dacára sem pályázták meg az altiszti ruhák munkálatait, mert a szövetgyáraktól nefn kapták meg a kért mintákat, a pályá­zat különben sem mutatkozott eredményesnek. A miskolci szabóiparosok harcot indítottak három szö­vetkereskedő ellen, mert férfiruhák készítését vállalták. A harc eredményeként mind a három kereskedőt 10—10 pen­gőre bírságolták. A kereskedők a -47. §-al védekeztek és kérték a felmentésüket, a biróság pedig éppen a 47. §. alapján ítélte el őket. Tény és való, hogy ez a bizonyos, általunk sokszor sérelmezett és mások által annyira dé­delgetett 47. §. volt az inditó oka, hogy a szövetkereske­dők szabóság üzésére gondoltak. A debreceni szabóiparosok szövetkezetét alakítottak, hogy érdekeiket jobban megvédhessél Megállapították, hogy forgalmuk 75»/o-kal csökkent, a posztógyárak súlyos kon­kurenciát támasztanak. Kívánják, hogy a közszállitásokat decentralizálj ák. Modern szabómester gázzal vasal

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék