Férfiszabók Közlönye, 1932 (3. évfolyam, 1-14. szám)

1932. január / 1. szám

Elöljáróság! ülés 19-ért, kedden, meghívó a 2-ik oldalon. III. évf. 1932 január hó 1. szám FÉRFISZABÓK KÖZLÖNYE A BUDAPESTI FÉRFISZABÓK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Reáltanoda-utca 16, Telefon: Aut. 851—24. Megjelenik havonta egyszer. Lapvezér: NÉMETH GYULA ipt. elnök, kamarai tag Felelős szerkesztő: KISS LÁSZLÓ ipt. főj ’gyző Előfizetési dij egy évre .... 6’— P. Az ipartestület tagjai, valamint az ország összes ipartestületei díjtalanul kapják. I 1 *U\me ajándékot... kapott budapest férfiszabóiparos- sága. Ez az ajándék az a béke, j melyei a szabóipari szabadszerve- : zetek vezetői kötöttek, megállapod- ! van abban, hogy az ipartestület évi ! közgyűlésén közös listával indul- j nak. A férfiszabóiparosság nevében hálásan és szeretettel üdvözöljük a béke fehérszárnyu és fehérlelkü : galambját. De vigyázzunk arra is, j hogy valaki hátulról le ne lőj je .. Jü vonultak ... a Budapesti Kereskedelmi és Ipar­kamarából a gyárosok, mert a Ka­mara illusztris" elnöke egy igen ta­láló zoológiái hasonlattal hosszu- nyaku zsiráfokhoz hasonlította őket. Eddig azt hittük, hogy a Ka­mara kényszertársulás, oda bevo­nulni, vagy onnan kivonulni, akár­hogy meg legyünk is sértődve, nem lehet. Amikor azonban ezt a hirt hallottuk, akkor rájöttünk, hogy ! a bennmaradás csak a rövidnvaku zsiráfokra kötelező feltétlenül."Em­ieksítlilik a Kamat ai VuiSisz.ladOk.id, amikor paktum alapján a gyáro­sok a kézmüvesiparosok jóvoltából kaplak mandátumot. Mi nem saj­náljuk a kivonulást, sől helyesnek találjuk, mert igy végre a Kereske­delmi és Iparkamarából lassan mégiscsak kézmüveskamara lesz. &yufa helyett j bőit igyunk. A fejetetejére állított gazdasági viszonyok produkálták azt a cso­dabogarat, hogy nemes Gyöngyös városában egy liter bort már 5 fil­lérért mérnek, ezzel szemben egy skatulya gyufa ára 6 fillér. Milyen jó is a gyöngyösi öngyilkosjelöl­teknek, mert ezentúl gyufa helyett bort ihatnak s vígan hagyják itt ezt a szomorú sártekét... Amit Habad ^upitewk - nem szabad az ököutek A régi jó görögöknek volt ez aranymondásuk. Nálunk, a csonka hazában, Kenéz miniszter ur, leg­főbb iparos ezt úgy értelmezi, hogy a közüzemnek szabad ipart űzni, de ha közüzem egy alkalmazottja ugyanazt az ipart próbálja űzni, akkor az már ipari kihágás és jaj neki... Legalább a 161.6o2. sz. K. M. rendelet igy szól. Ugyanis ugv gondolja a minisz­ter Ur, hogy közszempontból sú­lyos sérelmet okozhat, ha valamely közüzem, az üzem iparágával azo­nos ipart gyakorol, mert az alkal­mazóit iparűzése a közüzem kiter­jesztésére vezethetne. Eszünkbe jut annak a bizonyos díványnak az esete, melyet kidob­tak a szobából, amikor a baj meg­történt. Tehát még mindig nem a köz­üzemeket szüntetik meg — hanem csak az alkalmazottakat tiltják el az iparűzéstől, Minden szabómesterben él az össze- tartozandóság érzése. Az ipartestület elnöksége a szabóípar nyugodt békéjét és rendjét mindenkor lenn tudja tartani. Újévi üdvözlések az Ipartcstiiiribcn. Újév napján az ipartestület elöl­járóságának tagjai s a szabóipari szabadérdekképviseletek vezetői megjelentek az ipartestülel díszter­mében, hogy az ipartestület elnök­sége iránt jókívánságaikat fejezzék ki. Az Egyesült Szabóiparosok Köre az ezévi üdvözlésen nem je­lenhetett meg, mert ebben vezéré­nek Ullmann Jákónak halála fe­lett érzett gyásza meg nem enged­hette. Ehelyett az ipartestület el­nökének meleghangú és jókíván­ságokat kifejező levelet küldött, Évek óta érdeklődéssel figyel j fel a szabóiparosság ezekre az üdvözlésekre, mert ezek mint­egy az eljövendő év niunka- prograinniját vázolják. jc\ ICiSZOicUOiv. eVTux evio Z.Z ^ egység jegyében domborították ki mondanivalójukat, szinte kivétel nélkül mindegyik felszólaló fájlalta eddig, hogy a szabóiparosság több­féle táborba csoportosul. Noha a mai kritikus évek kellene, hogy kényszerítsék a szabóiparosságot a szoros összefogásra, talán ma vol­na itt legfőbb ideje annak, hogy úgy kifelé, mint befelé egységes frontot mutassunk. Mert "hiszen eredményt, nagyon természetesen, csak igy érhetünk el. juk. Mielőtt az egyes szabóipari ér­dekképviseletek üdvözléseiket tol­mácsolták volna, az ipartestület fő­jegyzője felolvasta az Egyesült Sza­bóiparosok Körének üdvözlő leve­lét, mely a következőképpen hang­zik: Nagyságos Németh Gyula ipa­testületi elnök urnák, Budapest. A szabóiparra nézve különösen küzdelmes és nehéz gondokkal ter­hes év végén — és kevés jóval biztató ujesztendő küszöbén, — en­gedje meg elnök ur, hogy egyesü­letünk vezetősége és tagjai nevé­ben hálás köszönetünket fejezzük ki ama munkásságért, melyet az ipartestületi életben érettünk foly­tatott. A szabóipar általános és különle­ges érdekeinek védelmében elnök ur sokat dolgozott s mi ezt az ön­zetlen fáradozását nagyrabecsül- jük. E nagyrabecsülés által vezet­ve, hivó szavára mi is teljes erőnk­ből vettünk részt abban a munká­ban, melynek elvégzését elnök ur tőlünk várta. __ Az újév alkalmából is ígérjük, hogy a szabóipar egyetemes érde­kében tőlünk megkövetelhető tá­mogatásra készséggel állunk elnök urnák ezután is rendelkezésére. E munkához adjon a Mindenható az elnök urnák erőt és egészséget! Budapesten, 1931 december hó 31-én. Egyesült Szabóiparosok Köre. Paska János elnök. Eisel Péter jegyző. í dvözléseket elsőnek P e t r i k Béla, a Szabómesterek Országos Szövetségének igazgatósági tagja nyitotta meg, és hangsúlyozta, hogy a Sz. O. Sz. teljes bizalommal viseltetik az elnökség iránt, s az elnököt szeretőiéről biztosit ja. Te­hetik ezt annál is inkább, mert hiszen N émeth Gyula mint ka­marai tag, a szabóipar érdekeit a Kamarában higgadtsággal, megfon­toltsággal, de mégis fiatalos tűzzel képviseli. ! Örömmel állapította meg a szóló, ! hogy a munkaadói érdekeltség nagy megnyugvására szolgál, ami­kor oly elnökséget lát az ipartestü­let élén, amely a szabóipar nyu­godt termelésére szükséges rendet bekéi mindenkor fenn tudta tar­tani. Ezért bizalommal viseltetnek az elnökség iránt, s az uj esztendő alkalmával az elnökségnek hálá­jukat és szeretetüket tolmácsolja. Vucsenik István a Baross Szö­vetség férfiszabó-szakosztályának elnöke örömmel üdvözölte az ipar­testülel elnökét, fiatalos erejében s kérte a Mindenhatót, hogy további munkálkodására is adjon neki erőt egészséget és kitartást. Szakosztá­lya nevében megköszönte azt a ha­talmas munkát, melyet az ipartes­tület elnöksége a tagok érdekében kifejtett. Végtelen megelégedésére szolgál mindnyájunknak, hogy az elnökség a nagykiterjedésü szabó­család minden egyes tagja iránt egyforma szeretettel viseltetik. Végső szavaiban az elnökség to­vábbi munkájára Isten áldását ké­ri, az elnökségnek pedig kellemes újévet kíván. Király György: a Keresztény­iparosok Országos Szövetsége férfi­szabószakosztályának alelnöke kí­vánt az elnökségnek boldog újévet, mondván: hogy a jövő esztendő a gazdasági életben megújhodást hoz­zon. Szeretnék, ha jövő ilyenkorra a gazdasági élettel megelégedett kartársaknak üdvözletét tolmácsol­hatná. Szervezetének tagjai meg vannak győződve arról, hogy az el­nökség á maga hatáskörében a rendelkezésre álló eszközökkel fel­adatát megoldotta, mert hiszen a mai gazdasági élet, a kormányin­tézkedések a vezérek kezeit szoros béklyóba kötik. Szervezete nevében az elnökségnek erőt, egészséget és kitartást kíván, hogy az eljövendő munkaév sok nehéz feldatát ered­ményesen oldhassák meg. Buchbinder Ferenc: a Fér­fiszabómunkaadók Egyesületének főtitkára az egyesület nevében kö­szöntötte az elnökséget, kívánván, hogy amit az előtteszól ók az el­nökség részére óhajtottak, az mind menjen teljesedésbe. Köszönetét fe­jezi ki azért a fáradhatatlan mun­káért, mellyel az ipartestület el- nÖKsége a reájuk bízott férfiszabó­iparosság erkölcsi és anyagi javai­val sáfárkodott. Az ipartestület elnöksége nevé­ben Németh Gyula elnök, Ka­marai Lag köszönte meg a jókíván­ságokat. Elöljárójában megállapí­totta, hogy a lepergő évek, mindig egy újabb és nagyobb veszteséggel sújtják a férfiszabóiparosságot. Az elmúlt év végén temettük a férfi- szabóiparossag egyik vezérét, ki feleli érzett gyászban együtt érzett velünk az egész ország kézműves- iparossága. Ullmann Jákó volt az, ki az iparosság megszervező llsé- géért, több, jobb megélhetéséért küzdött, ki szegényen hall meg, » i ii — „i°. I • " V , •»» , ? . , xJcií itlivii U/.L1 v lUllCU « üi i. ^U/Aid^. Ullmann Jákó halála figyelmez­tetőjel az ő részére, hogy kitűzött céljáért a szabóiparosság egysé­géért tovább is küzdjön s ezt a gondolatot, ezt a szép eszmét dia­dalra juttassa. Ullmann Jákónak a Mindenható adja legmagasztosabb kegyéi, az örök békességet. Ha már nem sikerült a szabó­iparosság sokfelé széttagolt táborát közös nevezőre hozni, legalább tö­rekedjünk oda, hogy összetartozan- dóbbságunkkal és összetartozá­sunkkal kifelé komoly, erős, meg- ingalballan acélfalat alkossunk. Erre reménye van, mert a rnuliak is bizonyították, hogyha a lellek mezeire kellett lépnünk, akkor mi mindnyájan egyek voltunk, akkor nem volt különbség szabó és szabó közöli, mert hiszen egy ember és egy létekként álltunk csatasorba. Az idők intőjele szomorúan fi­gyelmezteti a szabóiparosságot, hogy a munkavállalási árak raa már a megélhetést sem fedezik. Éppen ennek szomorú következmé­nye a sok kényszeregyezség, a sok bezárt műhely és a nyomor. S ez egyformán érinti a vevőkörrel ren­delkező szabómestert s a bedol­gozó mestert is. Ma nincs gazdag, ma már, sajnos, mindenki szegény, Ezért szükséges az összetartás, az egy befogás, azért szükséges, hogy szabómester szabómesterben bará­tot, kartársat lásson. Ennek remé­nyében köszöni meg az üdvözlése­ket és kéri, hogy a Mindenható a Budapesti Férfiszabók Ipartestüle- te vezetőségének és minden egyes tagjának, azok családjának erőt, egészséget és boldogságot adomá­nyozzon. Ipari munkások kitüntetése. 100 pen­gővel jutalmazza a kereskedelmi mi­niszter ur azon munkásokat, kik jelen­legi munkaaadójuknál megszakítás nél- kül legalább 25 év óta vannak alkal­mazva és ötvenedik életévüket betöl­tő.lék. Bővebb fel\ilágositássál az ipar- tesíü.et jegyzői irodája szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék