Férfiszabók Közlönye, 1933 (4. évfolyam, 1-12. szám)

1933 február / 2. szám

V 1)404 Elöljáróság! ülés ^l-én, kedden, meghívó az 1-ső oldal, 1-so hasábjain. .<* ■*> v IV. évf. 1933 feb AJCfl tiki rvi«* o • FERFISZABOK KÖZLÖNYE A BUDAPESTI FÉRFBZABÓK miRTESrOLETÉNEK HIVATALOS LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Reáltanoda-utca 16. Telefon: Aut. 851—24. Megjelenik havonta egyszer. Lapvezér: NÉMETH GYULA ipt. elnök, kamarai tag Felelős szerkesztő: KISS LÁSZLÓ ipt. főjegyző Előfizetési dij egy évre .... 6'— P. Az ipartestület tagjai, valamint az ország összes ipartestületei díjtalanul kapják. DpattetfüleU közlemények Meghívó a számvizsgálóbizoltsági ülésre. Tisztelettel kérjük a számvizs- gálóbizotlsági tag urakat, hogy 1933. évi február hó 20-án, azaz hétfőn esti 6 órakor megtartandó számvizsgálóbi­zoltsági ülésen megjelenni szíveskedje­nek. Meghívó az elöljárósági ülésre. Tisz­telettel kérjük az Ipartestület elöljáró­ságának tagjait, hogy az 1933. évi íebr. hó 21-én, kedden este 6 órai kezdettel megtartandó elöljárósági ülésen meg­jelenni méltóztassanak. Sajátítsuk el a könyvelést. A Bu­dapesti Kereskedelmi és Iparkamara módot és lehetőséget kíván nyújtani a kisiparosoknak, hogy a könyvelés fon­tos tudományát elsajáttihassák. E cél­ból a Kamara revizorai ipartestüle­tünkben tanfolyamot óhajtanak tartani, ha kellő számban jelentkeznek tag­jaink. A tanfolyam díjmentes, azt az esti órákban tartanák meg, felhívjuk a szabómesterek figyelmét erre a ked­vező alkalomra és kérjük, hogy a tan­folyamon mennél számosabban jelent­kezzenek. Felhívjuk Kartársaink figyelmét a Budapesti Mechanikai Vállalatra (Ke­leti Gépáruház) VII. Thököly-ut 13. (telefon 320—93), mely cég előnyösen ismert varrógépjavitó vállalat úgy meg­bízhatóságáról, mint olcsó árairól. Kar­társaink lapunkra való hivatkozással külön 10«/o engedményben részesülnek. Fenti céget Kartársaink szives pártfo­gásába ajánljuk. Felhívjuk kartársaink figyelmét a következőkre: aki fiát, leányát bármire taníttatni akarná, anélkül, hogy fizet­nie kellene, módjában áll úgy, hogy díjazás helyett szabómunkával fizet. Ezt az újítást a Vértes tanfolyam (Rákóczi-ut 40) vezette be, ahol min­dent tanítanak. Korrepetálás, bármi­lyen magánvizsga, érettségi stb. Prospektus. Faszén, kőszén, tűzifa szükségletein­ket a férfiszabók évtizedes szállító­jánál, Weisz és Vidornál eszközöljük. Még aznap szállítja a cég a sürgős rendeléseket. Telephelye: Kőbányai-uti józsefvárosi pályaudvar. T.: 31—1—31, 37—2—29 és 41—4—27. Közgyűlési meghívó A Budapesti Férfiszabók Ipartestülete 1933. évi február hó 27-én, hétfőn d. u. 724 órai kezdettel a Katholikus Kör nagytermében, IV. Molnár-u. 11. szám alatt tartja XLVIL évi rendes közgyűlését, melyre az ipartestület érdemes tagjait tisztelettel meghívjuk. Amennyiben a közgyűlés határozatképtelen lenne, úgy ezen közgyűlést folyó évi március hó 6-án, hétfőn az ipartestület tanácstermében tartjuk meg, melyre külön meghívót is küldünk. Kelt, a Budapesti Férfiszabók Ipartestületének 1933. évi január hó 17-én megtártott elöljáró­sági üléséből. (P H.) Kiss László s. k. főjegyző. A tanácsko 1. Elnöki megnyitó. 2. Jelentés az ipartestület elöljáróságának és ta- noncvizsgálóbizottságának 1932. évi működéséről. 3. A számvizsgálóbizottság jelenlése * valamint az 1932. évi zárszámadások és vagyonmérleg bemutatása és a felmentvény megadása. 4. Az 1933. évi költségelőirányzat előterjesztése. 5. Az 1932. évi VIII. t. c. érteimében elkészíteti: a) Ipartestületi alapszabály, b) Ipartestületi Szék alapszabálya, c) Munkaügyi bizottság ügyrendje, d) Tisztviselők és alkalmazottak szolgálati és fe­gyelmi szabályzatának előterjesztése és jóváhagyása. 6. Tisztujitás, melynek során választás alá kerül: a) 1 aleln ök (3 évre), Figyeli 1. Az alapszabályok 11. §-a értelmében a közgyű­lés akkor határozatképes, ha azon legalább 300 sza­vazóképes tag van jelen. 2. Az 1932. óvá VIII. t. c. 11. §-a értelmében tanácskozási és szavazati jogát nem gyakorolhatja és az ipartestületben semmiféle tisztséget be nem tölthet olyan tag: a) aki gyámság, gondnokság, vagy csőd alatt áll, b) akinek politikai joga jogerős bírói ítélettel fel van függesztve, c) aki 2 évi tagsági díjjal hátralékban vwp. 3. A közgyűlésen csak azon indítvány tárgyalható, Németh Gyula s. k. elnök. kamarai tag. zás tárgyai: b) 16 rendes és 24 pótelöljárósági tag (3 évre), c) 7 számvizsgálóbizottsági tag és 1 pénztárnok (1 évre), d) az Ipartestületi Szék elnöke, alelnöke, 5 rendes és 5 póttagja (3 évre), e) a munkaügyi bizottság 6 rendes és 6 póttagja (3 évre), f) az iparos és mestervizsgálóbizottság tagjai (3 évre), g) tanonevizsgálóbizottság elnöke, alelnökei és tag­jai (3 évre). 7. A munkaügyi bizottság elnökének és alelnökei- nek kijelölése. 8. Esetleges indítványok. i e z t e t é s. melyet legalább 20 tag aláirt és Írásban négy nappal a közgyűlés előtt az ipartestület elöljáróságánál be­nyújtottak. 4. Az 1932. évi zárszámadások és költségelőirány­zat, a két évi tagsági díjjal hátralékban lévő tagokról készített kimutatás és a fentebb említett alapszabá­lyok és ügyrendek a hivatalos órák alatt, d. e. 9—1-ig és d. u. 4—7-ig betekintés céljából az ipartestület tagjainak rendelkezésére állnak. 5. A szavazás a közgyűlésen d. u. 1/26 órakor veszi kezdetét, amikor is a napirend tárgyalását félbe­szakítjuk. Szavazásra minden tag iparigazolványát hozza magával. az Dfmtedületéen Az eddigi rendszeres szabászati tanfolyamok helyett 1—2 napra terjedő sorozatos bemutató elő­adásokat rendezünk. A szabászati tanfolyamokat tovább fenntartani a gazdasági körülmények mosloha- sága folytán nem lehetett. Ugyanis jelentkező akadt volna, azonban jelentkezőknek pénzük nem volt. s nem tudták a 40 pengő tandijat megfizetni. Arra pedig az ipartes­tület elöljárósága nem vállalkoz­hatott, hogy olyan négyhetes tan­folyamokat tartson, melyet a hall­gatók díjmentesen látogathattak volna. Ahogy azonban a gazdasági helyzet megváltozik, s tagjainknak és azok segédeinek keresetük lesz. a tanfolyamokat újra életbe fogjuk léptetni. Sorozatos előadásokat tartunk február 13-án, 14-én, 28-án, már­cius 7-én és 8-án. Február 13-án és 14-én Fodor Antal szabószakoklató tart elő­adást a polgári ruhák szabászatá­ról, divatismertetésről, Ieigazi íás- ról. Az előadások mindkét nap esti 7 órakor veszik kezdetüket és esti 51-ig tartanak, bcléptidij estén­kön! 1—1 pengő. Február 28-án Makán János ugyancsak 7—Sl-ig tart előadást, melyen bemutatja az u. n. »mester­fogást«. Ennek célja elsajátitani a hallgatóval: hogyan lehet csíkos, vagy kockás szövetből zakkót, vagy felső kabátot, a legerősebb mellre. j vagy karcsú derékra (194—88-as I méret) készítesd anélkül, hogy ! melivarrásl alkalmaznánk a ruha- ! darabon és az mégis szépen simul­jon. Ezzel elérjük, hogy nem rom­lik el a szövet csíkja, vagy a kocka mintája. Ezt a mesterfogást alkal­mazni lehet minden bevált szabász- szisztémához. Március 7-én és 8-án esti 7—9-ig Dávid Sándor tartja szemináriumát legújabb rendszerű szabász-sziszté­máról. Érdekes előadás kereíében mutatja be mértékvételét, leigazi- tásí és hibakeresést. A fent felsorolt előadások belé­pődíja 1—1 pengő. Felhívjuk a szabómesterek figyel­mét erre a kedvező alkalomra s kérjük, hogy azon mennél számo­sabban vegyenek részt. Az Ipar- lestület elöljárósága ezzel módot kiván nyújtani, hogy még a mai nehéz gazdasági viszonyok köze­pette is alkalma legyen minden egyes férfiszabómesternek, magát csekély költséggel utánképezni. —z= Fizessen tagdíjat mert a közgyűlésen szavazati joga csak úgy Sesz

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék