Férfiszabók Közlönye, 1936 (7. évfolyam, 1-12. szám)

1936. január / 1. szám

Az elöljárósági ülést hétfőn 21-én este 6 órai kezdettel tartjuk, meghívót lásd :c xü T, 1. szám. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, IV., Reáltanoda-utca 16. Telefon: Aut. 851—24. Megjelenik havonta egyszer. Lapvezér: NÉMETH GYULA ipt. elnök, tőrvh. biz. tag Szerkeszti: KISS LÁSZLÓ ípt. főjegyző Előfizetési dij egy évre .... Az ipartestület tagjai, díjtalanul kapják. A BUDAPESTI FÉRFISZABÓK IPARTESTÜLETÉNEK HIVATALOS LAPJA VII. évf. 1936. január hó A legalacsonyabb munkabéreket rövid időn belül megállapítják Újévi üdvözlések az ipartestületben md lesz . .. * Munkabéreket megállapító bizott­ság kinevezése megtörtént. A bi­zottság rövidesen összeüli, meg kezdi munkáját, megállapítja azo­kat a munkabéreket, melyeket a mai gazdasági helyzetben segé­deinknek fizetni kell. Az ipartestü­let annakidején, amikor a legala­csonyabb munkabéreket megálla­pító bizottság összeállítására vo. nalkozólag az iparügyi Miniszter ur véleményét kikérte — rámutatott arra, hogy nem elégséges a segé­deknek fizetendő legalacsonyabb munkabéreket megállapítani, ha­nem ezzel egyidejűleg, vagy talán időrendi sorrendben még elölte kell megállapítani azL a munkadijat is, melyet a dolgozó kisipai’os kap. Egészen természetes, hogy a be­dolgozó kisiparos munkadiját is meg kell állapítani, a megállapí­tott munkadijak fizettetését törvé­nyes szankcióval kell bizlosilani. 11a a fennálló rendelkezések arra kötelezik a bedolgozó kisiparost, hogy segédjének, mert hisz leg­többen segédet is tartanak, a leg­alacsonyabb munkabért szigorú büntetés terhe mellett fizesse meg, akkor gondoskodni kell arról is, mégpedig intézményesen, hogy ezt a legalacsonyabb munkabért mód­jában is legyen fizetni, Tehát meg kell állapítani azt a munkadijat is, melyet a bedolgozó kisiparosnak a kereskedő vagy egy másik iparos­társa fizet. Az iparügyi Minisztérium az ipartestület előterjesztését leljesi- tendőnek találta, éppen ezért elren­delte, hogy a legalacsonyabb mun­kabérek megállapitása alkalmával állapítsa meg a bedolgozó iparo­sok munkadiját is, nehogy ez az értékes iparosréteg két malomkő közé kerüljön. A bizottság tagjainak kineve­zése alkalmából azonban súlyos #■ sérelem érte a bedolgozó kisipa­rosokat akkor, amidőn egy tago­zatot kivéve, a többi 5 tagozatban helyet nem kapott. Már pedig nyilvánvaló, s a szak­emberek elölt nem kétséges, hogy a bedolgozó kisiparosok képvise­lői nélkül a bizoltság nem teljes, nem is lehel érdembeni munkát vé­gezni. Mint már fentebb emllitettem, a bedolgozó iparosok is tartanak se­gédeket, tehát ezek munkadijának megállapításánál szavuk kell, hogy legyen, de legfőképpen azért, mert az ő munkadijuk megállapításánál az ő véleményüket, kívánságukat figyelmen kívül hagyni nem le­het. Érdembeni munkát »róluk- nélkülük« végezni nem lehet.- Nemcsak magam jártam szemé­A szokásos újévi üdvözléseket ezút­tal is ünnepélyes külső keretek között tarlotla meg az ipartestület elöljáró­sága. Újév napján az elöljáróság! ta­gok meglehetős szép számban gyüle­keztek a díszteremben. Az újévi üdvöz­lések azért jelentenek fontos momentu­mot az ipartestület beléletében, mert egyrészt ilyenkor szokott az elnökség a jövőévre munkaprogramot adni, más­részt az egyes szabóipari szabad ér­dekképviseletek vezetői nyilatkoznak az ipartestülettel szemben támasztott kívánságokról. Az ezévi köszöntőt ün­nepélyesebbé és bensőségesebbé tette, Gerő bátyánk jelenléte, ki 8!) évét meg­hazudtoló fürgeséggel állt a szónokok élére.- G erő Dávid szavaiban elsőnek az iparteslület elnökét és annak két hű­séges fegyvertársát, Kövér József és Rácz József alelnök őket köszöntötte, kívánván nékik boldog újévet. Majd rámutatott arra, hogy ő ki hosszú év­tizedeken kérésziül, az iparra nézve a legkritikusabb időben, a háború és a kommün alatt, szintén vezetője volt ennek a hatalmas ipartestületnek, tud­ja legjobban értékelni azl a munkát, melyet az ipartestület elnöksége a ta­gok érdekében kifejt, ürül a lelke, hogy a Mindenható megengedte érni ezl a szép napot. Köszönetét mond az iparteslület elnökségének, amiért őt 80 éves születésenapja alkalmával mele­gen üdvözölte és végül felhívta az ipartestület vezetőségének tagjait ar­ra, hogy az ipartestület elnökségét oda­adó szeretettel támogassák nehéz mun­kájában, s egymással szemben békés együttérzésben és együttmunkálkodás- ban épitsék tovább a szabóipar szá­mára a szebb jövőt. Ezután Keller Ignác a Keresztény Iparosok Országos Szövetségének fér- fiszabószakosztálya nevében kívánt bol­dog újévet az ipartestület elnökségé­nek. Mi — mondotta a felszólaló, — keresztény iparosok az ipartestület el­nökségének mindenkor hűséges támo­gatói voltunk és segítettük az elnök­séget abban, hogy nemes célkitűzé­seiket elérhessék és alkotó munkájuk nyomán maradandó és értéket jelentő emlékek álljanak fel. Ezl a politikán­kat a jövőben sem változtatjuk meg, mert az ipartestület elnökségével szem­ben bizalommal viseltetünk és hűséges támogató munkatársai leszünk, hogy a férfiszabóipar érdekében még többet, szebbet, jobbat cselekedhessünk. lyesen közre az iparügyi minisz­tériumban amikor tudomásomra jutott ez a sérelem, hanem magam mellé vettem a bedolgozó kisipa­rosok képviselőit is, hogy ők is lássák és hallják mi a helyzet. Az iparügyi minisztériumban a P o z s g a y György a Férliszabóm un­kaadók Egyesületének nevében kere­setien szavakkal üdvözölte az elnök­séget és kivánt úgy a maga, mini Egye­sülete nevében boldog újévet. Kár az Egyesület jelenleg az iparteslület irá­nyításában nem vesz részt, csak kí­vülről, csendes szemlélője a történ­teknek, mégis azt állapítja meg, hogy az elnökség céltudatos munkája nyo­mán a szabóiparra nézve értékek ter­nyődnek ki. Hiszi, hogy az elkövet­kezendő munkaévben a Férfiszabó- munkaadók Egyesülete az őt megillető helyét megkapja és közreműködhet a szabóipar érdekében folyó nehéz mun­kában. Az üdvözlő szónokok sorát Boz- $•> v Sápdor a Baross Szövetség terh­es nőiszabószakosztályának elnöke zár­ta be. Bozzay Sándor lendületes sza­vakkal kivánt az iparteslület elnöksé­gének boldog újévet. A Baross Szö­vetség — miként azt a szónok mon­dotta — élénk figyelemmel kisérte az ipartestület működését, s annak vezeté­sében igen tevékeny részt vesz. Üröm­mel állapítja meg, hogy az iparlestület céltudatos munkásságát példaként ál­líthatjuk minden egyes közület elé. A vezetőség nemcsak szociális gondolko­dásával telt hitet kötelezettsége mel­lett, hanem különösen az iparfejlesztés terén igyekszik lehetőséget adni annak, hogy a fiatal iparosgeneráció magát utánképezhesse. Ezért a munkáért a Baross Szövetség tagjai nevében az ipartestület vezetőségének hálás köszö­netét fejezte ki. Az üdvözlésekre elsőnek N émet h Gyula elnök, lörv. hat. biz. tag vá­laszolt. Bevezető szavaiban a boldog újévi kívánságokat megköszönte és ha­sonlóképen nemcsak a jelenlévőknek, hanem az iparteslület összes tagjainak, azok kedves családtagjainak is a leg­boldogabb újévet kívánta. Rendkívül nehéz helyzetben áll a mai elnökség az iparteslület élén — folytatta Németh Gyula, — meri ma, amikor a rendkívül súlyos gazdasági helyzetben az iparosnak egyre keve­sebb a munkaalkalma s a vállalko­zási lehetősége is egyre kevésbbé je­lent retábilis üzletet, ennélfogva már kenyérgondokkal küzd, — nem csodál­kozik. ha az iparosok elégedetlenek és türelmellerek. Ennek természetszerű folyamánya, hogy az ipartestülettel szemben egyre több és szinte alig tel­megtörtéuL kinevezéseken már vál­toztatni nem tudnak, azonban Ígé­retet nyertünk arra nézve, hogy a bedolgozó iparosok képviselői min­den egyes bizottságba szakértőként meghivatnak. így módjuk lesz sza­vukat hallatni, befolyásukat érvé­általában minden iparlestiiletnél meg­van. A mi ipartestületünknél súlyos­bítja a helzelet az, hogy ipartestületi tag a munkabérkérdésnél ipartestületi taggal kerül szemben. Éppen ezért nagy megfontoltsággal, bölcs óvatossággal, iparostestvéri szeretettel és türelemmel kell az ügyeket kezelni. Ma egyetlen egy nagy feladata lehet az iparosveze- nek: a nézeteltéréseket eloszlatni, bé­kés atmoszférát teremteni, az elkese- redellekl>e egy szebb jövő Iliiét vetni, s türelemre inteni. Nem lehet az cél, s nem lehet épitö munka az a mű­ködés, amely a súlyos gazdasági hely­zetet arra használja fel, hogy iparos­társaink békétlenkedését türelmetlen követelések azonnali teljesítésére sür­geti. Az iparteslület ezévi munkaprogram­jának egyik főpontja a munkabérkér­dés rendezése Bár ez rendkívül nehéz és bölcs önmérséklést kívánó feladat, mégis úgy látja, fogunk értékes ered­ményeket elérni. Úgy van értesülve, hegy már a közeljövőben összeül a legalacsonyabb munkabéreket megálla­pító bizottság, hogy munkáját elvé­gezze. Ezzel párhuzamosan állapítják meg a bedolgozó kisiparosok munka­diját is. A kettő együtt pedig nem jelent egyebet, mint a szakma min­den egyes művelőjére törvényes szank­ciókkal körülbástyázott és védett kol­lektiv szerződést. Ha visszatekintek a múltra, akkor lálom — fejezte be sza­vait Németh Gyula —, hogy az elmúlt két év elégedetlenségeinek egyetlenegy kutforrása volt: a munkabérek ren­dezetlensége. Ezt a bajt gyökeresen kiirtjuk, s gondoskodom arról, hogy a munkabérmegállapitó bizottság munkaadó tagjai már az év első nap­jaiban gyűljenek össze és előzelesen állapodjanak meg. Ha a munkabére­kéi már megállapilották, akkor hiszem és remélem, hogy az elégedetlenke­dők panaszait is orvosolhatjuk és az ezé\i közgyűlésünk nyugodt, méltóság­teljes mederben folyik le. Mint az hatalmas ipartestületünkhöz méltó és illő is. Ezután pedig megindulhat a rendes alkotó munka, mindannyiunk érdekében, erre kérem Isten áldását­A nagy tetszést aratott beszéd után Kövér József alelnök a maga ne­vében megköszönte és viszonozta az újév alkalmával kapott jókívánságo­kat Kövér József alelnök szavaiban az iparteslület elöljáróságát a békés együllmunkálkodásra hívta fel. Rámu­nyesileni. Hiszem, hogy igy talán majd eredményes munkát végzünk, s ez­zel a ma idegességei okozó mun­kabérkérdés közmegelégedésre ren­deződik. Németh Gyula. jesithető kívánságokkal lépnek fel. Ez IPAROS! HE nOLGOZinSS KONTÁRRÜL, HE VÍSÍH0U KÖZÜZEMNÉL MERT IPHROSTÁRSMPflT KÁROSÍTOD! ^ fÉIIFlS?flBOIC

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék